Actualizat la: 11.09.2020

Concurs pentru achiziția serviciilor de design și dezvoltare a paginei web

1.   Denumirea autorității : AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

2.   IDNO: 1018601000065

3.   Tip procedură achiziție: Concurs

4.   Obiectul achiziției: Servicii de design și dezvoltarea paginei web

5.   Data publicării anunțului de intenție: 30.05.2018

     Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul:

     Executării lucrărilor de design și dezvoltare a paginei web http://ancd.gov.md

6.   Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: buget de stat

7.   Temei juridic: Contract de valoare mică, încheiat între părți.

8.   Modalități de plată: în termen de 20 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la concursul ofertelor, conform caietului de sarcini.

9. Locul executării lucrărilor:  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

10. Criteriile de selecție a ofertelor:

·  Oferta de preț (preț competitiv, unde se va ține cont de raportul preț-calitate);

·  Experiența ofertantului.

11.  Dosarul de aplicare se prezintă în format electronic și trebuie să cuprindă următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:

Obligativitatea

1

Oferta tehnică și oferta financiară

caietul de sarcini

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

2

Licența de activitate

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Informații generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

 

12. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la instituția contractantă şi depune dosarul de aplicare la adresa indicată mai jos:

a)     Denumirea autorităţii contractante :  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

b)     Adresa: mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare și Sfînt bd.,1 of. 201.

c)     Fax: 022273545

d)     E-mail: agentia@ancd.gov.md

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

13. Termenul limită de prezentare a ofertelor 18.06.2018