Actualizat la: 08.10.2021

ANUNȚ privind concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) BiodivERsA și Water JPI

ANUNŢ

privind concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) BiodivERsA și  Water JPI

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea apelului “Conservarea și restaurarea ecosistemelor degradate și a biodiversității acestora, inclusiv al accentului pe sistemele acvatice” organizat în comun de BiodivERsA și Water JPI.

Înaintarea propunerilor de proiect este în perioada 5 octombrie 2020 - 07 decembrie 2020.

 

Următoarele țări și-au exprimat interesul preliminar de a participa la acest apel cu o sumă totală de peste 18 milioane de euro: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Moldova, Maroc, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Turcia etc.  

 

Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor multilaterale în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) BiodivERsA și  Water JPI

 

Proiecte multilaterale – proiecte în consorțiul în care participă pe de o parte o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și pe de altă parte una sau mai multe organizații de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun.

Proiectele vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și integrarea în rețelele de infrastructură regională și internațională.

 

1.     Apelul acoperă următoarele tematici ne-exclusive:

 

1) Studierea proceselor biologice și biofizice în sensul conservării / restaurării și interacțiunile sale;

 

2) Evaluarea compromisurilor și a sinergiilor dintre ținte, beneficii și politici de conservare și restaurare;

 

3) Cunoștințe pentru îmbunătățirea eficacității și modernizarea acțiunilor de conservare și restaurare.

 

2.     Suma orientativă a apelului este 200 000 mii Euro (~4,0 mil. lei ), care va fi divizată între organizațiile din Republica Moldova în dependență de numărul proiecte câștigate.

 

Suma orientativă a finanțării unui proiect va fi între 60 – 100 mii Euro.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

 

3.     Condițiile de participare la concurs

 

3.1    Beneficiarii finanțării proiectelor multilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării.

3.2    Nu sunt eligibile pentru depunere propunerile de proiecte în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3    Condiții înaintate față de organizații :

               1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

               2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

               3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

 

3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect multilateral

a)   remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 80%, inclusiv impozitele achitate de angajator;

notă: cercetătorii științifici indicați la remunerare din bugetul de stat, vor ține cont să nu depășească norma de muncă 1,5 în proiectele finanțate de Agenție.

b)   procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – până la 50%;

c)   organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc.) pe durata desfășurării proiectului - până la 10%;

d)   deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e)   editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare - până la 10%;

f)    servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - până la 50%.

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.4 lit. a)-f),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect, dar nu este obligatorie.

 

3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

 

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic;

 

3.6. Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.7. La verificarea primară propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3 și 4 din pachetul de informații.

3.8. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.9. Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4.     Lista actelor din dosarul de proiect

4.1       Formularul propunerii de proiect (se completează online de partenerul leader);

 

5. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și alte state vor lucra în comun la propunerea de proiect. Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape.

Etapa nr.1:

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de Coordonatorul propunerii de proiect pe pagina https://proposals.etag.ee/biodivrestore/login . Pînă la depunerea propunerii de proiect Coordonatorul crează acces partnererilor pentru introducerea informațiilor necesare în platforma on-line.

Etapa nr.2:

Coordonatorii consorțiilor, care vor fi informați despre parcurgerea cu succes a etapei nr.1, vor   prezenta o propunere completă în numele consorțiului.

 

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova, vor fi informați prin poșta electronică de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare despre rezultatele etapei nr.1 și etapei nr.2.  Câștigătorilor concursului vor fi expediată invitația de negociere și semnare a contractului de finanțare.

 

6.   Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

Etapa nr.1

Coordonatorul consorțiului trebuie să prezinte o propunere prealabilă în numele consorțiului, furnizând date cheie cu privire la proiectul propus. Termenul limită pentru depunerea pre-propunerii este:

7 decembrie 2020, 16:00 CET (ora locală la Bruxelles).

 

Etapa nr.2

Termenul limită pentru depunerea propunerii complete poate varia de la 15 martie 2021 până la 3 mai 2021, în dependență de numărul de propuneri prealabile depuse și va fi comunicat participanților pe pagina web a apelului BiodivERsA și pe site-ul Water JPI.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai târziu decât cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

7.   Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

Propunerile de cercetare vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

- Pasul 1 (în cazul în care va fi înaintat un număr mare de pre-propuneri și se va efectua o evaluare a pre-propunerilor): (i) în ce măsură propunerea de proiect se încadrează în domeniul de aplicare al apelului, (ii) excelența științifică (cu accent pe noutatea cercetării propuse) și (iii) impactul social și implementarea politicilor;

- Pasul 2: (i) excelență; (ii) calitatea și eficiența implementării și (iii) impactul (inclusiv relevanța socială / în domeniul politicilor și abordările pentru implicarea părților interesate).

 

Pentru ambii pași, este de așteptat ca valoarea adăugată internațională a proiectelor să fie clar prezentată. Lista detaliată a criteriilor de evaluare care va fi utilizată pentru acest apel este disponibilă în documentele apelului.

 

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin: expertiza individuală de către experți selectați de Secretariatul JPI BiodivERsA. În procesul de expertiză individuală fiecare expert acordă punctajul corespunzător pe fiecare criteriu detaliat de expertiză conform fișei de evaluare, consemnând și un comentariu pentru punctajul acordat. Expertiza individuală se organizează astfel încât experții să nu cunoască modul de evaluare și punctajul acordat de fiecare dintre ei la aceiași propunere de proiect.

 

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare, cu indicarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, se publică pe pagina web oficială a Agenției.

 

8. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

8.1. Call documents

8.2. HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

 

9. Date de contact:

Tel: 022 – 270 – 445, Vadim Iațchevici,

022 – 294 - 861, Sveatoslav Postoroncă.

Termen limită: 
Luni, Decembrie 7, 2020 - 17:00