Actualizat la: 16.04.2024

CONCURSUL DE PROIECTE PE PROBLEME DE INTERES STRINGENT CU GENERICUL „Reziliența Republicii Moldova la situații de criză”

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului de proiecte pe probleme de interes stringent cu genericul „Reziliența Republicii Moldova la situații de criză”, în corespundere cu:

1) Decizia Comitetului de supraveghere  a Contractului de grant suport financiar pe anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ,,Orizont 2020” din 14.07.2022;

2) solicitarea Ministerului Educației și Cercetării de organizare a concursurilor exprimată prin scrisoarea nr. 04/2-09/3163 din 19.07.2022.

3) alin. 5), pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, cu modificările ulterioare (HG nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării);

 

1. Scopul și obiectivele concursului.

Scopul concursului este finanțarea dedicată a cercetărilor științifice ce vin în suportul eforturilor Guvernului Republicii Moldova de identificare a soluțiilor pentru rezolvarea problemelor stringente ale țării,  ce rezultă din perpetuarea situațiilor de criză la nivel global și regional.

Obiectivele concursului:

1) Consolidarea resurselor și canalizarea eforturilor în identificarea soluțiilor bazate pe dovezi pentru rezolvarea problemelor stringente ale R. Moldova.

2) Generarea evidențelor necesare pentru fundamentarea deciziilor Guvernului R. Moldova și altor entități ale administrației publice și din sectorul socio-economic în asigurarea rezilienței la situațiile de criză la nivel de țară, local și instituțional, precum și pentru racordarea deciziilor/ activităților la nivel național cu cele regionale și globale.

3) Atingerea unor indicatori de impact care vor diminua povara în spațiul socio-economic al țării, cauzată de actualele provocări ca elemente componente ale crizelor sistemice acute (racordarea soluțiilor științifico-tehnologice preconizate la gradul de maturizare TRL 5 sau mai mare).

4) Creșterea capacității de participare în proiecte internaționale dedicate rezilienței la crize, inclusiv din Programul Cadru Orizont Europa.

 

2. Cerințe generale ce urmează a fi întrunite de propunerile de proiect:

a) să se încadreze în direcțiile prioritare de cercetare stabilite de Guvernul R. Moldova după cum urmează:

  • Ø Potențialul de siguranță alimentară a Republicii Moldova și identificarea măsurilor necesare de a fi întreprinse pentru a atinge siguranța alimentară.
  • Ø Potențialul de siguranță energetică a Republicii Moldova și identificarea măsurilor necesare de a fi întreprinse pentru a atinge siguranța energetică.

 

b) să abordeze problemele concrete în direcțiile prioritare stabilite de Guvernul R. Moldova după cum urmează:

  • Ø Potențialul de siguranță alimentară a Republicii Moldova și identificarea măsurilor necesare de a fi întreprinse pentru a atinge siguranța alimentară:

 I. Argumentarea socio-economică a securității alimentare prin elaborarea atlasului agroalimentar în scopul sporirii potențialului de export al produselor agricole.

 II. Studiu privind impactul dependenței de import a resurselor genetice animaliere și elaborarea mecanismelor de răspuns în diferite situații de criză;

 III. Îmbunătățirea durabilității ecologice a producțiilor animaliere prin managementul pășunilor irigate.

 IV. Cercetări privind colectarea, conservarea și folosirea rațională a genitorilor valoroși în scopul creării bazei genetice autohtone pentru diminuarea dependenței de import a materialului biologic;

 V. Studii privind calitatea nutrițională a produselor alimentare de pe piața autohtonă în vederea prevenirii și menținerii sănătății consumatorului și asigurarea securității alimentare.

 VI. Studiu privind stabilirea influenței aplicării noilor sisteme și tehnologii de agricultură conservativă pentru combaterea efectelor secetei, păstrarea fertilității solurilor și a apei în sol și creșterea cantitativă și calitativă a producțiilor la principalele specii de plante cultivate;

  VII. Determinarea potențialului de export pentru principalele  produse agroalimentare prin prisma securității alimentare a Republicii Moldova.

 

  • Ø Potențialul de siguranță energetică a Republicii Moldova și identificarea măsurilor necesare de a fi întreprinse pentru a atinge siguranța energetică.

