Actualizat la: 13.07.2022

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru anul 2019

 

1. Scopul și obiectivele concursului.

         Scopul concursului: 

Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea parteneriatelor între industrie și cercetare, în vederea realizării în comun a activităților de inovare și transfer tehnologic.

 

        Obiectivele concursului:

 1) Transformarea ideilor inovaționale și rezultatelor cercetării în inovații comercializate pe piață, prin introducerea în circuitul economic a tehnologiilor, echipamentelor și invențiilor rezultate din cercetare sau achiziționate.

 2) Utilizarea cunoștințelor noi și generarea obiectelor de proprietate intelectuală.

 3) Crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori îmbunătățirea celor existente.

 4) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări între organizațiile de cercetare și sectorul privat, în scop de comercializare a rezultatelor obținute din cercetare și de prestare a serviciilor de cercetări științifice de către organizații de cercetare.

 5) Sporirea efectului economic obținut în urma implementării proiectelor (creșterea valorii producției inovaționale comercializate, inclusiv exportate, locurilor noi de muncă create).

 6) Sporirea nivelului de tehnologizare a industriei prin adaptarea tehnologiilor și utilajelor noi.

 7) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020 a agenților economici, creșterea competitivității internaționale a organizațiilor de cercetare.

  

2. Condiții de participare:

1) Participanții la concurs sunt agenții economici înregistrați în RM (în calitate de aplicant) în parteneriat cu organizaţiile de drept din domeniile cercetării și inovării din RM (în calitate de partener).

2) Organizația (aplicant) nu trebuie: să dețină restanțe făță de bugetul public național, să fie în proces de insolvabilitate sau lichidare, sau conturile bancare sale fie blocate de către instituţiile abilitate. Nerespectarea condițiilor enumerate duce automat la eliminarea propunerii de proiect din concurs.

3) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a unei din organizațiile participante, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe sau cel puțin 5 ani de experiență în domeniu.

4) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

5) Termenul de realizare a proiectului de inovare și transfer tehnologic nu va depăşi 1 an.

6) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

7) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul European de cercetare.

8) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

9) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

10) Orice modificare a formularului și documentelor suplimentare duce la descalificarea automată a cererii din competiţie.

   

3. Condiții financiare

Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 1000,0 mii lei. Cofinanțarea din alte surse va constitui nu mai puţin de 50% din costul proiectului. Volumul mijloacelor financiare se determină de director de proiect, conducătorul şi contabilul organizației (aplicant), care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinanțare. Cofinanţarea va confirmată prin scrisore de garanţie din partea organizației (aplicant). În cazul neutilizării conform destinației a cofinanțării și mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizațiile-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile din același Program anunțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către organizația (aplicant) pe parcursul etapelor prevăzute în contract, finanțarea de la bugetul de stat fiind alocată numai după confirmarea cofinanțării prin documente de justificare a cheltuielilor.

   

Notă:

Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări);

Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia de către ANCD.

  

4. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

           Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

  1) Formularul-tip a propunerii de proiect și modele de documente suplimentare de a fi anexate la formular le puteți descărca de mai jos:

      a) formularul-tip a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic;

      b) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

      c) copiile brevetelor (dacă există);

      d) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori;

      e) declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali consecutivi;

      f) CV-urile persoanelor angajate în proiect.

 

2) Formularul-tip a proiectului și documentele suplimentare vor fi încărcate obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, şi NU document scanat) în platforma de depunere on-line pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica „Depunerea proiectului” ”Înregistrează propunerea” (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11).

3) Formularul-tip a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic cu documentele suplimentare, semnat de directorul de proiect, contabilul șef a organizației (aplicant), conducătorul organizației (aplicant) și conducătorul organizației (partener), ștampilat de ambele organizații, va fi prezentat într-un exemplar pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1100, Direcția Proiecte Inovaționale, tel. 022-27-04-45.

  

       Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte:

 a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre expertiză științifică și economică. Instrumentul principal de lucru în expertiza propunerilor de proiecte de inovare și transfer tehnologic sunt fișele de expertiză specifice acestui concurs. Fişele de expertiză conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Procesul de expertiză”.

b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

   

      Aprobarea rezultatelor concursului:

Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractelor de finanțare și executare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic va fi publicată pe pagina web oficială  ancd.gov.md.

 

 5. Calendarul planificat al concursului 

Activitatea

Termen

Lansarea concursului

12.10.18 - 05.11.18

Anunțarea rezultatelor verificării primare

06.11.2018

Contestarea verificării primare

06.11.18 - 08.11.18

Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte

08.11.18 - 23.11.18

Publicarea rezultatelor expertizei

26.11.2018

Contestarea rezultatelor expertizei

26.11.2018 - 29.11.18

Validarea proiectelor pentru finanțare

Decembrie 2018

Aprobarea finanțării

Decembrie 2018

 

 

 

 

 

 

Telefon: 
022 270445
Termen limită: 
Luni, Noiembrie 5, 2018 - 16:45