Actualizat la: 03.01.2023

ANUNȚ: CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE PENTRU ANUL 2023

Published on: Lun, 05/30/2022 - 19:17

Proiect de inovare – proiect care include activități ce au ca scop aplicarea rezultatelor obținute de pe urma cercetării şi/sau experienței practice, care sunt orientate spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piață a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi serviciilor noi sau ameliorate substantial.

 

1.           Propunerile de proiecte vor fi elaborate în următoarele priorități:

Prioritatea I. SĂNĂTATE

1)          Direcția strategică: Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament;

Rezultate scontate:

a) elaborarea și justificarea științifică a noilor politici privind factorii de risc ce provoacă cele mai răspândite boli netransmisibile;

b) argumentarea științifică a abordărilor sistemice de diagnostic;

c) lansarea metodelor și tehnologiilor noi în diagnosticul și tratamentul maladiilor netransmisibile;

d) reducerea mortalității oncologice prin implementarea metodelor contemporane de screening, diagnostic precoce, tratament personalizat și îngrijiri paliative.

 

2)          Direcția strategică: Supraveghere epidemiologică – măsuri de control și răspuns, diagnostic și tratament al bolilor transmisibile;

Rezultate scontate:

a) elaborarea de soluții științifice pentru reducerea mortalității premature cauzate de boli transmisibile;

b) justificarea științifică a soluțiilor de profilaxie și prevenire în raport cu soluțiile centrate pe tratamentul maladiilor specifice;

c) justificarea științifică a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, tratarea maladiilor și evitarea riscurilor epidemiologice.

 

3)          Direcția strategică: Preparate farmaceutice și nutraceutice.

Rezultate scontate:

a) elaborarea de preparate farmaceutice și nutraceutice din materie primă autohtonă;

b) utilizarea surselor naturale existente şi a produselor farmaceutice autohtone în practica medicală;

c)valorificarea potențialului preparatelor farmaceutice autohtone, a vitaminelor și antioxidanților;

d) elaborarea aditivilor alimentari de origine naturală în calitate de mijloace de tratament preventiv.

 

 

Prioritatea II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

1)   Direcția strategică: Securitatea alimentară și siguranța alimentelor;

Rezultate scontate:

a) asigurarea inofensivității produselor alimentare în scopul modernizării sistemului național de management al calității;

b) ameliorarea gradului de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale populației și diminuarea riscurilor maladiilor nutriționale;

c) diminuarea riscurilor maladiilor nutriționale prin biotehnologie și inginerie alimentară;

d) dezvoltarea durabilă în baza utilizării raționale a resurselor subterane de apă;

e) modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din diferite surse;

f) eficientizarea utilizării resurselor de apă, sol și biodiversitate;

g) eficientizarea utilizării îngrășămintelor, inclusiv a biofertilizanților, în vederea sporirii fertilității solului – extinderea sistemelor inofensive de protecție a plantelor și a animalelor.

 

2)   Direcţia strategică: Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performante;

Rezultate scontate:

a) avansarea în utilizarea metodelor genetice și a biotehnologiilor moderne în scopul atenuării impactului schimbărilor de mediu;

b) implementarea în producere a soiurilor și a hibrizilor competitivi, a culturilor agricole, cu productivitate înaltă și cu rezistență sporită la secetă, boli și vătămători;

c) sporirea productivității și adaptării culturilor agricole la schimbările climatice;

d) utilizarea mai eficientă a apei și a nutrienților (pentru plante) și a hranei (pentru animale);

e) sisteme de producție agricolă mai eficiente, cu un impact mai redus asupra mediului.

 

3)   Direcţia strategică: Managementul durabil al ecosistemelor agricole;

Rezultate scontate:

a) promovarea soiurilor și raselor cu potențial productiv și adaptiv înalt;

b) prognozarea și monitorizarea hazardurilor fitosanitare periculoase și elaborarea măsurilor de combatere a organismelor dăunătoare de carantină;

c) elaborarea metodelor alternative de protecție a plantelor și promovarea agriculturii ecologice;

d) elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice în pomicultură, viticultură și legumicultură.

 

4)   Direcţia strategică: Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare.

Rezultate scontate:

a) sporirea performanțelor tehnologice la transformarea materiei prime agricole, reducerea decalajelor dintre modul de transformare a materiei prime agricole autohtone și cerințele piețelor de desfacere;

b) asigurarea unui circuit mai eficient de nutrienți și antioxidanți, cu diminuarea pierderilor de materii prime agricole și alimente;

c) asigurarea valorii nutriționale și amplificarea efectelor biologice ale alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară;

d) asigurarea bioeconomiei circulante, dezvoltarea rețelelor digitale pentru realizarea trasabilității materiei prime agricole și a produselor alimentare;

e) tehnologii inovative de păstrare și procesare a producției agricole.

