Actualizat la: 13.07.2022

CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT” PENTRU ANII 2023-2024

Published on: Vin, 09/09/2022 - 09:51

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anii 2023-2024, în corespundere cu:

– Planul de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023, aprobat prin HG nr. 580/2022

– Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr. 381/2019,

– Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată prin HG nr. 382/2019, cu modificările ulterioare (HG 267/2021),

– Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin HG nr. 499/2018.

 

1. Prioritățile strategice și numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat sunt stabilite prin HG nr. 381/2019 și  HG nr. 580/2022.

 

1)    Sănătate - 6 locuri,

2)    Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor - 5 locuri,

3)    Mediu și schimbări climatice – 3 locuri,

4)    Provocări societale – 7 locuri,

5)    Competitivitate economică și tehnologii inovative – 2 locuri.

 

2. Scopul concursului este de a selecta pentru finanțare proiectele de cercetare fundamentală și aplicativă avansată, care vor promova excelența științifică și vor asigura dezvoltarea capacității resurselor umane în domeniul cercetării

 

3. Obiectivele concursului sunt:

– oferirea de oportunități pentru evoluția profesională în cariera de cercetare;

– promovarea excelenței științifice;

– suportul în dezvoltarea resurselor umane de înaltă calificare în organizațiile din domeniile cercetării-dezvoltării;

– contribuția la dezvoltarea socio-economică a R. Moldova prin cercetare științifică de performanță și implementarea rezultatelor în sectorul real al economiei.

 

4. Condițiile de participare la concurs

a) La concurs participă organizațiile din domeniile cercetării și inovării, abilitate în condițiile legii, care înaintează dosarul pretendentului.

b) Cetățenii străini pot accede la programele de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.

c) Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor.

d) Una și aceeași persoană nu poate fi înaintată la concursul respectiv cu mai mult de o propunere de proiect.

e) Nu pot fi înaintate la concurs proiecte anterior finanțate sau în curs de finanțare din alte surse naționale în formă de bursă postdoctorală.

f) Propunerile de proiect vor prezenta clar și explicit tema de cercetare, scopul și obiectivele stabilite, metodologia cercetării, etapele de realizare a proiectului de cercetare, indicatorii și termenii de monitorizare și rezultatele scontate.

g) Programele de postdoctorat au o durată de 2 ani, care poate fi extinsă cu 1 an, perioadă de grație (după caz, la cererea justificată depusă de organizație ).

h) Finanțarea de la bugetul de stat pentru un proiect este alocată pentru 24 luni. Pentru perioadă de grație de un an nu se acordă finanțare de la bugetul de stat.

i) Alocația anuală din bugetul de stat pentru proiect va acoperi cheltuielile eligibile conform : HG nr. 382/2019 cu modificările ulterioare - HG 267/2021.

j) Dosarele (propunerile de proiect) care nu se vor conforma la  condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

k) Nu este acceptată, după finalizarea perioadei de depunere a dosarului la concurs (termenul limită conform calendarului concursului) orice tip de modificare sau de îmbunătățire a propunerii.

l) Organizația din domeniile cercetării și inovării și postdoctorandul sunt responsabili atât de rezultatele științifice ale programelor de postdoctorat și de respectarea eticii și bunei conduite în cercetarea științifică, cât și de conformarea clauzelor financiare ale contractului.

m) Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau a sintezei lucrărilor științifice publicate, cu obținerea titlului de doctor habilitat conformat prin Decizia Consiliului de Conducere ANACEC.

n) Organizația din domeniile cercetării și inovării va restitui în bugetul de stat bursa achitată posdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după perioada de grație acesta nu a obținut titlul științific de doctor habilitat în baza susținerii tezei de doctor habilitat sau a sintezei lucrărilor științifice publicate conformat prin Decizia Consiliului de Conducere ANACEC.

o) În cazul când postdoctorandul renunță la studiile de postdoctorat și reziliază contractul de finanțare până la finalizarea termenului de studii, organizația din domeniile cercetării și inovării va restitui în bugetul de stat suma integrală primită de la Autoritatea contractantă.

 

5. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare din bugetul de stat, modul de prezentare și alocare:

a) Cuantumul finanțării per proiect (24 luni) va fi de 300 mii lei.

b) Bursa lunară a postdoctorandului – în mărimea unui salariu mediu primit până la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decât salariul mediu pe economie din anul precedent (conform Hotărârii Guvernului nr. 458/29.12.2021 – constituie 9900 lei). Bursa lunară nu se va schimba pe tot termenul de implementare a proiectului (24 luni).

c) Cheltuieli pentru mobilități științifice aferente proiectului de cercetare postdoctorală, pe durata desfășurării proiectului de cercetare (inclusiv taxa de participare la evenimente științifice);

d) Editarea și publicarea  monografiilor, articolelor științifice, altor tipuri de lucrări științifice și științifico-didactice relaționate proiectului de cercetare, inclusiv cotizațiile de publicare.

