Actualizat la: 22.10.2021

Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018 - 2019

 1.  Scopul și obiectivele concursului.

 

Scopul concursului: Sprijinirea cadrelor de înaltă calificare științifică, doctori în ştiinţe, în dezvoltarea carierei profesionale independentă în domeniile cercetării-inovării și stimularea excelenţei în cercetarea națională.

 

  Obiectivele concursului:

 

1)   Perfecţionarea profesională sau sporirea capacităților de cercetare şi inovare în rândurile cadrelor de înaltă calificare, inclusiv cu  obținerea gradului științific de doctor habilitat.

2)   Aprofundarea și extinderea de cunoştinţe şi asigurarea unui nivel, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova, inclusiv cu cele din Spaţiul European de Cercetare.

3)   Obţinerea rezultatelor  remarcabile în cercetare–inovare și diseminarea rezultatelor științifice obținute.

4)   Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale.

5)   Creșterea capacității de participare a cadrelor de înaltă calificare științifică în Programul Cadru H2020 și creșterea competitivității internaţionale a organizațiilor de drept în domeniile cercetării-inovării.

6)   Integrarea cadrelor de înaltă calificare științifică în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

 

  2. Condiții de participare:

 

1)      Participant la concurs poate fi organizația din domeniile cercetării și inovării acreditată în Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de cadidatul la programul de postdoctorat.

2)      Candidat la programul de postdoctorat poate fi doar persoana care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe (cetățenii străini, care deţin grad ştiinţific de doctor în ştiinţe, pot participa la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în conformitate cu condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.)

3)      Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării va asigura accesul candidatului la programele de postdoctorat.

4)      Programul de postdoctorat se desfășoară în cadrul organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, abilitate în condițiile legii și conform planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 876 din  05.09.2018 (Monitorul Oficial Nr. 336-346 din 07.09.2018)

5)      Una și aceeași persoană nu poate participa în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

6)      Termenul de realizare a proiectului de cercetare este de 24 luni și nu va depăşi 3 ani.

7)      Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit planul individual de cercetare, și anume: tema de cercetare, scopul şi obiectivele stabilite, rezultatele scontate, indicatorii monitorizaţi, termenele de prezentare a rapoartelor anuale, etapele de realizare a proiectului de cercetare şi durata programului de postdoctorat, inclusiv rezultatele preconizate, descrierea colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul extern de cercetare și devizul de cheltuieli.

8)      Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

9)      După depunerea dosarului la concurs se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect pentru perioada desfășurării concursului.

 

   3.  Mijloace financiare

Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este prevăzută pentru 24 luni (dar nu mai mult de 3 ani) și constituie suma planificată în bugetul de stat de organizație pentru anii 2018-2019 conform  Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 876 din  05.09.2018.

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377001 

 

 Devizul propunerii de proiect va include:

 

a)    bursa lunară a postdoctorandului -în mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu pe economie din anul precedent;

b)   cheltuielile de cercetare, după caz;

c)    cheltuielile pentru mobilități, după caz;

d)   cheltuieli de regie (cel mult 10% din suma totală a proiectului), după caz;

 

Nu se vor include cheltuieli ce țin de procurarea mijloacelor fixe.În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, postdoctorandul și organizația-executoare vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral din cadrul programelor de postdoctorat.

Postdoctorandul beneficiază de bursă lunară din mijloace bugetare, care se calculează în mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu pe economie din anul precedent.

Volumul mijloacelor financiare se repartizează de organizația din domeniul cercetării și inovării, care este responsabilă de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

 

Notă:

a) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări);

b) Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului de finanțare a proiectului şi înregistrarea acestuia la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

 

     4.  Depunerea, selectarea şi rezultatele concursului

 

 1)  Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe pagina web oficială (http://ancd.gov.md) la rubrica ”Înregistrează propunerea”. Propunerea de proiect va fi însoțită de: copia legalizată a diplomei de doctor în științe, CV-ul cu menținerea publicațiilor științifice, copia buletinului de identitate și copia carnetului de muncă. Candidații care au susținut studiile de doctorat în străinătate (excepție România) vor prezenta, adițional, copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare în R. Moldova a diplomei de doctor în științe.

 

Urmare completării propunerii, proiectul va fi extras din sistemul on-line (http://ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, candidatul la programul de postdoctorat și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie (1 exemplar) la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180, et.11, biroul 1101, 1103,  tel. 022 232306; 022 272758, pentru suport tehnic tel. 022 232411.

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare este în drept să declare neeligibile propunerile de proiecte pentru nerespectarea condițiilor de participare, informație anunțată public, pe pagina web oficială (http://ancd.gov.md).

   

2)  Modul de selectare:

Proiectele de postdoctorat înaintate la concursul organizat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare sunt selectate de către organizația din domeniile cercetării și inovării potrivit regulamentului instituțional, care prevede criteriile de evaluare și selectare a candidaților pentru programele de postdoctorat, etapele selectării, precum și finalitatea procesului de participare la concurs.

  Organizațiile din domeniile cercetării și inovării vor asigura accesul candidaților la programele de postdoctorat, vor garanta transparenţa (prin plasarea pe pagina web oficială) procedurilor de selecţie la programele de postdoctorat şi criteriilor minime de evaluare.

 

Proiectelor postdoctorale declarate câștigătoare ale concursului de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare li se alocă finanțare bugetară, rezultatele concursului se vor publica pe pagina web oficială (http://ancd.gov.md).

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, va încheia contractul privind finanţarea proiectului de postdoctorat cu organizaţia din domeniile cercetării şi inovării.

   

    5.  Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Depunerea propunerilor de proiecte

01.10.18-21.10.18

Anunțarea rezultatelor verificării primare

22.10.18

Organizarea selectării propunerilor de proiecte

23.10.18-02.11.18

Publicarea rezultatelor selectării

05.11.18

Contestarea rezultatelor selectării

05.11.18-08.11.18

Aprobarea finanțării

09.11.18

Contractarea proiectului

09.11.18-31.11.2018

Telefon: 
022 27 27 58, 23 24 11
Termen limită: 
Duminică, Octombrie 21, 2018 - 23:45