Actualizat la: 24.04.2024

CONCURS DESCHIS: „PROGRAM DE STAT” (2020 - 2023)

Published on: Lun, 09/23/2019 - 13:30

 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

 

Prioritățile şi direcţiile strategice în domeniul cercetării și inovării sunt:

 

Prioritatea I. SĂNĂTATE

 

1) Direcţia strategică: Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament.

    Rezultate scontate:

a) elaborarea și justificarea științifică a noilor politici privind factorii de risc ce provoacă cele mai răspândite boli netransmisibile;

b) argumentarea științifică a abordărilor sistemice de diagnostic;

c) elaborarea, testarea, lansarea metodelor și tehnologiilor noi în diagnosticul și tratamentul maladiilor netransmisibile;

d) sistemogeneza factorilor de risc, evaluarea durabilă și modelarea matematică a maladiilor netrasmisibile;

e) reducerea mortalității oncologice prin elaborarea și implementarea metodelor contemporane de screening, diagnostic precoce, tratament personalizat și îngrijiri paliative;

f) elaborarea bazelor științifice și practice ale creării, menținerii și fortificării sănătății psihice.

 

2) Direcţia strategică: Supraveghere epidemiologică – măsuri de control și răspuns, diagnostic și tratament al bolilor transmisibile.

    Rezultate scontate:

a) elaborarea de soluții științifice pentru reducerea mortalității premature cauzate de boli transmisibile;

b) justificarea științifică a soluțiilor de profilaxie și prevenire în raport cu soluțiile centrate pe tratamentul maladiilor specifice;

c) justificarea științifică a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, tratarea maladiilor și evitarea riscurilor epidemiologice.

 

3) Direcţia strategică: Preparate farmaceutice și nutraceutice.

    Rezultate scontate:

a) elaborarea de preparate farmaceutice și nutraceutice din materie primă autohtonă;

b) utilizarea surselor naturale existente şi a produselor farmaceutice autohtone în practica medicală;

c) valorificarea potențialului preparatelor farmaceutice autohtone, a vitaminelor și antioxidanților;

d) elaborarea aditivilor alimentari de origine naturală în calitate de mijloace de tratament preventiv.

 

Prioritatea II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

 

1) Direcţia strategică: Securitatea alimentară și siguranța alimentelor;

    Rezultate scontate:

a) asigurarea inofensivității produselor alimentare în scopul modernizării sistemului național de management al calităţii;

b) ameliorarea gradului de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale populației și diminuarea riscurilor maladiilor nutriționale;

c) diminuarea riscurilor maladiilor nutriționale prin biotehnologie și inginerie alimentară;

d) dezvoltarea durabilă în baza utilizării raționale a resurselor subterane de apă;

e) modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din diferite surse;

f) eficientizarea utilizării resurselor de apă, sol și biodiversitate;

g) eficientizarea utilizării îngrășămintelor, inclusiv a biofertilizanților, în vederea sporirii fertilității solului – extinderea sistemelor inofensive de protecție a plantelor și a animalelor.

 

2) Direcţia strategică: Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performante;

    Rezultate scontate:

a) avansarea în utilizarea metodelor genetice și a biotehnologiilor moderne în scopul atenuării impactului schimbărilor de mediu;

b) crearea și implementarea în producerea soiurilor și a hibrizilor competitivi, a culturilor agricole, cu productivitate înaltă și cu rezistență sporită la secetă, boli și vătămători;

c) sporirea productivității și adaptării culturilor agricole la schimbările climatice;

d) utilizarea mai eficientă a apei și a nutrienților (pentru plante) și a hranei (pentru animale);

e) sisteme de producție agricolă mai eficiente, cu un impact mai redus asupra mediului;

f) inventarierea, colectarea, evaluarea, documentarea și păstrarea de lungă durată a resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură în scopul utilizării lor eficiente în sectorul agrar al țări.

