Actualizat la: 13.07.2022

CONCURSUL DE PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI” PENTRU ANII 2023-2024

Published on: Vin, 09/09/2022 - 10:00

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță lansarea concursului de proiecte pentru tineri cercetători pentru anii 2023-2024, în corespundere cu:

1) Decizia Comitetului de supraveghere  a Contractului de grant suport financiar pe anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ,,Orizont 2020” din 14.07.2022;

2) solicitarea Ministerului Educației și Cercetării de organizare a concursurilor exprimată prin scrisoarea nr. 04/2-09/3163 din 19.07.2022.

3) alin. 5), pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, cu modificările ulterioare (HG nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării);

 

1. Scopul și obiectivele concursului.

Scopul concursului este susținerea prin finanțare dedicată a tinerilor cercetători, pentru creșterea capacităților de cercetare și obținerea rezultatelor științifice de performanță în conformitate cu prevederile Contractului de Grant al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2018-2019".

Obiectivele concursului:

1) Susținerea tinerilor cercetători în vederea dezvoltării unei cariere de succes în cercetare.

2) Obținerea unor noi cunoștințe și experiență în executarea proiectelor de cercetare şi accederea unui nivel calitativ superior de competențe.

3) Creșterea capacităților de cercetare a tinerilor prin intermediul elaborării unui produs inovațional și diseminării rezultatelor științifice în societate și în rândul potențialilor beneficiari din economia națională.

4) Atingerea unor indicatori de impact cu orientare spre a diminua povara în spațiul socio-economic al țării, cauzată de actualele provocări ca elemente componente ale crizelor sistemice acute.

5) Alinierea contextului tematicilor științifice abordate de cercetătorii din Republica Moldova la agendele Spațiului European de Cercetare.

6) Creșterea capacității de participare în proiecte internaționale, inclusiv din Programul Cadru Orizont Europa.

 

2. Cerințe generale ce urmează a fi întrunite de propunerile de proiect:

a) să se încadreze în direcțiile prioritare de cercetare stabilite în Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019 după cum urmează:

 I. Sănătate;

 II. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor;

 III. Mediu și schimbări climatice;

 IV. Provocări societale;

 V. Competitivitate economică și tehnologii inovative.

b) să abordeze probleme socio-economice concrete ale Republicii Moldova și să urmărească identificarea căilor de soluționare a acestor probleme;

c) să genereze rezultate finale ce pot fi implementate în sectorul real al economiei R. Moldova, inclusiv prin proiecte de inovare și/sau transfer tehnologic;

d) să demonstreze potențial de dezvoltare ulterioară în proiecte internaționale, inclusiv în Programul cadrul al UE Orizont Europa;

e) să asigure creșterea capacităților de cercetare/inovare/manageriale ale membrilor echipei;

f) să fie realizabile pe durata de desfășurare a proiectului - 2 ani.

 

3. Condiții de participare:

1) La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova conform art. 15 și 95 ale Codului cu privire la știință și inovare al R. Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (organizație-executor).

2) În calitate de conducător de proiect pot activa doar persoane angajate titular la organizația-executor, care dețin titlul științific de doctor în științe în domeniul corespunzător tematicii propunerii de proiect.

3) Conducătorul proiectului și membrii echipei vor fi persoane cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv, la data limită de depunere a propunerilor de proiecte.

4) Echipa proiectului va fi formată din doctori în științe, masteri (persoane cu studiile de masterat finalizate) și doctoranzi, în număr de cel puțin 4 persoane, inclusiv conducătorul proiectului.

5) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de conducător sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. La angajarea membrilor echipei se va ține cont de prevederile Codului muncii cu privire la norma de angajare.

6) Nu sunt eligibile propunerile de proiecte care:

a)  includ activități ce au fost finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse naționale și/sau internaționale, inclusiv, cercetările realizate în cadrul elaborării tezelor de licență, masterat, doctorat;

b) care nu corespund cerințelor de depunere a propunerii de proiect. Dosarul trebuie să fie complet, cu toate semnăturile și parafele necesare. Toate câmpurile formularului de depunere a propunerii de proiect trebuie să fie completate clar și explicit. Volumul proiectului nu poate depăși limitele stabilite;

7) Propunerile de proiect neeligibile vor fi eliminate din concurs.

8) Nu se va accepta orice tip de modificare sau de îmbunătățire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

 

4. Finanțarea proiectelor

1) Bugetul total al concursului este de 5 milioane de lei, care vor fi repartizate per proiect conform ierarhiei în cadrul priorității de concurs (p.13, subpunct. 2) din HG 382/2019). Resursele nevalorificate în cadrul unei priorități vor fi alocate proiectelor din alte priorități.

2) Finanțarea pentru implementarea proiectului va constitui:

a) din bugetul de stat - până la 400 mii lei per proiect, pentru toată perioada de implementare;

b) din cofinanțarea de către organizația-executor - nu mai puțin de 20% din mijloacele solicitate de la buget. Cofinanțarea este obligatorie. În cazul când cofinanțarea nu va fi efectiv realizată, ANCD va diminua valoarea proiectului cu suma echivalentă a cofinanțării asumate.