 I. Evaluarea cantitativă și calitativă a potențialului de producere și consum a biocombustibilului solid (i.e. deșeuri din silvicultură, agricultură, culturi energetice, etc.) în localitățile din Republica Moldova (preponderent rurale, dar cu perspectiva utilizării biocombustibilului solid și în SACET-uri);

 II.  Estimarea potențialului local (pe localități în parte) de aplicare a cogenerării de înaltă eficiență în Republica Moldova;

 III. Estimarea calitativă și cantitativă a potențialului de eficiență energetică (în raport cu cele mai bune practici europene), per sectoare ale economiei naționale;

 IV. Evaluarea disponibilității depozitelor naturale de stocare a gazelor naturale în Republica Moldova (este imperativă cooperarea instituțiilor și experților naționali și a celor internaționali – USAID/MESA/etc.).

  V. Instituirea unei platforme electronice naționale de stocare a informațiilor din domeniul energetic (i.e. măsuri de eficiență energetică, dezvoltare a sectorului SER cu monitorizarea progreselor) și de comunicare între participanții la gestionarea și dezvoltarea complexului energetic național.

 

c) să genereze rezultate finale ce pot fi implementate imediat în sectorul real al economiei R. Moldova (soluțiilor științifico-tehnologice cu grad de maturizare TRL 5) și demonstrează potențial de extindere (scale-up) la nivel internațional;

d) să posede potențial de dezvoltare ulterioară în proiecte internaționale, inclusiv în Programul cadrul al UE Orizont Europa;

e) să asigure creșterea capacităților de cercetare/inovare/manageriale ale membrilor echipei;

f) să fie realizabile pe durata de desfășurare a proiectului - 2 ani.

 

3. Condiții de participare:

1) La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova conform art. 15 și 95 ale Codului cu privire la știință și inovare al R. Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (organizație-executor) individual sau în parteneriate.

2) În calitate de conducător de proiect pot activa doar persoane angajate titular la organizația-executor, care dețin cel puțin titlul științific de doctor în științe în domeniul corespunzător tematicii propunerii de proiect.

3) Echipa proiectului va fi formată din doctori în științe, masteri (persoane cu studiile de masterat finalizate) și doctoranzi (art. 105, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004), în număr de cel puțin 4 persoane, inclusiv conducătorul proiectului.

4) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de conducător sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. La angajarea membrilor echipei se va ține cont de prevederile Codului muncii cu privire la norma de angajare.

5) Nu sunt eligibile propunerile de proiecte care:

a)  includ activități ce au fost finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse naționale și/sau internaționale;

b) care nu corespund cerințelor de depunere a propunerii de proiect. Dosarul trebuie să fie complet, cu toate semnăturile și parafele necesare. Toate câmpurile formularului de depunere a propunerii de proiect trebuie să fie completate clar și explicit. Volumul proiectului nu poate depăși limitele stabilite;

6) Propunerile de proiect neeligibile vor fi eliminate din concurs.

7) Nu se va accepta orice tip de modificare sau de îmbunătățire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

 

4. Finanțarea proiectelor

1) Bugetul total al concursului este de 12 milioane de lei, care vor fi repartizate per proiect conform ierarhiei în cadrul priorității de concurs. Resursele nevalorificate în cadrul unei priorități vor fi alocate proiectelor din cealaltă prioritate.

2) Finanțarea proiectului va constitui resurse bugetare - până la 1 milion lei per proiect pentru perioada integrală de implementare a proiectului (2 ani). Se încurajează cofinanțarea din partea organizației-executor;

3) Volumul mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului se determină de conducătorul proiectului și economistul/contabilul organizației-executor, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului și cheltuielilor pentru activități individuale.

4) Cheltuielile eligibile se stabilesc conform art. 49 din HG 382/2019 cu modificările ulterioare (HG 267/2021).

5) Fondul de salarizare nu va depăși 70% din volumul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat.

6) Se încurajează alocarea resurselor pentru:

a) transferul rezultatelor în sectorul real al economiei și/sau către autoritățile publice centrale/locale și alți posibili beneficiari;

b) stabilirea/consolidarea relațiilor internaționale de colaborare și diseminarea rezultatelor cercetării la nivel internațional (publicarea în reviste internaționale, prezentarea activă la foruri științifice internaționale), etc.;

7) Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele de la bugetul de stat și se alocă pentru cheltuieli conform art. 49 din HG 382/2019. Cofinanțarea este confirmată prin scrisori de garanție ale organizațiilor-executori.