 

3) Direcţia strategică: Managementul durabil al ecosistemelor agricole;

    Rezultate scontate:

a) fortificarea managementului fondului genetic vegetal, precum și al speciilor de animale autohtone și alohtone;

b) identificarea și/sau promovarea soiurilor și raselor cu potențial productiv și adaptiv înalt;

c) prognozarea și monitorizarea hazardurilor fitosanitare periculoase și elaborarea măsurilor de combatere a organismelor dăunătoare de carantină;

d) elaborarea metodelor alternative de protecție a plantelor și promovarea agriculturii ecologice;

e) elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice în pomicultură, viticultură și legumicultură.

 

4) Direcţia strategică: Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare.

    Rezultate scontate:

a) sporirea performanțelor tehnologice la transformarea materiei prime agricole, reducerea decalajelor dintre modul de transformare a materiei prime agricole autohtone și cerințele piețelor de desfacere;

b) asigurarea unui circuit mai eficient de nutrienți și antioxidanți, cu diminuarea pierderilor de materii prime agricole și alimente;

c) asigurarea valorii nutriționale și amplificarea efectelor biologice ale alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară;

d) asigurarea bioeconomiei circulante, dezvoltarea rețelelor digitale pentru realizarea trasabilității materiei prime agricole și a produselor alimentare;

e) tehnologii inovative de păstrare și procesare a producției agricole.

 

Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 

1) Direcţia strategică: Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății.

    Rezultate scontate:

a) cartografierea stării actuale a componentelor de mediu, în baza Sistemelor Informaționale Geografice, instrument modern de cercetare;

b) determinarea schimbărilor posibile în componentele de mediu (relief, climă, ape, floră, faună), cauzate de ritmul accelerat de modificare;

c) extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate de stat cu elaborarea pașapoartelor ecologice, în scopul conservării naturii şi utilizării raționale a resurselor naturale;

d) determinarea zonelor cu stabilitate și instabilitate ecologică a peisajelor;

e) evaluarea stabilității ecosistemelor urbane în scopul asigurării dezvoltării durabile;

f) evaluarea învelișului de sol, cu perfecționarea sistemului de clasificare și bonitare a solurilor;

g) îmbunătățirea calității apei și solurilor prin reducerea poluării în urma deversării apelor uzate în emisare sau în mediul natural;

h) elaborarea de metode alternative de protecţie a plantelor, cu implementarea tehnologiilor avansate de cultivare şi a bunelor practici agricole sigure şi prietenoase mediului;

i) gestionarea surselor de poluare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implementarea măsurilor de adaptare la schimbarea climei;

j) integrarea măsurilor și principiilor economiei verzi în procesele de producție din ramurile economiei naționale;

k) monitorizarea şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase;

l) reducerea impactului substanţelor chimice toxice asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei;

m) reducerea poluării componentelor de mediu ca rezultat al activităţii antropogene;

n) soluții științific argumentate pentru remedierea terenurilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi;

o) tehnologii de tratare a apelor uzate în scopul protejării apelor de suprafață și subterane;

p) reducerea riscului seismic pentru obiecte de infrastructură și populație;

q) utilizarea rațională şi valorificarea resurselor minerale autohtone;

r) evaluarea potențialului natural al subsolului şi prevenirea proceselor geologice periculoase.

 

2) Direcţia strategică: Energie sigură, curată și eficientă.

    Rezultate scontate:

a) asigurarea securităţii şi durabilităţii aprovizionării cu energie a consumatorilor;

b) scenarii de diversificare a surselor de energie prin interconectarea la sistemul energetic european, inclusiv dezvoltarea surselor locale de generare;

c) reducerea impactului asupra sistemului energetic şi a consumatorilor la implementarea diferitor scenarii de diversificare a surselor de energie;

d) soluţii tehnice inovative pentru funcţionarea fiabilă a sistemului energetic, conversia şi utilizarea energiei;

e) creşterea cotei de surse de energie regenerabilă în bilanţul energetic al ţării şi eficienţei utilizării acestora;

f) soluţii inovative de dezvoltare şi implementare a reţelelor electrice inteligente;

g) soluţii inovative de reducere a pierderilor de energie în întreg lanţul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei;

h) diminuarea nivelului de poluare prin creşterea cotei de energie curată.

 

3) Direcţia strategică: Deșeuri, materiale plastice și poluanți.