 

 

Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

1)   Direcţia strategică: Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății;

Rezultate scontate:

a) cartografierea stării actuale a componentelor de mediu, în baza Sistemelor Informaționale Geografice, instrument modern de cercetare;

b) evaluarea învelișului de sol, cu perfecționarea sistemului de clasificare și bonitare a solurilor;

c) îmbunătățirea calității apei și solurilor prin reducerea poluării în urma deversării apelor uzate în emisare sau în mediul natural;

d) implementarea de metode alternative de protecţie a plantelor, cu implementarea tehnologiilor avansate de cultivare şi a bunelor practici agricole sigure şi prietenoase mediului;

e) gestionarea surselor de poluare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implementarea măsurilor de adaptare la schimbarea climei;

f) integrarea măsurilor și principiilor economiei verzi în procesele de producție din ramurile economiei naționale;

g) monitorizarea şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase;

h) reducerea impactului substanţelor chimice toxice asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei;

i) reducerea poluării componentelor de mediu ca rezultat al activităţii antropogene;

j) soluții științific argumentate pentru remedierea terenurilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi;

k) tehnologii de tratare a apelor uzate în scopul protejării apelor de suprafață și subterane;

l) reducerea riscului seismic pentru obiecte de infrastructură și populație;

m) utilizarea rațională şi valorificarea resurselor minerale autohtone;

n) evaluarea potențialului natural al subsolului şi prevenirea proceselor geologice periculoase.

 

2)   Direcţia strategică: Energie sigură, curată și eficientă;

Rezultate scontate:

a) asigurarea securităţii şi durabilităţii aprovizionării cu energie a consumatorilor;

b) scenarii de diversificare a surselor de energie prin interconectarea la sistemul energetic european, inclusiv dezvoltarea surselor locale de generare;

c) reducerea impactului asupra sistemului energetic şi a consumatorilor la implementarea diferitor scenarii de diversificare a surselor de energie;

d)soluţii tehnice inovative pentru funcţionarea fiabilă a sistemului energetic, conversia şi utilizarea energiei;

e) creşterea cotei de surse de energie regenerabilă în bilanţul energetic al ţării şi eficienţei utilizării acestora;

f) soluţii inovative de dezvoltare şi implementare a reţelelor electrice inteligente;

g) soluţii inovative de reducere a pierderilor de energie în întreg lanţul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei;

h) diminuarea nivelului de poluare prin creşterea cotei de energie curată.

 

3)   Direcţia strategică: Deșeuri, materiale plastice și poluanți;

Rezultate scontate:

a) sisteme integrate de gestionare a deșeurilor şi substanțelor chimice care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate şi creșterea ratei de reciclare;

b) managementul durabil al substanțelor chimice;

c) sistem integrat multifuncțional de evidență și gestionare a substanțelor / obiectelor / utilajelor periculoase, cu scop de reducere a riscurilor de poluare a mediului și a impactului asupra proceselor vitale;

d) metode pentru minimalizarea deşeurilor și aplicarea principiilor bioeconomiei circulare;

e) programe de protecție a ecosistemelor naturale și de restabilirea ecosistemelor degradate;

f) tehnologii de bioconversie a poluanților.

 

4)   Direcţia strategică: Securitatea ecologică;

Rezultate scontate:

a) evaluarea stabilității ecosistemelor urbane în scopul asigurării dezvoltării durabile;

b) zonarea riscurilor naturale (secete, inundații, etc.), în vederea ajustării actelor normative naționale la standardele europene;

c) identificarea zonelor vulnerabile la schimbările climatice cu evidențierea impactului acestora asupra sectorului agricol, forestier, resurselor de apă, potențialului turistic.

 

5)   Direcţia strategică: Conservarea biodiversității.

Rezultate scontate:

a) crearea unor baze de date interoperabile cu privire la biodiversitate;

b) tehnologii eficiente de conservare și valorificare a biodiversității.

 

 

Prioritatea IV. PROVOCĂRI SOCIETALE

1)   Direcţia strategică: Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare;

Rezultate scontate:

a) suport științific și instrumente inovaționale pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

b) creșterea ocupării forței de muncă și prognozarea competențelor pe domenii și profesii în corespundere cu cerințele pieței muncii;

c) suport științifico-tehnologic și informațional pentru Știința deschisă în Republica Moldova;

d) consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor omului și a capacităților de funcționare a instituțiilor puterii de stat în contextul necesităților de modernizare prin dezvoltare și democratizare.

