Actualizat la: 01.12.2022

„Ofertă de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării”

Published on: Mar, 06/22/2021 - 10:30

1. Date generale: 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes pentru „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării”.

Prezenta ofertă este anunțată prin intermediul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE) "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020) și urmărește încurajarea noilor initiative în domeniile cercetării și inovării, precum și armonizarea acțiunilor naționale la acțiunile europene.

 

2.   Ariile tematice:

1)    Elaborarea software-ului deschis şi a instrumentelor on-line pentru diseminarea rezultatelor științifice din prioritățile strategice ale domeniilor cercetării şi inovării;

2)    Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire;

3)    Abordări sistemice și centrate pe utilizatori, inclusiv date deschise, cu privire la informații despre mediu, provocări climatice, resurse naturale, alimente, agricultură și energie;

4)    Tehnologii, sisteme informatice avansate și soluții inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural;

5)    Adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană prin  instrumente, tehnologii și soluții digitale;

6)    Dezvoltarea tehnologiilor pentru obținerea materialelor inovative și tehnologiilor sustenabile;

7)    Consolidarea cadrului de politicii pentru Știința Deschisă în Moldova, inclusiv dezvoltarea platformelor instituționale interoperabile.

 

3.  Termenul de realizare și suma de finanțare

Durata maximă de implementare a expresiei de interes este de 12 luni de la data începerii, fără posibilitatea prelungirii termenului. Suma maximă de finanțare este 500,0 mii lei per expresie de interes.

 

4. Condiții de participare

4.1    Beneficiarul expresiei de interespoate fi organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 16 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

4.2    Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova pot participa independent, sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;

4.3    În cazul clusterelor/parteneriatelor între organizații din Republica Moldova, subiecții parteneriatului agreează în acordul de colaborare liderul din țară, responsabil pentru depunerea și implementarea acesteia, activitățile ce vor fi realizate de fiecare partener, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile patrimoniale și alte condițiile de realizare.

4.4    Este interzisă depunerea expresiei de interes în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

4.5    Condiții înaintate față de organizații :

a)     organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

b)     organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

c)     organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

4.6    Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul expresiei de interes

 

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

a)     remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare (cercetători științifici), cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în vigoare și cadrul normativ aferent (nu se va depăși norma de 1,5 pentru întreaga sa activitate științifică) – până la 60%, inclusiv contribuțiile angajatorului;

b)     procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării expresiei de interes;

c)     organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc. la tema expresiei de interes) pe durata desfășurării expresiei de interes cu scopul diseminării rezultatelor expresiei de interes;

d)     deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 10%;

e)     editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice la tematica expresiei de interes, inclusiv cotizația de publicare;

f)      servicii conexe expresiei de interes (lucrări experimentale și de producere);

g)     procurarea utilajelor de laborator.

4.7    Categoriile de cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic, inclusiv economico-financiar;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.4.6.

4.8    Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor și subcodurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate și anexate la devizul de cheltuieli:

a)     lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare și a categoriilor de salariați;

b)     listele materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și prețurilor reglementate de aceștia în vigoare la momentul elaborării cererii de finanțare.

4.9    Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

4.10  Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul ofertei, la care se vor anexa actele prevăzute în p.5.

4.11  Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul expresiei de interes, directorul și contabilul (economistul) organizației ce depune expresia de interes, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului expresiei de interes.

4.12  Planul calendaristic se elaborează ținând cont de principiul de rambursare a cheltuielilor.

4.13  Nu va fi acceptat  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a expresiei de interes în  sine  după depunerea  dosarului. Ofertele care  nu  vor  respecta condițiile înscrise în prezenta Ofertă vor fi declarate neeligibile.

4.14  În calitate de conducător al expresiei de interes poate fi doar persoana, care deține titlul științific de doctor sau doctor habilitat, confirmă relevanța experienței în domeniul expresiei de interes înaintate prin lucrările științifice publicate, precum și alte activități științifice din ultimii 5 ani.

4.15  Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de conducător al expresiei de interes în mai mult de o ofertă în cadrul Ofertei de interes. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător al expresiei de interes în alte concursuri lansate.

4.16  Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător și executor cu norma până la 0,5, ținând cont de prevederile conflictelor de interese.

4.17 La examinarea eligibilității expresiei de interes vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3, 4 și 5 din anunț.

 

5.     Lista actelor din care constă oferta:

5.1       Formularul-tip;

5.2       Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

5.3       Declarația de confirmare a eligibilității;

5.4       Acord de parteneriat (după caz).

 

6. Modalitatea de prezentare a ofertei:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării vor completa obligatoriu documentele indicate la p.5, conform modelului și cerințelor înscrise în prezenta Ofertă.

Formularul de aplicare împreună cu documentele suplimentare va corespunde originalului, exemplarul în format electronic se transmite într-un singur fișier PDF la adresa: info@ancd.gov.md, iar exemplarul pe suport de hârtie se va transmite într-un exemplar original la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 10, cutia poștală.

 

7.   Termenul  de depunere a ofertelor:

Termenul-limită de depunere a expresiilor de interes este 09.07.2021, ora: 16.00.

Ofertele depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

 

8.   Criteriile de expertiză a ofertelor sunt:

a)     Relevanța tehnico-științifică și excelența.

b)     Impactul socioeconomic potențial al expresiei de interes, corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea.

c)     Programul de realizare a activităților, termenele și costurile solicitate.

d)     Componența echipei de cercetare. 

Procesul de expertiză va fi desfășurat de doi experți în domeniu. În cazul divergenței poziției experților se va antrena al treilea expert. Media aritmetică a rezultatelor expertizelor convergente va servi rezultatul expertizei. Consiliul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare validează rezultatele expertizei și ierarhizează rezultatele conform priorităților naționale relevante expresiei de interes. Informațiile vor fi publicate pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

9. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Lansarea Ofertei și recepționarea expresiilor de interes

22.06.2021 - 09.07.2021

Publicarea rezultatelor examinării eligibilității

13.07.2021

Expertizarea expresiilor de interes

13.07.2021 - 28.07.2021

Contractarea pentru finanțare

August 2021


 

10. Documentele instructive

10.1. Fișa de evaluare;

10.2. Recomandarea (UE) 2018/790 a Comisiei din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora;

10.3. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Comisiei din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare (28 aprilie 2021);

10.4. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE .

 

11. Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, 022 270-445

E-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md .