    Rezultate scontate:

a) sisteme integrate de gestionare a deșeurilor şi substanțelor chimice care să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate şi creșterea ratei de reciclare;

b) managementul durabil al substanțelor chimice;

c) analiza circuitului poluanților și contaminanților tehnogeni;

d) sistem integrat multifuncțional de evidență și gestionare a substanțelor / obiectelor / utilajelor periculoase, cu scop de reducere a riscurilor de poluare a mediului și a impactului asupra proceselor vitale;

e) metode pentru minimalizarea deşeurilor și aplicarea principiilor bioeconomiei circulare;

f) programe de protecție a ecosistemelor naturale și de restabilirea ecosistemelor degradate;

g) tehnologii de bioconversie a poluanților.

 

4) Direcţia strategică: Securitatea ecologică.

    Rezultate scontate:

a) cartografierea stării actuale a componentelor de mediu în baza sistemelor informaționale geografice;

b) determinarea schimbărilor posibile în componentele de mediu (relief, climă, ape, floră, faună), cauzate de ritmul accelerat de modificare;

c) extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate de stat cu elaborarea pașapoartelor ecologice, în scopul conservării naturii şi utilizării raționale a resurselor naturale;

d) determinarea zonelor cu stabilitate și instabilitate ecologică a peisajelor;

e) evaluarea stabilității ecosistemelor urbane în scopul asigurării dezvoltării durabile;

f) zonarea riscurilor naturale (secete, inundații, etc.), în vederea ajustării actelor normative naționale la standardele europene;

g) identificarea zonelor vulnerabile la schimbările climatice cu evidențierea impactului acestora asupra sectorului agricol, forestier, resurselor de apă, potențialului turistic.

 

5) Direcţia strategică: Conservarea biodiversității.

    Rezultate scontate:

a) monitorizarea ecologică pe termen lung a biodiversității speciilor de plante, animale, microorganisme și îmbunătățirea substanțială a bazei de cunoștințe despre funcționarea ecosistemelor din Republica Moldova;

b) dezvoltarea capacităților centrelor de resurse genetice vegetale și animale, a colecțiilor de microorganisme tehnologic valoroase, în calitate de patrimoniu natural al țării;

c) crearea unor baze de date interoperabile cu privire la biodiversitate;

d) tehnologii eficiente de conservare și valorificare a biodiversității.

 

Prioritatea IV.PROVOCĂRI SOCIETALE

 

1) Direcţia strategică: Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare.

    Rezultate scontate:

a) suport științific și instrumente inovaționale pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

b) evaluarea actului de justiție prin testarea satisfacției beneficiarilor

c) persoane fizice și persoane juridice;

d) creșterea ocupării forței de muncă și prognozarea competențelor pe domenii și profesii în corespundere cu cerințele pieței muncii;

e) scenarii / modele de asigurare a securităţii naţionale și capacităţii de apărare prin analiza ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor atât la nivel global, regional, cât și local;

f) consolidarea sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în baza principiului „reintegrare prin europenizare;

g) suport științifico-tehnologic și informațional pentru Știința deschisă în Republica Moldova;

h) cercetări științifice interdisciplinare a evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul oportunităților de modernizare politico-juridică și socio-economică a Republicii Moldova;

i) consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor omului și a capacităților de funcționare a instituțiilor puterii de stat în contextul necesităților de modernizare prin dezvoltare și democratizare.

 

2) Direcţia strategică: Migrația, diaspora și schimbările sociodemografice.

    Rezultate scontate:

a) monitorizarea continuă și prognozarea dinamicii fenomenelor de natalitate, mortalitate şi migraţiune în relaţie cu dezvoltarea ţării;

b) evaluarea riscurilor pe termen scurt și mediu a schimbărilor demografice în Republica Moldova, cu formularea propunerilor de redresare a situației prin efectuarea studiilor comparative cu state care s-au confruntat cu crize similare;

c) valorificarea potențialului concetățenilor emigranți și promovare a măsurilor necesare asigurării reîntoarcerii acestora în țară, inclusiv care ar stopa exodul de forță de muncă și specialiști calificați;

d) integrarea persoanelor reîntoarse și a străinilor pe piața muncii a țării prin recunoașterea calificărilor și valorificarea competențelor profesionale obținute peste hotare pentru dezvoltarea sustenabilă a pieței muncii în Republica Moldova.