 

2)   Direcţia strategică: Migrația, diaspora și schimbările sociodemografice;

Rezultate scontate:

a) valorificarea potențialului concetățenilor emigranți și promovare a măsurilor necesare asigurării reîntoarcerii acestora în țară, inclusiv care ar stopa exodul de forță de muncă și specialiști calificați;

 

3)   Direcţia strategică: Patrimoniu material și imaterial;

Rezultate scontate:

a) dezvoltarea industriilor creative, dezvoltarea climatului de afaceri în sectorul cultural;

b) analiza instrumentelor de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;

c) conservarea, restaurarea şi managementul patrimoniului cultural;

d) digitizarea produselor şi bunurilor culturale, dezvoltarea softului unificat;

 

4)   Direcţia strategică: Valorificarea capitalului uman și social.

Rezultate scontate:

a) diminuarea riscurilor de sărăcie (dezvoltarea rezilienței, formarea abilităților psihologice de gestionare a situațiilor de criză, crearea condițiilor psihosociale în asistarea traseului profesional);

b) adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană.

 

 

Prioritatea V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

1)   Direcţia strategică: Nanotehnologii;

Rezultate scontate:

a) dezvoltarea infrastructurii, instrumentarului, standardelor, capacităților în cercetare, dezvoltare şi inovare la nanoscară;

b) sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor prin nanotehnologii;

c) exploatarea industrială a nanotehnologiilor prin excelență științifică și competiție;

d) noi modele și soluții teoretice racordate la interpretarea teoretică a rezultatelor experimentale, care își vor găsi aplicabilitate în diferite ramuri ale sectorului economic (energetică, tehnologii informaționale și comunicații, construcția de mașini, electronică și robotică, explorări geologice, industria farmaceutică, cosmetologică, alimentară etc.);

e) dezvoltarea convertoarelor de energie alternativă bazate pe straturi dimensionalreduse cu utilizarea tehnologiilor economic accesibile și ecologic atractive pentru microelectronică, medicină și spintronică.

 

2)   Direcţia strategică: Tehnologia informației și dezvoltare digitală;

Rezultate scontate:

a) e-infrastructura de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării;

b) utilizarea software-ului deschis şi instrumentelor gratuite on-line pentru crearea, diseminarea şi utilizarea conţinutului digital pentru domeniile prioritare ale cercetării și inovării;

c) mecanisme pentru implementarea aplicaţiilor şi echipamentelor dedicate accesului la servicii electronice;

d) cercetări teoretice și practice cu un larg impact privind problemele de bază, inclusiv indicatorii și instrumentele de monitorizare ale societății și economiei digitale;

e) fundamentarea și modelarea matematică a proceselor tehnologice, ecologice, economice și sociale;

f) asigurarea securității cibernetice, fundamentarea și elaborarea metodelor noi în codificarea informației și criptologie;

g) dezvoltarea tehnologiilor și sistemelor informatice avansate și a soluțiilor inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor de volum mare, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural.

 

3)   Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative.

Rezultate scontate:

a) infrastructuri tehnice și de producție, cu racordarea lor la utilitățile publice;

b) materiale noi, inovative cu performanțe remarcabile și dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile;

c) noi funcționalități pentru produse speciale și de larg consum;

d) materiale cu proprietăți avansate pentru exploatare în condiții speciale;

e) dezvoltarea de materiale, structuri performante, ieftine, pentru utilizare în ramurile economiei;

f) analiza, sistematizarea, generalizarea rezultatelor cercetărilor fundamentale teoretice și propunerea unor noi abordări metodice în domeniul fizicii, chimiei, matematicii și informaticii, geologiei și seismologiei;

g) elaborarea și producerea de dispozitive și instalații electronice și inginerești pentru sistemul de sănătate, agricultură și industrie.

 

2.           Cuantumul total al mijloacelor financiare este 4,0 milioane lei, ce vor fi repartizate pe prioritățile și direcțiile strategice sus-menționate, în conformitate cu rezultatele concursului.

 

3.           Condițiile de participare la concurs

3.1        Cofinanțarea din surse proprii în proporție de cel puțin 50% din costul proiectului este obligatorie.

3.2        Beneficiarul finanțării poate fi o organizație publică sau privată din Republica Moldova care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare conform Statutului, care depune propunerea de proiect și care alocă cofinanțare. Aceași organizație poate depune mai multe propuneri de proiecte.