e) Asigurarea serviciilor conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere). Cheltuielile pentru desfășurarea lucrărilor experimentale și științifice vor fi efectuate în bază de contract cu o persoană juridică cu specificarea detaliată a serviciilor (cantitate, preț per unitate și total).

f) Postdoctorandul poate beneficia, după caz, de un consultant științific cu titlul științific de doctor habilitat, remunerat de Organizație din surse proprii.

g) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, financiar administrativ (contabil), cel auxiliar și tehnic.

h) Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral din cadrul programului de postdoctorat. Sa acceptă pentru cofinanțare doar cheltuielile eligibile spre finanțare din bugetul de stat.  Cofinanțarea se va confirma prin scrisori de garanție. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

i) Cheltuielile se vor argumenta prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din sursele proprii ale organizației, în cazul acceptării proiectului spre finanțare.

j) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia la Autoritatea contractantă (Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare).

k) Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea activităților unui alt postdoctorand de pe aceiași sau altă poziție.

l) Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de organizația din domeniul cercetării și inovării în bugetul de stat.

 

6. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

a) Formularul-tip, cu anexele de rigoare. Obligatoriu se prezintă:

– copia diplomei de doctor în știință; candidații care au realizat studiile de doctorat și obținut titlul științific de doctor în străinătate, cu excepția României, vor prezenta adițional copia certificatului de recunoaștere și echivalare a diplomei în RM,

– CV Europass,

– Lista publicațiilor științifice la proiectul aplicat conform modelului de prezentare a listei publicațiilor aprobat de ANACEC;

– Copia buletinului de identitate;

– Certificatul de salarizare pentru 12 luni precedente înscrierii la concurs; 

– Programul de realizare a activităților din cadrul proiectului pentru anii 2023-2024;

– Planul de realizare a proiectului pentru anul 2023;

– Devizul de cheltuieli pentru anul 2023. 

b) Scrisoarea de garanție a organizației ce înaintează proiectul la concurs prin care își asumă obligația de a restitui în buget bursa achitată postdoctorandului, în termen de 30 de zile după finalizarea perioadei de grație, în cazul când postdoctorandul nu susține teza de doctor habilitat, în termenii stabiliți în pct. 4, lit. g) din HG nr. 499/2018.

Notă: În cazul institutelor de cercetare, care sunt în proces de absorbție, scrisoarea de garanție va fi prezentată de universitatea absorbantă.

c) În cazul cetățenilor străini, copiile actelor internaționale, legalizate și nostrificate în corespundere cu prevederile legale.

d) Alte documente relevante în opinia aplicantului.

 

7. Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect 

Propunerea de proiect (formularul-tip), semnat de Directorul/Rectorul organizației, conducătorul de proiect (potențialul postdoctorand), contabilul șef/economistul, programul integral de realizare a proiectului, planul anual de realizare și devizul de cheltuieli, urmează a fi imprimate,  și a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1101,  tel. 022-23-23-06; și în format electronic (PDF) la adresa de email: natalia.bragarenco@ancd.gov.md

Notă: În cazul institutelor de cercetare, care sunt în proces de absorbție, actele vor fi confirmate de rectorul universității absorbante.

 

8. Termenul limită de depunere a dosarelor este: 13 octombrie 2022, ora 17.00.

 

9. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

a) relevanța tehnico-științifică și excelența proiectului;

b) impactul socio-economic potențial al proiectului  corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea;

c) programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate (inclusiv indicatorii monitorizați – livrabilele măsurabile);

d) componența echipei de cercetare (performanțele științifice ale pretendentului la program).

 

Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte se fac publice pe pagina web oficială  ancd.gov.md.

 

10. Calendarul concursului

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea concursului

12 .09. 2022

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

13. 10. 2022

Examinarea eligibilității propunerilor de proiecte

17.10.2022 -28.10.2022

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarelor

31.10.2022

Expertiza dosarelor eligibile

31.10.2022 –15.11.2022

Publicarea rezultatelor expertizei

01.12.2022

Validarea rezultatelor expertizei de către Consiliul ANCD și aprobarea finanțării

Decembrie 2022

Publicarea listei finale selectate și aprobate pentru finanțare 

Decembrie 2022

Contractarea proiectelor de cercetare

02.01.2023-31.01.2023

 

11. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

a) Formularul-tip

b) Programul integral de realizare a proiectului

c) Planul anual de realizare a proiectului

d) Devizul de cheltuieli 

e) HG nr. 381/2019 cu privire la Programul Național în domeniile cercetării și inovării  pentru anii 2020-2023

f) HG nr. 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

g) HG nr. 267/2021 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor din domeniile cercetării şi inovării

h) HG nr. 499/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

i) HG nr. 580/2022 cu privire la planul de admitere la programele de posdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023.

 

12. Date de contact:

m. Chişinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11, bir. 1101,

tel: 022 232 306 

e-mail: natalia.bragarenco@ancd.gov.md