Actualizat la: 13.07.2022

ANUNȚ privind concursul proiectelor bilaterale moldo-turce (2023-2024)

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK).

                        

Obiectivul apelului este de a permite organizațiilor din domeniile cercetării și inovării din ambele țări să colaboreze la nivel bilateral.

 

Finanțarea proiectelor de cercetare va fi asigurată în comun de TÜBİTAK pentru organizațiile din Turcia și ANCD pentru organizațiile din Moldova.

 

Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor bilaterale moldo-turce pentru anii 2023-2024, elaborat prin consens între TUBITAK și ANCD.

 

1.      Propunerile de proiecte moldo-turce vor fi elaborate în următoarele priorități:

Prioritatea I. Sănătate

Aria tematică: Științe medicale și ale sănătății

Prioritatea II. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

Aria tematică: Științe agricole

Prioritatea III. Mediu și schimbări climatice

Ariile tematice: Sol, apă, climă

Prioritatea IV. Provocări societale

Aria tematică: Cercetare în științe sociale cu abordarea crizelor mondiale

Prioritatea V. Competitivitate economică și tehnologii inovative

Aria tematică: Inginerie și tehnologii

2.      Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru organizațiile din Republica Moldova este 2,4 milioane lei pentru anii 2023 – 2024, repartizate pe priorități în dependență de numărul proiectelor declarate câștigătoare.

Suma maximă per proiect nu va depăși 800,0 mii lei pentru 24 luni (până la 400,0 mii lei pentru 12 luni).

Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni (Ianuarie 2023 – Decembrie 2024).

Cofinanțarea va fi realizată din alte surse decât cele bugetare, dar nu este obligatorie.

 

3.      Condițiile de participare la concurs

 

3.1     Beneficiarii finanțării proiectelor bilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 16 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

3.2     Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3     Condiții înaintate față de organizații :

               1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

               2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

               3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

3.4     Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect bilateral

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a)    remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în vigoare și cadrul normativ aferent – până la 60%, inclusiv contribuțiile angajatorului;

b)    procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului - conform necesităților proiectului;

c)    organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc. la tema proiectului) pe durata desfășurării proiectului de cercetare - conform necesităților proiectului;

d)    deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e)    editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice la tematica proiectului, inclusiv cotizația de publicare - conform necesităților proiectului;

f)     servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - conform necesităților proiectului;

g)    utilaje de laborator - conform necesităților proiectului.

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.4. lit. a)-g),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile proiectului.

3.5     Categoriile de cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, economico-financiar și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.4.

3.6     Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare.

3.7     Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.8      Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.4.

3.9     La examinarea eligibilității propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3 și 4 din anunț.

3.10  Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.11  Planul calendaristic se determină ținând cont de principiu de rambursare a cheltuielilor.

3.12  Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

3.13  În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi doar persoana, care deține titlul științific de doctor sau doctor habilitat, confirmă relevanța experienței la propunerea înaintată prin lucrările științifice publicate, precum și alte activități științifice din ultimii 5 ani.

3.14  Una și aceași persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător de proiect în alte concursuri lansate.

3.15  Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect cu norma 0,5.

 

4.      Lista actelor din care constă dosarul de proiect

4.1        Formularul-tip a propunerii de proiect (Application Form);

4.2        Devizul de cheltuieli;

4.3        Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

4.4        Declarația de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

4.5        Fișa de personal;

 

5. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și Turcia vor lucra în comun la propunerea de proiect.

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de organizațiile din Turcia pe pagina http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/.

 

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova vor descărca și completa documentele suplimentare indicate la p.4. Documentele suplimentare, cu excepția formularului de aplicare, semnate și scanate se transmit într-un singur fișier PDF la adresa: proiecte.itt@ancd.gov.md. și se prezintă pe suport de hârtie într-un exemplar original la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 10, boxa ANCD.

 

6.   Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 01.07.2022.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai tîrziu decît cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

7.   Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect elaborate în comun de TUBITAK-ANCD, sunt:

  • Excelența Științifică și Tehnologică
  • Metodologia
  • Managementul proiectului
  • Importanța colaborării internaționale (privind necesitatea realizării proiectului prin colaborare bilaterală)
  • Impactul

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Publicarea anunțului

15.04.2022

Recepționarea dosarelor

01.07.2022

Publicarea rezultatelor examinării eligibilității

29.07.2022

Expertizarea propunerilor de proiecte

01.08 - 24.10.2022

Publicarea rezultatelor expertizei

31.10.2022

Validarea proiectelor pentru finanțare

Noimebrie 2022

Informarea câștigătorilor

Noimebrie 2022

Începerea proiectelor

Ianuarie 2023

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

9.1        Fișa de evaluare (Evaluation Form);

9.2           HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

9.3           3rd Joint Call document

 

10. Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfant 180, tel: 022 – 270 – 445.

Termen limită: 
Vineri, Iulie 1, 2022 - 17:00