Actualizat la: 22.10.2021

ANUNȚ Concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program Rezistență Antimicrobiană (JPIAMR)

ANUNŢ

privind concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) Rezistența Antimicrobiană

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) Rezistența Antimicrobiană  „Intervenții „O singură sănătate pentru a preveni sau a diminua dezvoltarea și transmiterea Rezistenței Antimicrobiene, RAM” organizat în comun de JPIAMR.

Concursul este organizat cu sprijinul financiar din partea Comisiei Europene și a 30 de organizații finanțatoare din 21 de țări membre al consorțiului JPIAMR, precum: Argentina, Belgia, Canada, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Regatul Unit.  

Bugetul total destinat concursului este de până la 24.9 milioane Euro.

Bugetul total acordat de Republica Moldova este de 200 000 mii Euro (~4,0 mil. lei ). 

 

Pachetul de informații pentru concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program Rezistența Antimicrobiană (JPIAMR)

 

Proiecte multilaterale sunt proiecte în consorțiu, în care participă pe de o parte o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și pe de altă parte una sau mai multe organizații de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun. Proiectele multilateralevor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European și internațional de cercetare, precum și integrarea în rețelele de infrastructură în domeniile cercetării și inovării.

Nu sunt eligibile pentru depunere propunerile de proiecte în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

Beneficiarii finanțării proiectelor multilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării.

Condiții înaintate față de organizații:

1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

 

Propunerile de proiecte vor fi evaluate în două etape (propunerea preliminară / propunerea integrală).

Perioada de depunere a propunerilor preliminare este: 14 ianuarie - 16 martie 2021, ora 12.00 CET (ora locală la Bruxelles).

 

Concursul este dedicat concepției „O singură sănătate” cu referire la:

1) înțelegerea impactului intervențiilor dezvoltării și transmiterii RAM; 

2) elaborarea, implementarea, evaluarea și compararea intervențiilor ce au un impact real la prevenirea sau diminuarea dezvoltării și transmiterii RAM în interiorul și între diferite setări ale abordării „O singură sănătate” (domeniul uman, veterinar și mediu).

 

 Proiectele necesită implementare în arii geografice relevante, inclusiv locuri cu resurse limitate. Totodată, proiectele sunt încurajate de a include cercetări interdisciplinare din domeniile socio-umanistice, de asemenea țările cu venituri medii și mici.

 

Propunerile de proiect vor fi declarate neeligibile dacă cuprind activități, precum:

1) nu sunt focusate preponderent pe rezistența antimicrobiană;

2) se limitează la implementarea intervențiilor existente în arii noi fără careva obiective de cercetare;

3) cuprind elaborarea unor noi medicamente antimicrobiene sau investigații asupra unor noi ținte întru elaborarea acestora;

4) sunt orientate doar spre elaborarea unor instrumente de diagnoză pentru a monitoriza selectarea și transmiterea rezistenței antimicrobiene;

5) sunt dedicate perfecționării produselor și tehnologiilor comerciale existente;

6) se limitează doar la elaborarea sau implementarea sistemelor de supraveghere.

 

Bugetul unei propuneri de proiect nu va depăși 100 mii Euro.

Durata maximă de implementare a proiectului este de 36 luni (termen limită: 30 iunie 2025).

 

 

Categoriile de cheltuieli eligibile:

a)   remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 80%, inclusiv impozitele achitate de angajator;

notă: cercetătorii științifici indicați la remunerare din bugetul de stat, vor ține cont să nu depășească norma de muncă 1,5 în proiectele finanțate de Agenție.

b)   procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – până la 50%;

c)   organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc.) pe durata desfășurării proiectului - până la 10%;

d)   deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e)   editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare - până la 10%;

f)    servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - până la 50%.

g) cheltuieli prevăzute de HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate mai sus, punctele a)-f),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect, dar nu este obligatorie.

