Actualizat la: 22.10.2021

Apel de concurs - Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană

Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova 

la Infrastructura de Cercetare Europeană

 

 I. Date generale

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant ENI/2017/ 386-980 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat la data de 23.08.2017.

 

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităților Centrelor de Excelență din domeniul cercetare și inovare din Republica Moldova prin conectarea şi aderarea lor la infrastructurile de cercetare Europene pentru promovarea şi sprijinirea cooperării științifice internaționale și participarea la proiectele de cercetare şi de infrastructură în cadrul Programului ORIZONT 2020.

 

În cadrul proiectului pot fi desfășurate următoarele activităţi: procurarea echipamentului pentru completarea infrastructurii existente a centrului de cercetare, asigurarea accesului la platformele și rețelele europene performante, achitarea taxei de aderare la infrastructura Europeană (după caz), organizarea training-urilor, conferinţelor, atelierelor de lucru şi seminarelor privind fortificarea eforturilor pentru participarea în Programul ORIZONT 2020, precum și discutarea metodelor şi rezultatelor ştiinţifice noi, obţinute prin utilizarea infrastructurii de cercetare în cauză.

 

Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare.

 

Suma maximă alocată pentru un proiect nu va depăși 500 mii lei.

 

La concurs pot participa Centrele de Excelență de cercetare ştiinţifică, care grupează personalităţile ştiinţifice ale comunităţii academice, tineri cercetători aspiranţi la performanţele ştiinţifice în cadrul desfăşurării activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domeniile avansate ale științei, bine precizate, şi activează în cadrul instituţiilor și organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a Republicii Moldova.

 

Luând în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2014, este ţară asociată la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020, prioritate va fi acordată proiectelor care vor demonstra:

 • integrarea în Spațiul European de Cercetare prin conectarea și/sau aderarea la infrastructura de cercetare europeană tip “European Strategy Forum for  Research  Infrastructure” (ESFRI), “European Technology Platform” (ETP), European Research Infrastructure Consortium (ERIC, CERIC) etc.
 • impactul conectării la infrastructuri de cercetare europene și posibilitatea dezvoltării infrastructurii de cercetare a organizaţiei - aplicant cu argumentarea necesităților de modernizare a acesteia;
 • capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Republica Moldova din cadrul diferitor instituţii și organizații din domeniile cercetării și inovării pentru participarea în comun la apelurile Programului ORIZONT 2020;
 • experienţa participării în Programele PC7 şi Programul ORIZONT 2020;
 • posibilitatea elaborării unei propuneri de proiect la concursurile anunţate de Programul ORIZONT 2020, pe durata implementării proiectului.
 • posibilitatea de a oferi co-finanţare.

 

II. Cerinţele Programului

 

A. Criterii de eligibilitate

 • Conducătorul de proiect şi membrii colectivului ştiinţific trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai Republicii Moldova, care vor locui în Republica Moldova pe tot parcursul derulării proiectului;
 • Conducătorul de proiect şi membrii colectivului din Republica Moldova trebuie să fie afiliaţi unei universităţi sau instituţii de cercetare;
 • Participantul poate apela în calitate de Conducător de proiect doar într-o singură propunere înaintată la acest concurs;
 • Colectivul de cercetători din Republica Moldova poate include nu mai mult de 10 persoane, din care minimum 35% sunt tineri cercetători cu vârsta de până la 35 de ani;
 • Centrele care în urma evaluării rezultatelor ştiinţifice sunt recunoscute ca lider naţional în domeniul de activitate şi reprezintă un partener activ în cercetare pe plan internaţional, sunt recunoscute ca centre de excelenţă.

 

B. Centrele de Excelenţă trebuie să întrunească următoarele criterii:    

 • Posedă o infrastructură de cercetare modernă, dezvoltată în ultimii 5 ani cu suportul fondurilor naţionale şi internaţionale;
 • Au o cooperare internaţională dezvoltată cu alte centre similare din ţară şi depeste hotare;
 • Au experienţă de participare în proiecte internaţionale, inclusiv PC7 şi Programul ORIZONT 2020;
 • Oferă acces la utilizarea echipamentului pentru profesori, cercetători, experţi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi din instituţia-gazdă şi alte instituţii din domeniile cercetării și inovării;
 • Membrii echipei sunt promotori şi participanţi în procesele educaţionale;
 • Pot demonstra impactul rezultatelor ştiinţifice obţinute asupra creşterii economiei naţionale;
 • Au o colaborare durabilă cu reprezentanţii industriei, micului business la nivel naţional şi internaţional.
 • Au o strategie de diseminare a rezultatelor ştiinţifice;
 • Au condiţii de muncă şi de utilizare a echipamentului în corespundere cu normele privind securitatea muncii;