3.3        Proiectele de inovare pot fi realizate independent de către organizațiile sus-menționate sau în parteneriat cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, în conformitate cu acordurile încheiate.

3.4        Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.5        Condițiile pentru participarea la concursul de proiecte sunt:

1) organizația dispune de dreptul de a desfășura activitatea de cercetare și dezvoltare în baza actului de constituire/statutului;

2) organizația nu este declarată conform legii în stare de insolvabilitate și conturile sale bancare nu sunt blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

3) organizația nu are restanțe la bugetul public național cu termenul de scadență expirat;

4) organizația nu a încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior;

5) organizația nu a încălcat prevederile cadrului normativ de specialitate în timpul participării la alte concursuri a proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

 

3.6        Cuantumul maxim pentru un proiect de inovare nu va depăși valoarea de 800 000 lei din bugetul de stat. Finanțarea de la bugetul de stat solicitată nu va depăși 50% din valoarea totală a proiectului. În perioada de realizare a proiectului cofinanțarea pentru fiecare etapă va fi realizată din alte surse decât cele bugetare înainte de efectuarea tranșei din bugetul de stat.

3.7        Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

3.8        În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi persoana, care confirmă relevanța experienței la propunerea înaintată prin lucrările științifice publicate și/sau alte activități științifice și practice din ultimii 5 ani. Conducătorul de proiect se angajează prin contract individual de muncă și poartă răspundere personală pentru realizarea proiectului conform contractului de finanțare a proiectului și a contractului de muncă.

3.9        Una și aceiași persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător de proiect în alte concursuri lansate.

3.10     Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect sau membru al echipei cu norma maximă 0,5.

3.11    Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare: Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora, conform codurilor economice a clasificației bugetare.

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a) cod economic 22 Servicii – acest articol include  achiziționarea serviciilor aferente proiectului de inovare:

cod economic 222210 Servicii informaționale - se includ cheltuieli informaționale necesare pentru crearea compartimentului dedicat proiectului de inovare pe pagina web a organizației beneficiare - conform necesităților proiectului;

cod economic 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării – până la 5%;

cod economic 222720 Deplasări de serviciu peste hotare – până la 5%;

cod economic 222910 Servicii de editare - nu se acceptă suma mai mare de 25,0 mii lei pentru editarea unei monografii și mai mare de 5,0 mii lei pentru alte tipuri de publicații, cu excepția articolelor științifice în reviste internaționale;

codul economic 222920 Servicii de protocol – cheltuielile se stabilesc în baza Hotărârii Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor etc. – conform necesităților proiectului;

cod economic 222930 Servicii de cercetări științifice contractate - remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 30%, inclusiv impozitele achitate de angajator;

notă: cuantumul total al activităților de cercetare și inovare realizate de persoanele angajate în proiect în calitate de cercetători științifici nu va depăși 1,5 salarii.

 

cod economic 222930 Servicii de cercetări ştiinţifice contractate – include și cheltuielile pentru desfăşurarea lucrărilor experimentale şi ştiinţifice efectuate în bază de contract cu persoane juridice conform necesităților proiectului;

 

cod economic 222990 Servicii neatribuite altor alineate - servicii conexe proiectului (lucrări de producere și alte servicii nespecificate mai sus) - conform necesităților proiectului;

 

b) cod economic 314110 Procurarea mașinilor și utilajelor - achiziționarea echipamentelor tehnologice implicate în crearea de bunuri și servicii finale – conform necesităților proiectului;

 

c) cod economoc 317110Procurarea activelor nemateriale – achiziționarea licențelor și programelor de calculator, crearea paginilor web noi destinate proiectelor de inovare - conform necesităților proiectului;

Echipamentele tehnologice și activele nemateriale procurate cu aportul finanțării din bugetul de stat vor fi luate la evidență contabilă și vor rămâne în proprietatea contractorilor.

d) cod economic 335110 Procurareamaterialelor pentru scopuri științifice - procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – conform necesităților proiectului.

3.12     Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.11 fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect.

3.13     Categoriile de cheltuieli neeligibile de a fi reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, financiar-contabil și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.11.

3.14    Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea normei de muncă, remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele utilajului, materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și prețurilor reglementate de aceștia în vigoare la momentul elaborării cererii de finanțare.