 

3) Direcţia strategică: Patrimoniu material și imaterial.

    Rezultate scontate:

a) studii teoretice în domeniul socio-economic, politic, juridic, umanistic, filosofic, enciclopedic, artistic, muzeografic și sportiv, care vor deveni suport temeinic pentru proiectele și cercetările aplicative;

b) valorificarea științifică a patrimoniului cultural material și imaterial (istoric, juridic, lingvistic, literar, arheologic, etnologic, artistic, arhitectural, etc.);

c) dezvoltarea industriilor creative, dezvoltarea climatului de afaceri în sectorul cultural;

d) analiza instrumentelor de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;

e) conservarea, restaurarea şi managementul patrimoniului cultural;

f) digitizarea produselor şi bunurilor culturale, dezvoltarea softului unificat;

g) programe pentru facilitarea concordiei interetnice, încurajarea diversităţii incluzive a societăţii din Republica Moldova;

h) valorificarea științifică a patrimoniului cultural (a celui lingvistic, literar, folcloric, etnologic, istoric, arhitectural, artistic, arheologic, juridic, etc.);

i) implementarea platformei electronice pentru enciclopedia națională;

j) suport teoretico-științific și informațional pentru valorificarea patrimoniului arheologic, etnologic, artistic, arhitectural în dezvoltarea și promovarea industriilor creative, dezvoltarea turismului.

 

4) Direcţia strategică: Valorificarea capitalului uman și social.

    Rezultate scontate:

a) dezvoltarea unui sistem de protecție social solid și incluziv;

b) consolidarea expertizei științifice în domeniul științelor educației, asistenței sociale, psihologice și psihopedagogice;

c) consolidarea expertizei științifice în domeniul îmbătrînii active a populației;

d) politici de reconciliere a obligațiilor de muncă și a vieții de familie;

e) diminuarea riscurilor de sărăcie (dezvoltarea rezilienței, formarea abilităților psihologice de gestionare a situațiilor de criză, crearea condițiilor psihosociale în asistarea traseului profesional);

f) adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană.

 

Prioritatea V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

 

1) Direcţia strategică: Nanotehnologii.

    Rezultate scontate:

a) dezvoltarea infrastructurii, instrumentarului, standardelor, capacităților în cercetare, dezvoltare şi inovare la nanoscară;

b) sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor prin nanotehnologii;

c) exploatarea industrială a nanotehnologiilor prin excelență științifică și competiție;

d) noi mode și soluții teoretice racordate la interpretarea teoretică a rezultatelor experimentale, care își vor găsi aplicabilitate în diferite ramuri ale sectorului economic (energetică, tehnologii informaționale și comunicații, construcția de mașini, electronică și robotică, explorări geologice, industria farmaceutică, cosmetologică, alimentară etc.);

e) dezvoltarea convertoarelor de energie alternativă bazate pe straturi dimensional reduse cu utilizarea tehnologiilor economic accesibile și ecologic atractive pentru microelectronică, medicină și spintronică.

 

2) Direcţia strategică: Tehnologia informației și dezvoltare digitală.

    Rezultate scontate:

a) e-infrastructura de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării;

b) utilizarea software-ului deschis şi instrumentelor gratuite on-line pentru crearea, diseminarea şi utilizarea conţinutului digital pentru domeniile prioritare ale cercetării și inovării;

c) mecanisme pentru implementarea aplicaţiilor şi echipamentelor dedicate accesului la servicii electronice;

d) cercetări teoretice și practice cu un larg impact privind problemele de bază, inclusiv indicatorii și instrumentele de monitorizare ale societății și economiei digitale;

e) fundamentarea și modelarea matematică a proceselor tehnologice, ecologice, economice și sociale;

f) asigurarea securității cibernetice, fundamentarea și elaborarea metodelor noi în codificarea informației și criptologie;

g) dezvoltarea tehnologiilor și sistemelor informatice avansate și a soluțiilor inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor de volum mare, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural.

