Actualizat la: 24.04.2020

Concursul multilateral ERA-NET Cofund AquaticPollutants 2020

Published on: Mar, 02/18/2020 - 09:52

 

Anunț!

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că datorită pandemiei Covid-19 se extinde data limită de depunere a propunerii prealabile pentru apelul AquaticPollutants.

 

Noul termen limită pentru depunerea pre-propunerilor pentru proiectele transnaționale comune este 18 mai 2020 17:00 CEST. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul apelului sau punctul național de contact.

 

Informația actualizată cu privire la apel poate fi descărcată Aici.

 

Informațiile detaliate cu privire la apel pot fi accesate aici: https://aquaticpollutants.ptj.de/call1

 

Apelul inițial este publicat mai jos:

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță despre lansarea concursului multilateral ERA-NET Cofund AquaticPollutants, începând cu data de 17 februarie 2020.

 

Obiectivul general al apelului ERA-NET Cofund AquaticPollutants constă în consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) pentru domeniul ecosistemelor acvatice curate și sănătoase, valorificarea potențialului neutilizat pentru colaborare în cadrul tematicilor dedicate apelor dulci și marine și pentru ariile de cercetare a domeniului sănătății.

 

ERA-NET Cofund AquaticPollutants cuprinde un consorțiu din 32 de ministere, autorități publice și organizații responsabile de finanțarea proiectelor de cercetare și inovare din 26 de țări.

  

Linku-ri despre conținutului apelului, prevederi conexe din legislația țărilor participante, reguli de aplicare, eligibilitate, informații despre parteneri și alte detalii le puteți accesa AICI.

 

Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor multilaterale pentru anul 2020 în cadrul Inițiativei Comune de Program (JPI) AquaticPollutants

 

Proiecte multilaterale – proiecte în consorțiul în care participă pe de o parte o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și pe de altă parte una sau mai multe organizații de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun.

Proiectele vor fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și integrarea în rețelele de infrastructură regională și internațională.

 

1. Propunerile de proiecte multilaterale vor fi elaborate în una din următoarele teme:

1. Măsurare - Comportamentul de mediu al contaminanților cu probleme emergente (CEC), agenți patogeni și bacterii rezistente la antimicrobiene în ecosistemele acvatice;

2. Evaluare - Evaluarea riscurilor și gestionarea CEC-urilor, agenților patogeni și a bacteriilor rezistente la antimicrobiene de la ecosistemele acvatice (interioare, de coastă și marine) la sănătatea umană și mediu;

3. Acțiuni - Strategii de reducere a CEC-urilor, a agenților patogeni și a bacteriilor rezistente la antimicrobiene în ecosistemele acvatice (interioare, costiere și marine).

 

Subtemele sunt publicate în p. 2.2 din descrierea comună a apelului (Joint Transnational Call Description).

 

2. Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru organizațiile din Republica Moldova este 100 000 mii Euro (~2,0 mil. lei ) pentru apel (întreagă perioada de realizare a proiectelor)

 

Cuantumul maxim pentru un proiect nu va depăși valoarea de 300.000 lei din bugetul de stat pentru un an de realizare.

Durata maximă de implementare a proiectului este de 36 luni (2021 –2024).

Cofinanțarea va constitui un avantaj și va fi realizată din alte surse decât cele bugetare. Acestea vor acoperi cheltuielile permise de HG382/2019.

 

3. Condițiile de participare la concurs

3.1 Beneficiarii finanțării proiectelor din bugetul de stat sunt organizațiile din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 95 și 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

3.2 Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3 Condiții înaintate față de organizații :

               1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

               2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

               3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

 

3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

 

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a)   remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, în baza contractelor de prestări servicii de cercetări științifice, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 80%, inclusiv impozitele și performanța achitate de angajator;

b)  procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – până la 50%;

c)   organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc.) pe durata desfășurării proiectului de cercetare - până la 10%;

d)   deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e)   editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare - până la 10%;

f)    servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere)- până la 50%.

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.4 lit. a)-f),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect.

 

3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

 

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.4.

 

3.6. Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele materialelor, serviciilor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare.

3.7. Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.8. Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.4.

3.9. La verificarea primară propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3 și 4 din anunț.

3.10. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.11. Planul calendaristic se determină ținând cont de principiu de rambursare a cheltuielilor prevăzute în contract la compartimentul bugetul de stat, după prezentarea acestora de Beneficiar, cu condiția confirmării efectuării cofinanțării până la finalizarea proiectului, după caz.

3.12. Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

4.1 Devizul de cheltuieli întreagă perioada de realizare a proiectului;

4.2 Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

4.3 Declarația de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

4.4 Fișa sintetică;

4.5 Fișa operațională;

4.6 Copia brevetului (opțional).

 

5. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și alte state vor lucra în comun la propunerea de proiect. Depunerea propunerii de proiect va fi realizată în 2 etape.

Etapa nr.1:

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de Coordonatorul propunerii de proiect pe pagina https://aquaticpollutants.ptj.de . Pînă la depunerea propunerii de proiect Coordonatorul crează acces partenererilor pentru introducerea informațiilor necesare în platforma on-line.

Etapa nr.2:

Coordonatorii consorțiilor, care vor fi informați despre parcurgerea cu succes a etapei nr.1, vor prezenta o propunere completă în numele consorțiului.

 

6. Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

Etapa nr.1

Coordonatorul consorțiului trebuie să prezinte o propunere prealabilă în numele consorțiului, furnizând date cheie cu privire la proiectul propus. Termenul limită pentru depunerea pre-propunerii este 16.04.2020, ora 17:00 CEST (ora Berlinului).

Etapa nr.2

Termenul limită pentru depunerea propunerii complete este 14.08.2020, ora 17:00 CEST (ora Berlinului). Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează.

 

7.  Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

7.1    Relevanța tehnico-științifică și excelența;

7.2    Impactul socio-economic  potențial  al  proiectului  corelat  cu  rezultatele  scontate și rentabilitatea;

7.3    Programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate;

7.4    Componența echipei de cercetare.

 

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin: expertiza individuală de către experți selectați de Secretariatul JPI AquaticPollutants. În procesul de expertiză individuală fiecare expert acordă punctajul corespunzător pe fiecare criteriu detaliat de expertiză conform fișei de evaluare, consemnînd și un comentariu pentru punctajul acordat. Expertiza individuală se organizează astfel încît experții să nu cunoască modul de evaluare și punctajul acordat de fiecare dintre ei la aceiași propunere de proiect.

 

Comitetul JPI AquaticPollutants va examina selectarea pentru finanțare a proiectelor multilaterale și va transmite lista proiectelor recomandate pentru finanțare în adresa ANCD pentru aprobare.

 

Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte și a proiectelor selectate pentru finanțare se fac publice pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Publicarea anunțului

19.02.2020

Depunerea online la prima etapă

16.04.2020

Preeligibilitatea proiectelor depuse

20.06.2020

Depunerea online la a doua etapă

14.08.2020

Expertizarea propunerilor de proiecte

Octombrie 2020

Inițierea negocierii contractelor cu organizațiile finanțatoare

Octombrie 2020

Începerea proiectelor

Martie 2021

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

9.1  Modelul devizului de cheltuieli pentru întreagă perioada de realizare a proiectului;

9.2  Modelul scrisorii de garanție a cofinanțării;

9.3  Modelul declarației de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

9.4  Modelul fișei sintetice a propunerii de proiect;

9.5  Modelul fișei operaționale;

9.6  HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

10. Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfant 180, et. 11, of.1100,  tel: 022 – 270 – 445.