Actualizat la: 22.10.2021

Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

 1. Scopul și obiectivele concursului.

    Scopul concursului:

Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea  manifestărilor științifice internaționale. 

    Obiectivele concursului:

 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale;

 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării;

 3) Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

 4) Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

 5) Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020;

 6) Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.

  

 2. Condiţii de participare

 1) Participantul la concurs poate fi organizaţia din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

 2) În funcţia de director de proiect poat fi desemnată doar persoana titulară a organizaţiei-executor, care deţine grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

 3) La eveniment vor participa cel puţin trei parteneri din ţări străine.

 4) Propunerea de proiect pentru organizarea manifestării ştiinţifice va include probleme actuale ale științei și inovării.

 5) Organizațiile participante la concurs care vor cofinanța mai mult de 20% din valoarea totală a proiectului vor avea prioritate. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate  de bugetul de stat.

 6) Minimum 30 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate.

 7) Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate.

 8) Propunerea va conține date privind diseminarea manifestării științifice, inclusiv pe pagina web a organizației executoare.

 9) Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine;

 10)Descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte internaționale și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.

 11)Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de director în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

 12)Se va exclude orice tip de modificare a propunerii de proiect după depunerea dosarului înaintat la concurs.

 13)Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului se vor declara neeligibile și vor fi eliminate din concurs.

   

3. Mijloace financiare

 a) Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 30 mii lei. Cofinațarea este obligatorie în mărime de cel  puțin 20% din costul proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinanțare. Cofinanţarea este garantată prin scrisorile de asigurare ale organizaţiilor executor și argumentată prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanţare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de ANCD fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

 

b) Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor din domeniul cercetării şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, şi se realizează de către organizaţiile din domeniul cercetării şi inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor.

 

Notă

 ·  Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări);

 ·  Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 

 4. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

     Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

 a) Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”(pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11). Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunerea de proiect le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica “Documente utile”.

 

b) Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la I.P. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103, 1102 tel.022-27-27-58; 022 29-28-26.

 

     Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

 a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare. Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Procesul de expertiză”.

 

b) Lista propunerilor de proiecte cu indicarea instituțiilor benefeciare, precum și punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

   Aprobarea rezultatelor concursului:

 Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Colegiului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md. 

 

 5. Calendarul planificat al concursului

ActivitateaTermen
Lansarea concursului08.10.18-22.10.18
Anunțarea rezultatelor verificării primare23.10.2018
Contestarea verificării primare23.10.18-25.10.18
Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte25.10.18-16.11.18
Publicarea rezultatelor expertizei19.11.2018
Contestarea rezultatelor expertizei19.11.2018-21.11.18
Validarea proiectelor pentru finanțareNoiembrie 2018
Aprobarea finanțăriiDecembrie 2018

 

 

 

 

Telefon: 
022 27 27 58, 23 24 11
Termen limită: 
Luni, Octombrie 22, 2018 - 23:45