 

 Categoriile de cheltuieli neeligibile:

 

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază, etc.) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic;

 

Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

La verificarea primară propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate descrise mai sus în pachetul de informații.

Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

 

Modalitatea și termenii de prezentare a propunerii de proiect:

 

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și alte state vor lucra în comun la propunerea de proiect. Formularul propunerii de proiect (se completează online de partenerul leader);

Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape.

Etapa nr.1: propunerile preliminare vor fi depuse în termen de până la 16 martie 2021, ora 12.00 CET (ora locală la Bruxelles).

Etapa 2: aplicanții selectați vor fi invitați de a depune propunerile integrale de proiecte în termen de până la 12 iulie 2021.

 

Condițiile generale și regulile pentru participare și eligibilitatea solicitanților sunt descrise în Ghidul Aplicantului JPIAMR. Toate propunerile trebuie transmise de către partenerului leader al propuneri în format electronic prin intermediul instrumentului de depunere electronică. Niciun alt mijloc de depunere nu va fi acceptat. Propunerile trebuie să includă Scrisori de Intenție (LoI) semnate de la toți partenerii participanți (parteneri leaderi, parteneri și parteneri nefinanțați). Un șablon pentru LoI poate fi găsit în Ghidul Aplicantului.

 

Pentru facilitarea rețelelor de comunicare în scopul creării consorțiilor a fost creat un instrument de stabilire a contactelor între aplicanți. Instrumentul poate fi consultat în mai multe scopuri:

a)  parteneri în căutare de proiecte: în calitate de cercetător individual sau reprezentantul unui laborator sau echipă de cercetare, pentru a adera la un proiect;

b)  proiect în căutare de partener: pentru entitățile care doresc să construiască un consorțiu în jurul unui proiect și sunt în căutare de parteneri pentru ideile sale de proiect.  

 

Instrumentul de facilitare a comunicării poate fi accesat și utilizat AICI.  

 

Informație mai detaliată și formularele de aplicare pot fi accesate AICI.

 

Webinarul dedicat discuțiilor despre apel va avea loc la 28 ianuarie 2021, ora 15.00 CET (ora locală la Bruxelles). Pentru înregistrare a se accesa AICI.

 

Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

 

Propunerile de cercetare vor fi evaluate pe baza următoarelor trei criterii:

1) Excelența:

a)    claritatea și pertinența obiectivelor;

b)    credibilitatea abordării propunerii și metodologia;

c)    temeinicia conceptului;

d)    potențialul inovativ;

e)    competența și experiența partenerilor ce participă în cercetare pentru domeniul dat.

 

2) Impactul:

a)    impactul rezultatelor propunerii pentru diminuarea dezvoltării și transmisiei RAM;

b)    potențialul rezultatelor preconizate pentru viitor;

c)    valoarea adăugată la colaborarea transnațională pentru rețelele de cercetători;

d)    potențialul de atingere, asimilare, transpunere și utilizare a rezultatelor.

 

3) Calitatea și eficiența implementării:

a)    coerența și eficiența planurilor de lucru inclusiv și diseminarea și activitățile de comunicare și echilibrul între alocații pentru sarcini și resurse;

b)    complementaritatea participanților în consorțiu;

c)    starea adecvată a structurilor de management și a procedurilor, inclusiv practicile în domeniul Știința Deschisă, date, riscul și inovarea;

d)    bugetul și cost-eficiența proiectului, distribuirea rațională a resurselor în raport cu activitățile proiectului, responsabilitatea partenerilor și cadrul temporal.

 

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare, cu indicarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, se va publica pe pagina web oficială a Agenției.

 

 

Date de contact

 

Vadim Iațchevici

Tel: 022 – 270 – 445, E-mail: vadim.iatchevici@ancd.gov.md.

 

Sveatoslav Postoroncă

Tel: 022 - 294 - 861, E-mail: sveatoslav.postoronca@ancd.gov.md.

Termen limită: 
Marţi, Martie 16, 2021 - 11:00