 

3) Direcţia strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative.

    Rezultate scontate:

a) infrastructuri tehnice și de producție, cu racordarea lor la utilitățile publice;

b) materiale noi, inovative cu performanțe remarcabile și dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile;

c) noi funcționalități pentru produse speciale și de larg consum;

d) materiale cu proprietăți avansate pentru exploatare în condiţii speciale;

e) dezvoltarea de materiale, structuri performante, ieftine, pentru utilizare în ramurile economiei;

f) analiza, sistematizarea, generalizarea rezultatelor cercetărilor fundamentale teoretice și propunerea unor noi abordări metodice în domeniul fizicii, chimiei, matematicii și informaticii, geologiei și seismologiei;

g) elaborarea și producerea de dispozitive și instalații electronice și inginerești pentru sistemul de sănătate, agricultură și industrie.

 

2. Cuantumul total al mijloacelor financiare destinate pentru finanțarea anuală a proiectelor din bugetul de stat se estimează la suma de 207.3 mil. lei.

 

    Cuantumul estimativ conform priorităţilor strategice sunt:

1) Sănătate - 36.5 mil.lei

2) Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor - 40.8 mil.lei

3) Mediu şi schimbări climatice - 49.8 mil.lei

4) Provocări societale - 32.5 mil.lei

5) Competitivitate economică şi tehnologii inovative  - 47.7 mil.lei

  Notă: Cuantumul mijloacelor financiare indicate pot fi modificate în conformitate cu legislația.

  

3. Condițiile de participare la concurs:

1) Cercetările fundamentale și aplicative vor răspunde  rezultatelor  scontate conform direcției strategice, indicate mai sus și vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din RM în Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională.

2) Cercetările vor fi îndreptate spre sporirea sinergiei între domeniile de cercetare, antrenarea unui spectru de organizații din domeniul cercetării-inovării, raționalizarea finanțării cu asigurarea valorificării nivelului de excelență și vizibilității proiectului.

3) La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării (art. 95 și 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova), independent sau în clustere/parteneriate pentru cercetări fundamentale și aplicative cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, ai societății civile, ai organizațiilor internaționale și ai partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, în conformitate cu acordurile încheiate.

4) Condiții înaintate față de organizații:

   a) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

   b) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului (a fost supusă evaluării conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova);

   c) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

5) Alocaţia anuală din bugetul de stat pentru propunerea de proiect nu va depăşi 4,0 mil.lei.

6) În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi doar persoana, care deţine titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, şi va confirma relevanţa experienţei la propunerea înaintată prin lucrările ştiinţifice publicate, precum şi alte activităţi ştiinţifice desfăşurate în ultimii 5 ani.

7) Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător în alte concursuri lansate.

8) În calitate de executor  se permite participarea în cel mult 2 propuneri de proiecte, în una dintre care se va înscrie prin cumul, cu norma 0,5.

9) Personalul de conducere al organizației din domeniul cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect pe norma 0,5.

10) Este interzisă participarea la concurs cu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

11) Prin participare la concurs, se va urmări respectarea normelor de conduită și excluderea conflictului de interese în domeniile cercetării și inovării de către subiecții implicați, în conformitate cu legislaţia.

12) Conducătorii propunerilor de proiecte sunt responsabili de componenţa echipei (inclusiv de competenţa şi experienţa necesară pentru executarea activităţilor descrise) şi conştienţi de infrastructura de cercetare/baza tehnico-materială (ex: laborator/centru) şi condiţiile favorabile în care se vor efectua cercetările.

13) Termenul de realizare a proiectului nu va depăşi 4 ani.

14) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului la concurs. Dosarele (propunerile de proiect) care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare din bugetul de stat includ:

1) remunerarea personalului (funcţiilor ştiinţifice) care face parte din echipa de cercetare, conform legislației în sectorul bugetar și cadrului normativ aferent, nu va fi mai mică de 75 % şi nu mai mare de 80% din costul total al propunerii de proiect, finanţate de la bugetul de stat.

2) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului (la necesitate).

3) organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc.) pe durata desfășurării proiectului de cercetare (la necesitate).

4) deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative, nu mai mare de 5 % din totalul proiectului.

5) editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare (la necesitate).

6) servicii conexe proiectului (ex: lucrări experimentale și de producere) la necesitate.

7)nu sunt eligibile pentru proiectele de cercetare și inovare cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic.

8)Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului şi contabilul (economistul) organizaţiei, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului. Fondul de salarizare nu va depăşi 80% din volumul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat.

9)Cofinanţarea se va confirma prin scrisori de garanţie și argumentată prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii, în cazul acceptării proiectului spre finanţare. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

10)Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 

4. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

1) Formularul-tip, cu anexele de rigoare;

2) Scrisoare de garanție, după caz;

3) Acordul de parteneriat, după caz.

4) Declarație de confirmare a eligibilității potențialilor contractori în realizarea proiectului;

5) alte documente, după caz.

 

5. Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect

Dosarul (formularul-tip și documentele anexate) se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea” (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11;022-27-27-58). Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica "Documente utile".

Dosarul urmează a fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef /economist pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103, 1102 tel. 022-27-27-58; 022-23-23-06.

 

6. Termenul limită de depunere a dosarelor este: 23 octombrie 2019, ora 17.00.

 

7. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

a) relevanța tehnico-științifică și excelența;

b) impactul socio-economic potențial al proiectului corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea;

c) programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate;

d) componența echipei de cercetare.

În cazul în care mai multe propuneri de proiecte în concurs din cadrul aceleiași priorități strategice au acumulat un număr egal de puncte, Consiliul Agenției va acorda prioritate propunerilor conform următoarelor criterii:

1) Numărul mai mare de tineri cu vârsta până la 35 de ani în echipă (nu mai puțin de 20%);

2) Impactul științific semnificativ al cercetărilor la nivel internațional;

3) Facilitarea realizării coeziunii dintre sectorul public și privat, dintre universități și institute de cercetare;

4) Numărul de conexiuni dintre domenii de cercetare și inovare.

Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte se ierarhizează în ordine descrescătoare a valorii punctajului obținut și se fac publice pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea concursului

23.09.2019

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

23.10.2019

Examinarea eligibilităţii propunerilor de proiecte

 23.10.2019- 06.11.2019

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarelor

06.11.2019

Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea propunerilor de proiecte

  06.11.2019-  08.11.2019

Expertiza dosarelor eligibile

 06.11.2019-13.12.2019

Publicarea rezultatelor expertizei cu remiterea fişelor de evaluare

16.12.2019

Contestarea rezultatelor expertizei

 17.12.2019-19.12.2019

Examinarea contestaţiilor ca urmare a rezultatelor expertizei

 20.12.2019-31.12.2019

Validarea rezultatelor expertizei şi contestaţiilor de către Consiliul ANCD și aprobarea finanţării

09.01.2020

Publicarea listei finale selectate şi aprobate pentru finanțare 

10.01.2020

Contractarea proiectelor de cercetare

 10.01.2020-31.01.2020

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

1)   Modelul formularului – tip – găsiţi AICI;

2)   Modelul programului de realizare – găsiţi AICI;

3)   Modelul planului anual de realizare a proiectului – găsiţi AICI;

4)   Modelul devizului de cheltuieli – găsiţi AICI / excel;

5)   Modelul fişei sintetice a proiectului – găsiţi AICI;*

6)   Modelul fişei de evaluare a propunerii de proiect – găsiţi AICI;

7)   Modelul acordului de parteneriat – găsiţi AICI;

8)   Modelul declarației de confirmare a eligibilității potențialilor contractori în realizarea proiectului - găsiți AICI;

9)   Ghidul de utilizare a platformei la depunerea online a dosarelor 

10)  HG 381/2019 cu privire la Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023  

11) HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării 

 

10. Date de contact: m.Chişinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11, bir. 1101, 1103, tel: 022 232306; 022 272758.

 

 * Modificat