3.15    Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.16    Volumul mijloacelor financiare pentru fiecare etapă din Planul calendaristic de realizare a proiectului se determină pe fiecare trimestru. Suma solicitată din bugetul de stat nu va depăși suma cofinanțării pentru fiecare etapă. Se va ține cont de necesitatea confirmării cofinanțării din surse private în volum indicat pentru una sau mai multe etape înaintea efectuării tranșelor din bugetul de stat. Cheltuielile din cofinanțare vor fi confirmate prin prezentarea documentelor ce atestă efectuarea plăților și recepționarea bunurilor/serviciilor: ordin de plată, bon de casă, contract, factură, declarație vamală, alte documente după caz. La solicitarea tranșei din bugetul de stat se vor anexa documentele ce confirmă intenția de efectuare a cheltuielilor: ordine de angajare sau contracte de muncă, contracte pentru bunuri și servicii, invoice, cont de plată, alte documente după caz. Fiecare tranșă din bugetul de stat va fi confirmată prin raport la sfârșit de fiecare trimestru. În cazul în care cofinanțarea se confirmă în sumă mai mică decât cea planificată pentru anumită etapă, suma tranșei din bugetul de stat va fi diminuată proporțional. Cofinanțarea urmează să fie confirmată integral la sfârșitul trimestrului al treilea, după care urmează plata finală din bugetul de stat.

3.17     Cheltuielile sunt eligibile după negocierea, semnarea și înregistrarea contractului de Autoritatea Contractantă.

3.18     Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Propunerile  de  proiecte care  nu  vor  respecta condițiile concursului, vor fi declarate neeligibile.

3.19     În cazul prezentării informațiilor eronate, propunerile de proiecte vor fi declarate neeligibile.

3.20     Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.4.

 

4.           Lista actelor din care constă propunerea de proiect:

4.1  Formularul-tip al propunerii de proiect (descarcă AICI);

4.2  Declarația de confirmare a eligibilității potențialilor contractori și cofinanțatori în realizarea proiectului (descarcă AICI);

4.3  Copia actului de constituire sau statutului organizației aplicante;

4.4  Acord de parteneriat, în cazul parteneriatelor (descarcă AICI);

4.5  Copia brevetului ce atestă invenția propusă spre implementare (opțional);

4.6  Certificat sau extras din sistem privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național;

4.7  Bilanț contabil pentru anul precedent;

4.8  Fișa informativă a propunerii de proiect (descarcă AICI);

4.9  CV conducătorului de proiect și membrilor echipei.

 

5. Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect și termen limită:

Formularul-tip a propunerii de proiect și documentele suplimentare din p.4, se descarcă, se completează electronic, se semnează, se aplică ștampila, se salvează într-un singur fișier PDF și se expediază la adresa de e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md . La propunerea de proiect se anexează Fișa informativă a propunerii de proiect în format Word.

Propunerea de proiect pe suport de hârtie se prezintă până la data limită în original într-un singur exemplar la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 180, et. 10, boxa ANCD (la ieșirea din ascensor).

Versiunea electronică a propunerii de proiect trebuie să fie identică cu versiunea de pe hârtie.

 

6.           Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

 Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte (atât varianta electronica cât și cea pe hârtie) este 30.07.2022, ora:17:00.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai târziu decât cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

7.     Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

7.1     Relevanța și excelența tehnico-științifică;

7.2     Impactul socio-economic  potențial  al  proiectului  corelat  cu  rezultatele  scontate și rentabilitatea;

7.3     Programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate;

7.4     Excelența echipei de cercetare.

7.5     În cazul în care mai multe propuneri de proiecte în concurs din cadrul aceleiași priorități strategice au acumulat un număr egal de puncte, Consiliul Agenției va acorda prioritate propunerilor conform următoarelor criterii:

a)           Numărul mai mare de tineri cu vârsta până la 35 de ani în echipă (cel puțin de 20%);

b)          Impactul socio-economic semnificativ al cercetărilor la nivel național și internațional;

c)           Facilitarea realizării coeziunii dintre sectorul public și privat, dintre universități și institute de cercetare;

d)          Numărul de conexiuni dintre domenii de cercetare și inovare.

 

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Publicarea anunțului

30.05.2022

Recepționarea propunerilor de proiecte

30.07.2022

Anunțarea rezultatelor examinării eligibilității

10.08.2022

Expertizarea propunerilor de proiecte și publicarea rezultatelor expertizei

11.08.2022 – 19.10.2022

Contestarea rezultatelor expertizei

20.10.2022 - 22.10.2022

Validarea proiectelor pentru finanțare și aprobarea finanțării

Noiembrie 2022

 

9. Documentele instructive:

9.1         Fișa de evaluare (descarcă AICI);

9.2     HG 381/2019cu privire la Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023;

9.3        HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării;

 

10. Date de contact:

Adresa e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md . Tel: 022 – 270 – 445, 067733091.