3) Volumul mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului se determină de conducătorul proiectului și economistul/contabilul organizației-executor, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului și a cheltuielilor pentru activități individuale.

4) Cheltuielile eligibile se stabilesc conform art. 49 din HG 382/2019 cu modificările ulterioare (HG 267/2021).

5) Fondul de salarizare nu va depăși 70% din volumul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat.

6) Se încurajează alocarea resurselor pentru stabilirea/consolidarea relațiilor de colaborare internațională și diseminarea rezultatelor cercetării la nivel internațional (publicarea în reviste internaționale, prezentarea activă la foruri științifice internaționale).

7) Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele de la bugetul de stat și se alocă pentru cheltuieli conform art. 49 din HG 382/2019. Cofinanțarea este confirmată prin scrisori de garanție ale organizațiilor-executori.

NOTĂ:

a) Responsabilitatea pentru utilizarea conformă a mijloacelor bugetare alocate revine organizației-executoare și conducătorului de proiect.

b) devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei din bugetul de stat și cofinanțare conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări).

c) cheltuielile concrete pentru fiecare an de finanțare vor fi negociate și agreate în contractul de finanțare.

 

 5. Depunerea, evaluarea și validarea rezultatelor concursului

Modul de depunere a propunerilor de proiecte

1) Formularul propunerii de proiect se descarcă la p.7 aliniatele 1) – 3) și se completează:

a) partea generală în limbă română;

b) partea generală în limbă engleză;

c) partea descriptivă în limba română.

2) Formularul propunerii de proiect urmează a fi semnat de persoanele responsabile: conducătorul organizației-executor, economist/contabil, și conducătorul de proiect. Semnăturile sunt confirmate prin aplicarea parafei organizației-executor.

3) La formularul-tip se vor anexa actele completate indicate în p.7, aliniate 3) – 6)

Notă: În cazul institutelor de cercetare, care sunt în proces de absorbție, actele vor fi confirmate de rectorul universității absorbante.

3) Propunerile sunt prezentate la ANCD:

a) în format electronic (PDF și WORD) la adresa de email – proiecte.itt@ancd.gov.md

b) pe suport de hârtie la Cancelaria ANCD - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 10, biroul 1001.

c) varianta pe suport de hârtie și cea electronică trebuie să fie identice, în caz contrar propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă.

d) propunerea de proiect se consideră a fi depusă, dacă ANCD a recepționat ambele forme ale propunerii de proiect - pe suport de hârtie și electronică, până la termenul limită de depunere a proiectului 13.10.2022.

 

Evaluarea propunerilor de proiecte

1)  Propunerile de proiecte vor fi evaluate conform legislației în vigoare (HG 382/2019, HG 267/2021).

2) Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte depuse la concurs este fișa de evaluare, care include criteriile stabilite de p. 36 din HG 382/2019 cu descriptori adaptați acestui concurs. Consultarea fișei de evaluare (p. 7, subp. 7) din anunț este recomandată tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte.

3) Lista propunerilor de proiecte și punctajul final obținut de fiecare propunere de proiect va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

Validarea rezultatelor concursului

1) Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD.

2) Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea procedurii de negociere și semnare a contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

3) Conform p. 41 (HG 382/2019) conducătorul  de proiect poate contesta rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor acestuia. Nu se contestă rezultatele expertizei proiectului.

        

6. Calendarul planificat al concursului

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea concursului

12 .09.2022

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

13. 10.2022

Examinarea eligibilității propunerilor de proiecte

17.10.2022 - 28.10.2022

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarelor

31.10.2022

Expertiza dosarelor eligibile

31.10.2022 –15.11.2022

Publicarea rezultatelor expertizei

01.12.2022

Validarea rezultatelor expertizei de către Consiliul ANCD și aprobarea finanțării

Decembrie 2022

Publicarea listei finale selectate și aprobate pentru finanțare 

Decembrie 2022

Contractarea proiectelor de cercetare și inovare

Din data virării resurselor financiare de către MEC în conturile tuturor organizațiilor-executori

 

7. Documente relevante concursului:

1) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea generală în limba engleză; DESCARCĂ AICI

2) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea generală în limba română; DESCARCĂ AICI

3) Formularul-tip al propunerii de proiect ce include partea descriptivă; DESCARCĂ AICI

4) Scrisoarea organizației-executor cu recomandarea propunerii de proiect de participare la concurs la care se anexează Decizia respectivă a Consiliului științific/Senatului organizației;

5) Scrisoarea de garanție a cofinanțării; DESCARCĂ AICI

6) Declarație de eligibilitate; DESCARCĂ AICI

7) Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 259-XV din 15.07.2004); VIZUALIZEAZĂ AICI

8) Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării; VIZUALIZEAZĂ AICI

9)HG nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării); VIZUALIZEAZĂ AICI

10) Fișa de evaluare; VIZUALIZEAZĂ AICI

 

8. Date de contact:

 

Tel: 022 – 270 – 445, 067733091, e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md .