NOTĂ:

a) Responsabilitatea pentru utilizarea conformă a mijloacelor bugetare alocate revine organizației-executoare și conducătorului de proiect.

b) devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei din bugetul de stat și cofinanțare conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări).

c) cheltuielile concrete pentru fiecare an de finanțare vor fi negociate și agreate în contractul de finanțare.

 

 5. Depunerea, evaluarea și validarea rezultatelor concursului

Modul de depunere a propunerilor de proiecte

1) Formularul propunerii de proiect se descarcă la p.7 aliniatele 1) – 3) și se completează:

a) partea generală în limbă română;

b) partea generală în limbă engleză;

c) partea descriptivă în limba română.

2) Formularul propunerii de proiect urmează a fi semnat de persoanele responsabile: conducătorul organizației-executor, economist/contabil, și conducătorul de proiect. Semnăturile sunt confirmate prin aplicarea parafei organizației-executor.

3) La formularul-tip se vor anexa actele completate indicate în p.7, aliniate 3) – 6).

Notă: În cazul institutelor de cercetare, care sunt în proces de absorbție, actele vor fi confirmate de rectorul universității absorbante.

3) Propunerile sunt prezentate la ANCD:

a) în format electronic (PDF și WORD) la adresa de email – proiecte.itt@ancd.gov.md

b) pe suport de hârtie la Cancelaria ANCD - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 10, biroul 1001.

c) varianta pe suport de hârtie și cea electronică trebuie să fie identice, în caz contrar propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă.

d) propunerea de proiect se consideră a fi depusă, dacă ANCD a recepționat ambele forme ale propunerii de proiect - pe suport de hârtie și electronică, până la termenul limită de depunere a proiectului 23.10.2022, 17.00

 

Evaluarea propunerilor de proiecte

1)  Propunerile de proiecte vor fi evaluate conform legislației în vigoare (HG 382/2019, HG 267/2021).

2) Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte depuse la concurs este fișa de evaluare, care include criteriile stabilite de p. 36 din HG 382/2019 cu descriptori adaptați acestui concurs. Consultarea fișei de evaluare (p. 7, subp. 7) din anunț), este recomandată tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte.

3) Lista propunerilor de proiecte și punctajul final obținut de fiecare propunere de proiect va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

Validarea rezultatelor concursului

1) Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD. 

2) Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea procedurii de negociere și  semnare a contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

3) Conform p. 41 (HG 382/2019) Conducătorul de proiect poate contesta rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor acestuia. Nu se contestă rezultatele expertizei proiectului.

 

6. Calendarul planificat al concursului

Activitatea

Termen

Lansarea concursului

12 .09.2022

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

23. 10.2022

Anunțarea rezultatelor verificării eligibilității propunerilor de proiect

05.11.2022

Expertiza propunerilor de proiecte

07.11.2022 –11.12.2022

Publicarea rezultatelor

13.12.2022

Contestarea rezultatelor

până la 16.12.2022 (inclusiv)

Validarea proiectelor pentru finanțare de către Consiliul ANCD

Decembrie 2022

Aprobarea finanțării prin Ordinul ANCD

Ianuarie 2023

Demararea proiectelor de cercetare

Din data virării resurselor financiare de către MEC în conturile tuturor organizațiilor-executori

 

7. Documente relevante concursului:

1) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea generală în limba engleză; DESCARCĂ AICI

2) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea generală în limba română; DESCARCĂ AICI

3) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea descriptivă; DESCARCĂ AICI

4) Scrisoarea organizației-executor cu recomandarea propunerii de proiect de participare la concurs la care se anexează Decizia respectivă a Consiliului științific/ Senatului organizației;

5) Scrisoarea de garanție a cofinanțării; DESCARCĂ AICI

6) Declarație de eligibilitate; DESCARCĂ AICI

7) Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 259-XV din 15.07.2004); VIZUALIZEAZĂ AICI

8) Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării; VIZUALIZEAZĂ AICI

9)HG nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării); VIZUALIZEAZĂ AICI

10) Fișa de evaluare; VIZUALIZEAZĂ AICI

11) Descriere nivel TRL. DESCARCĂ AICI

 

8. Date de contact:

 

Tel: 022 – 270 – 445, 067733091, e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md .

Termen limită: 
Joi, Octombrie 13, 2022 - 17:00