Actualizat la: 03.01.2023

ANUNŢ privind concursul proiectelor bilaterale moldo-turce (2020-2022)

Published on: Mar, 02/18/2020 - 15:02

       

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK).

 

Obiectivul apelului este de a permite organizațiilor din domeniile cercetării și inovării din ambele țări să colaboreze la nivel bilateral.

 

Finanțarea proiectelor de cercetare va fi asigurată în comun de TÜBİTAK pentru organizațiile din Turcia și ANCD pentru organizațiile din Moldova.

 

Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor bilaterale moldo-turce (2020-2022)

 

Proiecte bilaterale – proiecte în consorțiul în care participă pe de o parte o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și pe de altă parte una sau mai multe organizații de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun.

Proiectele vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și integrarea în rețelele de infrastructură regională și internațională.

 

1. Propunerile de proiecte moldo-turce vor fi elaborate în următoarele priorități:

 

Prioritatea I. INGINERIE ȘI TEHNOLOGII

Prioritatea II. MEDICINĂ ȘI SĂNĂTATE

Prioritatea III. AGRICULTURĂ

Prioritatea IV. MEDIU

 

2. Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru organizațiile din Republica Moldova este 1,6 mil. lei pentru anul 2020:

I. Inginerie și tehnologii – 0,4 mil. lei;

II. Medicină și sănătate – 0,4 mil. lei;

III. Agricultură – 0,4 mil. lei;

IV. Mediu – 0,4 mil. lei;

 

Cuantumul maxim pentru un proiect nu va depăși valoarea de 400.000 lei din bugetul de stat pentru un an de realizare.

 

Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni (Octombrie 2020 – Octombrie 2022).

 

Cofinanțarea va constitui un avantaj și va fi realizată din alte surse decât cele bugetare.

 

3. Condițiile de participare la concurs

 

3.1 Beneficiarii finanțării proiectelor bilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 95 și 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

3.2 Este interzisă depunerea de proiecte în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3 Condiții înaintate față de organizații :

     1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

     2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

     3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

 

3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect bilateral

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

 

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a) remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, în baza contractelor de prestări servicii de cercetări științifice, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 80%, inclusiv impozitele și performanța achitate de angajator;

b) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – până la 50%;

c) organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane,ateliere etc.) pe durata desfășurării proiectului de cercetare - până la 10%;

d) deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e) editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare - până la 10%;

f) servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere)- până la 50%.

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.4 lit. a)-f),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect.

 

3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.4.

 

3.6. Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare.

3.7. Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.8. Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.4.

3.9. La verificarea primară propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3 și 4 din anunț.

3.10. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.11. Planul calendaristic se determină ținând cont de principiu de rambursare a cheltuielilor prevăzute în contract la compartimentul bugetul de stat, după prezentarea acestora de Beneficiar, cu condiția confirmării efectuării cofinanțării până la finalizarea proiectului.

3.12. Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

4.1 Formularul-tip a propunerii de proiect;

4.2 Devizul de cheltuieli;

4.3 Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

4.4 Declarația de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

4.5 Fișa sintetică;

4.6 Fișa operațională;

4.7 Acord de parteneriat;

4.8 Copia brevetului (opțional).

 

5. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și Turcia vor lucra în comun la propunerea de proiect.

 

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de organizațiile din Turcia pe pagina http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/.

 

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova vor descărca Modelele documentelor suplimentare obligatorii de la puctul 9.

 

Documentele suplimentare completate se încarcă on-line ( unificate într-un singur document - PDF) pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea” în formă scanată (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11). Propunerea de proiect se prezintă pe suport de hârtie într-un exemplar original la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1100, tel. 022 – 270 – 445. 

 

6. Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 15.05.2020.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai tîrziu decît cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

7. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

7.1 Scientific-Technological Excellence;

7.2 Methodology;

7.3 Project Management;

7.4 Importance of international collaboration;

7.5 Impact.

 

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin: expertiza individuală și ierarhizarea rezultatelor de către Consiliul Agenției. În procesul de expertiză individuală fiecare expert acordă punctajul corespunzător pe fiecare criteriu detaliat de expertiză conform fișei de evaluare, consemnînd și un comentariu pentru punctajul acordat. Expertiza individuală se organizează astfel încît experții să nu cunoască modul de evaluare și punctajul acordat de fiecare dintre ei la aceiași propunere de proiect.

 

În procesul ierarhizării rezultatelor se completează fișa de evaluare de către Consiliul Agenției, punctajul final fiind stabilit prin sumarea punctelor acordate de către experți pentru fiecare criteriu de expertiză. Fișa de evaluare după ierarhizare se semnează de toți experții care au efectuat evaluarea.

 

Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte se ierarhizează în ordine descrescătoarea valorii punctajului obținut și se fac publice pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

Comitetul comun moldo-turc (compus din reprezentanții TUBITAK și ANCD) va examina selectarea pentru finanțare a proiectelor bilaterale.

 

Conducătorul de proiect poate contesta rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor acestuia. Termenul examinării contestațiilor este de 10 zile lucrătoare. Rezultatele contestării sînt definitive, dar pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. Decizia comisiei de contestare se publică pe pagina web oficială a Agenției.

 

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare, cu indicarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, a punctajului proiectelor evaluate și a bugetelor alocate, se publică pe pagina web oficială a Agenției.

 

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Publicarea anunțului

19.02.2020

Recepționarea dosarelor

15.05.2020

Anunțarea rezultatelor verificării primare

19.06.2020

Contestarea verificării primare

21.06.2020

Expertizarea propunerilor de proiecte

22.06.2020

Publicarea rezultatelor expertizei

31.07.2020

Contestarea rezultatelor expertizei

05.08.2020

Validarea proiectelor pentru finanțare

31.08.2020

Aprobarea finanțării

30.09.2020

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

9.1 Modelul formularului–tip (Application Form);

9.2 Modelul devizului de cheltuieli;

9.3 Modelul scrisorii de garanție a cofinanțării;

9.4 Modelul declarației de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

9.5 Modelul acordului de parteneriat;

9.6 Modelul fișei sintetice a propunerii de proiect;

9.7 Modelul fișei operaționale;

9.8 Fișa de evaluare (Evaluation Form);

9.9 HG 381/2019 cu privire la Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023;

9.10 HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

9.11 Informatii cu privire la apel comun ANCD-TUBITAK

 

10. Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfant 180, et. 11, of.1100,  tel: 022 – 270 – 445, email- suport@ancd.gov.md.