Actualizat la: 22.10.2021

CONCURS DESCHIS: „PROGRAME DE POSTDOCTORAT” PENTRU ANII (2021-2022)

SE ANUNȚĂ CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT”

 PENTRU ANUII (2021-2022)

  

 

CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT”

 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021, în corespundere cu:

‒      Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin HG nr.572/2020

‒      Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr.381/2019,

‒      Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobat prin HG nr.382/2019

‒      Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin HG nr.499/2018.

 

 

1. Prioritățile strategice și numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat sunt stabilite de Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.572/2020, ce poate fi accesat AICI.

 

2. Numărul de locuri cu finanțare de la buget conform priorităților strategice:

‒      Sănătate (4)

‒      Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor (5)

‒      Provocări societale  (13)

‒      Competitivitate economică și tehnologii inovative (1)

 

3. Condițiile de participare la concurs

1)    La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării, abilitată în condițiile legii. Organizația va asigura accesul candidatului la programul de postdoctorat.

2)    Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor și la etapa de depunere a propunerii de proiect au acumulate un volum de 2/3 din cercetare la temă și publicații.

3)    Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.

4)    Proiectele depuse vor prezenta clar și explicit propunerea de proiect (în formă de dosar) și planul individual de cercetare, ce vor reflecta tema de cercetare, scopul și obiectivele stabilite, metodologia cercetării, etapele de realizare a proiectului de cercetare, indicatorii și termenii de monitorizare, rezultatele scontate și durata programului de postdoctorat.

5)    Alocaţia anuală din bugetul de stat pentru proiect nu va depăşi 120,0 mii lei. Finanțarea de la bugetul de stat pentru un proiect este prevăzută pentru 24 luni. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice i se acordă o perioadă de grație de un an fără finanțare de la bugetul de stat.

6)    Organizația din domeniile cercetării și inovării va restitui în bugetul de stat bursa achitată posdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după 24 luni și perioada de grație un an (conf.pct 5), acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate.

7)    În cazul suspendării programului de postdoctorat, în condițiile prevederilor legislației (HG 499/2018 și Codul Muncii), se prelungește perioadă acordată pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat cu durata suspendării.

8)    Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

9)    Nu pot fi înaintate la concurs proiecte anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale în formă de bursă postdoctorală.

10) Postdoctorandul și organizația din domeniile cercetării și inovării sunt responsabili atât de rezultatele științifice ale programelor de postdoctorat, cât și de respectarea eticii și bunei conduite în cercetarea științifică.

11) Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate prezentate public comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat cu obținerea titlului de doctor habilitat.

12) Nu este acceptată, după finalizarea perioadei de depunere a dosarului la concurs (termenul limită conform calendarului concursului) orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii. Dosarele (propunerile de proiect) care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare din bugetul de stat, modul de prezentare și alocare:

1)    Bursa lunară a postdoctorandului – în mărimea unui salariu mediu primit până la înscrierea la postoctorat, dar nu mai mult decât salariul mediu pe economie din anul precedent (conform Hotărârii Guvernului nr. 678/27.12.2019 – constituie 7953 lei)

2)    Cheltuieli pentru mobilități pe durata desfășurării proiectului de cercetare;

3)    Editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, altor tipuri de lucrări științifice și științifico-didactice relaționate proiectului de cercetare, inclusiv cotizațiile de publicare;

4)    Asigurarea serviciilor conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere).

5)    Postdoctorandul poate beneficia, după caz, de un consultant științific cu titlul științific de doctor habilitat, remunerat de Organizație din surse proprii.

6)    Nu sunt eligibile cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic.

7)    Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral din cadrul programului de postdoctorat. Cofinanţarea se va confirma prin scrisori de garanţie. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

8)    Cheltuielile se vor argumenta prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii, în cazul acceptării proiectului spre finanţare.

9)    Volumul mijloacelor financiare se repartizează de organizația din domeniul cercetării și inovării care este responsabilă de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

10) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea contractantă (Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare).

11) Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea activităților unui alt postdoctorant de pe aceiași sau altă poziție. Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de organizația din domeniul cercetării și inovării în bugetul de stat.

