Actualizat la: 13.07.2022

ANUNŢ: privind lansarea apelului pentru proiectele multilaterale de cercetare în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) BiodivERsA+

Published on: Vin, 09/09/2022 - 13:24

Țări partenere în cadrul apelului:

Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Maroc, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Tunisia și Turcia.

 

Echipele de cercetare vor fi invitate să formeze consorții transnaționale de cercetare cu parteneri eligibili din minimum 3 țări participante la apel (inclusiv minimum două din statele membre ale UE sau țările asociate UE).

 

Propunerile vor fi scrise exclusiv în limba engleză.

 

Vă rugăm să rețineți că fiecare partener de cercetare dintr-un proiect trebuie să respecte criteriile de eligibilitate și regulile organizației sale de finanțare.

 

Proiecte multilaterale – proiecte în consorțiu, în care participă, pe de o parte, o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova, independent sau în parteneriat cu alte organizații, și, pe de altă parte, una sau mai multe organizații de peste hotare. în vederea implementării unui proiect comun.

 

Proiectele vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și integrarea în rețelele de infrastructură regională și internațională.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA APEL

 

1. Acest apel are ca scop sprijinirea proiectelor de cercetare transnaționale (durata de 3 ani) care abordează una sau mai multe dintre cele trei teme (neexclusive) de mai jos:

 

1) TEMA 1 – Inovarea și armonizarea metodelor și instrumentelor de colectare și gestionare a datelor de monitorizare a biodiversității

2) TEMA 2 – Abordarea lacunelor de cunoștințe privind starea, dinamica și tendințele biodiversității de a inversa pierderea biodiversității

3) TEMA 3 – Utilizarea datelor disponibile de monitorizare a biodiversităţii

Sunt încurajate proiectele care combină aspecte din mai multe teme. Proiectele finanțate prin acest apel ar trebui să contribuie la caracterizarea, înțelegerea și raportarea mai bună a stării și tendințelor biodiversității.

Apelul acoperă toate mediile, și anume terestre, de apă potabilă și marine din Europa și nu numai.

 

Documentul original al apelului, care conține descrierea detaliată a ariilor tematice, poate fi consultat AICI

 

2. Suma orientativă a apelului este 100 000 mii Euro (~2,0 mil. lei ), care va fi repartizată între organizațiile din Republica Moldova în dependență de numărul proiecte câștigate.

Suma orientativă a finanțării unui proiect va fi între 60 – 100 mii Euro.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

 

3. Condițiile de participare la concurs

3.1 Beneficiarii finanțării proiectelor multilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile din domeniile cercetării și inovării.

3.2 Nu sunt eligibile pentru depunere propunerile de proiecte în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3 Condiții înaintate față de organizații :

a) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

b) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

c) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

3.4 Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect multilateral

a) Volumul mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului se determină de conducătorul proiectului și economistul/contabilul organizației-executor, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului și cheltuielilor pentru activități individuale.

b) Cheltuielile eligibile se stabilesc conform art. 49 din HG 382/2019 cu modificările ulterioare (HG 267/2021).

c) Fondul de salarizare nu va depăși 70% din volumul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat.

d) Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele de la bugetul de stat și se alocă pentru cheltuieli conform art. 49 din HG 382/2019. Cofinanțarea este confirmată prin scrisori de garanție ale organizațiilor-executori.

 

NOTĂ:

a) Cercetătorii științifici  ce vor fi angajați cu remunerare din bugetul de stat, vor ține cont să nu depășească norma de muncă de 1,5 salarii.

b) Responsabilitatea pentru utilizarea conformă a mijloacelor bugetare alocate revine organizației-executoare și conducătorului de proiect.

c) devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei din bugetul de stat și cofinanțare conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări).

d) cheltuielile concrete pentru fiecare an de finanțare vor fi negociate și agreate în contractul de finanțare.

 

3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, financiar-contabil și tehnic;

3.6. Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.7. La verificarea primară propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p. 1, 2, 3 și 4 din pachetul de informații.

3.8. Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4. Lista actelor din propunerea de proiect

4.1 Formularul propunerii de proiect (se completează online de partenerul leader).

4.2 Devizul de cheltuieli;

4.3 Declarația pentru potențiali contractori.

 

5. Modalitatea și termenul de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și alte state vor lucra în comun la propunerea de proiect. Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape.

Etapa nr.1:

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de Coordonatorul propunerii de proiect pe platforma care poate fi găsită AICI . Pînă la depunerea propunerii de proiect Coordonatorul crează acces partnererilor pentru introducerea informațiilor necesare în platforma on-line.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerii este:

Marți, 09 Noiembrie 2022, ora 15:00 CET (ora locală la Bruxelles) sau 16:00 (ora locală la Chișinău).

Etapa nr.2:

Coordonatorii consorțiilor, care vor fi informați despre parcurgerea cu succes a etapei nr.1, vor   prezenta o propunere completă în numele consorțiului.

* Termenul limită pentru depunerea propunerii complete: Joi, 05 Aprilie 2023, ora 15:00 CET (ora locală la Bruxelles) sau 16:00 (ora locală la Chișinău).

 

Până la expirarea termenului limită de 09 Noiembrie 2022, ora Moldovei: 16.00, organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova vor prezenta documentele din p. 4.1, 4.2. și p.4.3 cu referire la activitățile echipei din Moldova, semnate, electronic la e-mailul: proiecte.itt@ancd.gov.md și pe suport de hârtie într-un exemplar la sediul ANCD (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180), etajul 10, boxa ANCD.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai târziu decât cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

6. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

Propunerile de cercetare vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 

- La etapa nr.1 (etapa de pre-propunere): Adaptare la scopul apelului, noutatea cercetării și impactul;

 

- La etapa nr.2 (etapa de propunere completă): excelența științifică, calitatea și eficiența implementării și impactul preconizat asupra societății / politicii (inclusiv abordarea implicării părților interesate).

 

7. Modul de evaluare a propunerilor de proiect:

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin: expertiza individuală de către experți selectați de Secretariatul JPI BiodivERsA.

 

Coordonatorii de proiecte vor fi informați prin poșta electronică de către secretariat JPI Biodiversa despre rezultatele etapei nr.1. În cazul evaluării pozitive a propunerii preliminare de proiect, Coordonatorii de proiecte vor fi invitați să depună propunerea completă a proiectului.

 

Câștigătorilor concursului le va fi expediată invitația de negociere și semnare a contractului de finanțare.

 

8. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

8.1. Anunțul complet și documentele de referință ale apelului Site-ul BiodivERsA.

8.2. HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

8.3. HG nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării).

8.4. BiodivERsA Manual de implicare a părților interesate (pentru mai multe informații despre implicarea părților interesate în proiectele finanțate)

8.5. Ghid de politici BiodivERsA (pentru mai multe informații despre relevanța politicilor propunerilor de cercetare și pentru implicarea părților interesate de politici).

8.6. Set de instrumente BiodivERsA Citizen Science (pentru mai multe informații despre cum să implicați cetățenii în proiectele dvs. de cercetare)

8.7. Ghidul de gestionare a datelor Biodiversa+ (pentru mai multe informații despre cum să scrieți și să dezvoltați planul dvs. de gestionare a datelor, cu accent cum a vă face datele și publicațiile cât mai deschise posibil)

8.8. Instrument de căutare a partenerilor poate fi accesat AICI

 

9. Date de contact:

Tel: 022 – 270 – 445, 067733091, e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md .