Updated at: 09.07.2019

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

Opinion on the Extension of the call for the submission of innovation infrastructure development projects

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță administratorii parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare din Republica Moldova despre prelungirea concursului proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare cu finanțare din bugetul de stat în anul 2019.

  

Rezultatele evaluării din apelul precedent pot fi descărcate Aici.

 

Scopul concursului este:

a) dezvoltarea infrastructurii de inovare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare în RM;

b) creșterea competitivității serviciilor de suport acordate rezidenților, care desfășoară proiecte de inovare și transfer tehnologic contribuind la dezvoltarea economiei şi îmbunătăţirea calității vieţii prin inovare.

 

1. Obiectivele dezvoltării infrastructurii de inovare sunt:

a) valorificarea pe piaţa internă şi cea externă a realizărilor cercetării şi inovării;

b) elaborarea studiilor de piaţă şi prefezabilitate a rezultatelor cercetării;

c) atragerea de noi agenţi economici şi de investiţii în cercetare şi învăţămînt;

d) crearea a noi locuri de muncă în domeniul tehno­logiilor avansate, a stimulentelor pentru fluxul de specialişti cu performanţe profesionale în sfera cercetării şi dezvoltării tehnologice;

e) integrarea studenţilor, doctoranzilor şi post­doc­toranzilor în mediul antreprenorial;

f) corelarea procesului de formare a specialiştilor în instituţiile de învăţămînt superior cu cerinţele procesului de inovare şi ale dezvoltării economiei naţionale;

g) orientarea organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării spre necesităţile pieţei interne şi externe, stimularea iniţiativei acestora în atragerea de noi resurse financiare;

h) stimularea agenţilor economici privaţi în vederea participării active la dezvoltarea şi valorificarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin realizarea de noi produse şi servicii;

i) dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional.

 

2. Condiții de participare:

1) Organizația (aplicant) nu trebuie: a) să dețină restanțe făță de bugetul public național, b) să fie în proces de insolvabilitate sau lichidare, c) conturile bancare sa fie blocate de către instituţiile abilitate.

    Nerespectarea condițiilor enumerate duce automat la eliminarea propunerii de proiect din concurs.

2) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a organizației participante, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe sau cel puțin 5 ani de experiență în domeniu.

3) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

4) Termenul de realizare a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare nu va depăşi 1 an.

5) Este interzisă depunerea de proiecte care prevăd activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

6) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul European de cercetare și inovare.

7) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

8) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

9) Orice modificare a formularului și documentelor suplimentare duce la descalificarea automată a cererii din competiţie.

 

3. Structura propunerii de proiect privind organizarea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare va conţine următoarele:

1) rezumatul cu descrierea obiectivelor generale şi argumentarea necesităţii realizării acestor obiective;

2) descrierea activităţilor preconizate;

3) obiectivele specifice şi rezultatele planificate;

4) strategiile de colaborare cu partenerii: de atragere a rezidenţilor, de susţinere şi conlucrare cu rezidenţii, de atragere a investiţiilor;

5) modul de organizare a prestării serviciilor şi de autogestiune a parcului/incubatorului;

6) potenţialul administratorului de a realiza cu succes proiectul: resursele umane, informaţionale, materiale disponibile, modul de gestionare a lor pentru eficienţă maximă, experienţa anterioară şi viziuni pe viitor ale administratorului;

7) analiza SWOT cu indicarea riscurilor şi modul de atenuare a lor;

8) planul de realizare a proiectului cu indicarea termenelor de realizare şi a rezultatelor preconizate la fiecare etapă, mijloacele financiare necesare pe etape;

9) devizul de cheltuieli, cu indicarea surselor de finanţare, însoţit de descrierea şi argumentarea fiecăreia dintre cheltuieli;

 

Propunerile de proiecte vor intitulate astfel: Dezvoltarea şi funcţionarea (denumirea parcului/incubatorului), crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”.

 

4. Condiții financiare

Bugetul propunerii de proiect (partea II din formularul-tip) va fi estimat în baza activităților și indicatorilor planificate în proiect. Pentru estimarea activităților și indicatorilor se recomandă consultarea fișei de evaluare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare.

 

Volumul mijloacelor financiare se determină de directorul de proiect, conducătorul şi contabilul organizației (aplicant), care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care vor avea un volum mai mare de cofinanțare.

 

Cofinanţarea va fi confirmată prin scrisoare de garanţie din partea organizației (aplicant). În cazul în care, mijloacele financiare alocate din bugetul de stat și din cofinanțare nu vor utilizate conform destinației, nu vor fi realizate activitățile planificate și nu vor fi atinse  indicatorii propuși în propunere de proiect, directorii de proiect și organizațiile-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile din același Program anunțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Notă:

Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări);

Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia de către ANCD.

  

5. Documentele necesare, modul și termenul de depunere:

1) Formularul-tip a propunerii de proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare și anexele pot fi descărcate de mai jos:

    a) Formularul-tip

    b) Scrisoare de garanție a cofinanțării

    c) Declaratia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori

  

2) Formularul-tip a propunerii de proiect și documentele suplimentare vor fi încărcate obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, şi NU document scanat) în platforma de depunere on-line pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica „Depunerea proiectului” ”Înregistrează propunerea” (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11).

3) Formularul-tip a propunerii de proiect de dezvoltare a infrastructurii de inovare cu documentele suplimentare, semnat de directorul de proiect, contabilul șef și conducătorul organizației (aplicant), ștampilat, va fi prezentat într-un exemplar pe suport de hârtie la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1100, Direcția Proiecte Inovaționale, tel. 022-27-04-45.

 

6. Organizarea evaluării a propunerilor de proiecte:

  a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare către experți independenți. Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare sunt fișele de evaluare specifice acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea criteriilor din fișele de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte, pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Procesul de expertiză”.

 b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

   

  Aprobarea rezultatelor concursului:

Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractelor de finanțare și executare a proiectelor de dezvoltare a infrasctructurii de inovare va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

 7. Calendarul planificat al concursului 

Activitatea

Termen

Lansarea concursului

21.02.2019 - 05.03.2019

Anunțarea rezultatelor verificării primare

07.03.2019

Contestarea verificării primare

11.03.2019 - 13.03.2019

Organizarea evaluării a propunerilor de proiecte

14.03.2019 - 29.03.2019

Publicarea rezultatelor evaluării

01.04.2019

Contestarea rezultatelor evaluării

01.04.2019 - 03.04.2019

Validarea proiectelor pentru finanțare

Aprilie 2019

Aprobarea finanțării

Aprilie 2019

 

Telefon: 
022 270445
Termen limită: 
Tuesday, March 5, 2019 - 23:45