 

5. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

1)    Formularul-tip, cu anexele de rigoare. Obligatoriu se prezintă:

‒      copia diplomei de doctor în știință; candidații care au realizat studiile de doctorat și obținut titlul științific de doctor în străinătate, cu excepția României, vor prezenta adițional copia certificatului de recunoaștere și echivalare în RM a diplomei,

‒      CV Europass,

‒      lista publicațiilor științifice la proiectul aplicat conform modelului de prezentare a listei publicațiilor aprobat de ANACEC,

‒      copia buletinului de identitate și adeverința de la locul de muncă, ce atestă angajarea la instituția ce înaintează candidatul la concurs;

2)    Scrisoare de garanție, după caz;

3)    În cazul cetățenilor străini, copiile actelor internaționale, legalizate și nostrificate în corespundere cu prevederile legale;

4)    alte documente relevente în opinia aplicantului.

 

6. Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect

Dosarul (formularul-tip și documentele anexate) se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica „Înregistrează propunerea” . Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica „Documente utile”.

 

Dosarul urmează a fi extras din sistemul on-line (intranet.ancd.gov.md), imprimat,  semnat de Directorul/ Rectorul organizației, conducătorul de proiect (postdoctorand), contabilul/ economistul șef, și a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11, biroul 1103,  tel. 022 272 758; 022 232 306.

 

Pentru suport IT se va apela la tel: 022-29-48-61.

e-mail: vitalii.cojucari@ancd.gov.md

 

 

7. Termenul limită de depunere a dosarelor este: 09 octombrie 2020, ora 17.00.

 

8. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

1)    relevanța tehnico-științifică și excelența proiectului;

2)    impactul socio-economic potențial al proiectului corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea;

3)    programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate (inclusiv indicatorii monitorizați - deliverables);

4)    componența echipei de cercetare (performanțele științifice ale aplicantului).

 

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează de experți individuali. Ierarhizarea rezultatelor expertizei individduale se face de către Consiliul Agenției în ordine descrescătoare a valorii punctajului obținut. În cazul în care mai multe propuneri de proiecte din cadrul aceleiași priorități strategice au acumulat un număr egal de puncte, Consiliul Agenției va acorda prioritate propunerilor conform criteriilor stabilite de legislație.

 

Rezultatele concursului se fac publice pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

9. Calendarul concursului

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea concursului

07.09.2020

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

09.10.2020

Examinarea eligibilităţii propunerilor de proiecte

10.10.2020 - 25.10.2020

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarelor

26.10.2020

Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea propunerilor de proiecte

26.10.2020 - 28.10.2020

Expertiza dosarelor eligibile

26.10.2020 - 22.11.2020

Publicarea rezultatelor expertizei

23.11.2020

Contestarea rezultatelor expertizei

23.11.2020 - 25.11.2020

Examinarea contestaţiilor ca urmare a rezultatelor expertizei

26.11.2020 - 09.12.2020

Validarea rezultatelor expertizei şi contestaţiilor de către Consiliul ANCD și aprobarea finanţării

15.12.2020

Publicarea listei finale selectate şi aprobate pentru finanțare 

16.12.2020

Contractarea proiectelor de cercetare

 01.01.2021-15.01.2021

 

10. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

1)         Modelul Formularului-tip - găsiți AICI;

2)         Modelul Programului de realizare - găsiți AICI;

3)         Modelul Planului anual de realizare a proiectului - găsiți AICI;

4)         Modelul Devizului de cheltuieli - găsiți AICI;

5)         Modelul Fişei de evaluare a propunerii de proiect - găsiţi AICI;

6)         Ghidul de utilizare a platformei de depunere online a dosarelor - apasă aici

7)         HG nr.381/2019 cu privire la Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023.

8)         HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

9)         HG 499/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat.

 

10. Date de contact:

m.Chişinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11, bir. 1101, 1103,

tel: 022 272758; 022 232306, info@ancd.gov.md.

Termen limită: 
Vineri, Octombrie 9, 2020 - 17:00