 

III. Modul de înaintare a propunerilor de proiect

 

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în conformitate cu cerințele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel în modul următor:

 • Versiunea electronică a propunerii (în format PDF) trebuie depusă pe adresa de e-mail: natalia.bragarenco@ancd.gov.md.
 • Două exemplare pe suport de hârtie semnate, în original în limba română şi engleză la adresa:

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Mun. Chişinău, Ștefan cel Mare și Sfînt, 180

Persoana de Contact: Natalia Bragarenco,

Telefon de contact: 022 23 23 06

E-mail : natalia.bragarenco@ancd.gov.md

 

Data limită de înaintare a propunerilor este 15 mai 2019, ora 17:00.

Perioada de evaluare: mai-iunie 2019.

Anunțarea rezultatelor: iulie 2019.

Perioada realizării proiectului: 2019 - 2020.

 

IV. Conţinutul propunerii

 

1. Fişa proiectului, conține informația generală despre propunere, conducătorul de proiect şi instituția din Republica Moldova.

 

2. Rezumatul şi descrierea proiectului

În rezumatul proiectului (maximum 0,5 pagină) se va relata pe scurt toate aspectele proiectului, specificând obiectivele, metodele şi rezultatele preconizate.

Cuvintele-cheie (5-7 cuvinte).

Descrierea proiectului va include obiectivul(ele) concret(e) trasat(e) pentru soluționarea problemei în cauză; problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia este orientat proiectul; actualitatea problemei în domeniul de cercetare propus; gradul de noutate şi originalitate a obiectivului(elor) trasat(e); cooperarea internaţională; metodele şi modurile de abordare propuse;

 

3. Cooperarea Internaţională (), și partea narativă (p.3.2.3.), unde vor fi specificate următoarele poziţii:

 • Posibilitatea conectării Centrului de Excelență din Moldova la infrastructura de cercetare europeană;
 • Capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Moldova din diferite instituţii din domeniile cercetării și inovării pentru participarea în comun la apelurile Programului ORIZONT 2020;
 • Experienţa participării în PC7 şi Programul ORIZONT 2020;
 • Elaborarea proiectelor ştiinţifice noi pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene ORIZONT 2020;
 • Eficientizarea schimbului de experienţă şi accesul la infrastructura de scară medie şi înaltă, cu scopul de a stimula dezvoltarea pe termen lung a colaborării ştiinţifice şi de cercetare cu Centrele de Excelenţă din Europa;
 • Participarea la evenimentele ştiinţifice internaţionale şi/sau faptul, dacă este prevăzută organizarea evenimentelor ştiinţifice internaţionale în perioada derulării proiectului;
 • Continuitatea cooperării cu centrele de cercetare europene după finalizarea proiectului.

 

4. Echipa de cercetare şi infrastructura. Includerea în echipa de proiect a tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani în proporție de cca 35% este obligatorie.

 

5. Planul de realizare a activităţilor din cadrul proiectului pentru anul 2019-2020 include planul de realizare, rezultatele anticipate, inclusiv impactul ştiinţific şi economic al acestora; domeniile posibile de aplicare a rezultatelor cercetărilor şi diseminarea rezultatelor implementării proiectului; 

 

6. Devizul de cheltuieli cu descifrările cheltuielilor.

a) În cadrul proiectului sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • procurarea echipamentului performant pentru dezvoltarea, modernizarea și/sau completarea infrastructurii existente a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării,
 • achitarea taxei de aderare (după caz) pentru conectarea la Infrastructura Europeană de Cercetare,
 • deplasări la training-uri doar cu scopul utilizării eficiente a echipamentului procurat sau la evenimente privind negocierea procedurilor de conectare la infrastructuri de cercetare europene (până la 10% din suma totală a proiectului),

 

b) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru tehnica de calcul și/sau folosirea echipamentului în scopuri personale!
 • Cheltuieli pentru remunerarea muncii,
 • Cheltuieli pentru menținerea echipamentului, reactive chimice, accesorii tehnice, etc.,
 • Cheltuieli pentru materiale de uz gospodăresc, rechizite de birou, alte servicii, inclusiv și cele de locațiune, transport, telecomunicații, informaționale, etc.

  

 Procedura de aplicare accesați aici.

Termen limită: 
Miercuri, Mai 15, 2019 - 17:00