Actualizat la: 22.10.2021

Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

 

1. Scopul și obiectivele concursului.

    Scopul concursului: 

Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare.

    Obiectivele concursului:

1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători .

2) Obţinerea de noi cunoştinţe şi asigurarea unui nivel, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova cu cele din Spaţiul European de Cercetare.

3) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale.

4) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a instituțiilor de cercetare.

5) Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

 

2. Condiții de participare:

1) Participantul la concurs poate fi organizaţia din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

2) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a organizaţiei-executor, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe, până la atingerea vârstei de 35 de ani, în momentul prezentării propunerii de proiect.

3) La realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vârstă de până la 35 de ani.

4) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

5) Termenul de realizare a proiectului de cercetare pentru tinerii cercetători nu va depăşi 1 an.

6) Participantul va prezenta baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările şi va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice.

7) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

8) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.

9) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

10) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

 

3. Mijloace financiare

a) Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 150 mii lei. Cofinanțarea este obligatorie, care va constitui nu mai puţin de 20% din costul proiectului. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului şi contabilul (economistul) organizaţiei, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.Fondul de salarizare nu va depăşi 60% din volumul mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat. Nu se vor include cheltuieli ce țin de procurarea mijloacelor fixe. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinanțare, din venituri colectate interne ale acestor organizaţii şi din alte surse nebugetare. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.Cofinanţarea este confirmată prin scrisori de garanţie ale organizaţiilor executori și argumentată prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii, în cazul acceptării proiectului spre finanţare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de ANCD, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

b) Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor de cercetare, de la bugetul de stat, se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii din domeniul cercetării şi inovării şi se realizează pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor.

 Notă:

·  Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări);

·  Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 

4. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

    Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

a)  Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea” (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11). Modele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica "Documente utile".

b)  Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103, 1102 tel. 022-27-27-58; 022 29-28-26.

 

    Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

a)  Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare. Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Procesul de expertiză”.
b)  Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

    Aprobarea rezultatelor concursului:

Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

5. Calendarul planificat al concursului

ActivitateaTermen
Lansarea concursului08.10.18-29.10.18
Anunțarea rezultatelor verificării primare29.10.2018
Contestarea verificării primare29.10.18-31.10.18
Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte01.11.18-23.11.18
Publicarea rezultatelor expertizei26.11.2018
Contestarea rezultatelor expertizei26.11.2018-28.11.18
Validarea proiectelor pentru finanțareNoiembrie 2018
Aprobarea finanțăriiDecembrie 2018

 

 

 

 

 

 

Telefon: 
022 27 27 58, 23 24 11
Termen limită: 
Luni, Octombrie 29, 2018 - 23:45