Actualizat la: 13.07.2022

Concursul suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat în anul 2019

 

 

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

 

1. Scopul, obiectivele și etapele concursului.

 

         Scopul concursului: 

Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor inovaționale.

 

         Obiectivele concursului:

1) Utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală.

2) Crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori îmbunătățirea celor existente.

3) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări între organizațiile de cercetare și sectorul privat, în scop de comercializare a rezultatelor obținute din cercetare și de prestare a serviciilor de cercetări științifice de către organizații de cercetare.

4) Sporirea efectului economic obținut în urma implementării proiectelor (creșterea valorii producției inovaționale comercializate, inclusiv exportate, locurilor noi de muncă create).

5) Sporirea nivelului de tehnologizare a întreprinderilor și a sectoarelor de activitate prin adaptarea tehnologiilor și utilajelor noi.

6) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020 a întreprinderilor, creșterea competitivității internaționale a organizațiilor de cercetare.

 

    Etapele concursului:

1) aprobarea de către ANCD a ordinului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului;

2) anunțarea publică a concursului;

3) recepționarea, înregistrarea dosarelor depuse până la data limită;

4) verificarea primară;

5) evaluarea dosarelor;

6) publicarea rezultatelor concursului;

7) aprobarea proiectelor spre finanțare;

8) încheierea contractelor de finanțare.

 

2. Condiții de participare:

1) Participantul la concurs poate fi întreprindere (în calitate de aplicant) în parteneriat cu organizaţie care practică activitatea de cercetare conform Statutului (în calitate de partener).

2) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a unei din organizațiile participante, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe sau cel puțin 5 ani de experiență în domeniu în care se aplică proiectul de inovare și transfer tehnologic.

3) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

4) Termenul de realizare a proiectului de inovare și transfer tehnologic nu va depăşi 1 an.

5) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

6) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.

7) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

8) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.

9) Condiţiile obligatorii de eligibilitate pentru participanții la concurs sunt:

a) Să fie înregistrat în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) Să nu se afle în stare de insolvabilitate;

c) Să nu aibă restanţe la bugetul public naţional cu termenul de scadenţă expirat.

 

3. Mijloace financiare

a) Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 1000,0 mii lei. Cofinanțarea din surse proprii va constitui nu mai puţin de 50% din costul proiectului. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, directorul şi contabilul (economistul) organizaţiei, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului. Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au un volum mai mare de cofinanțare, din surse proprii. Cofinanţarea din surse proprii este confirmată prin scrisori de garanţie ale cofinanțatorilor. În cazul neutilizării conform destinației a cofinanțării și mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizațiile-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de ANCD, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

 

b) Cofinanţarea din surse proprii cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanțatori pe parcursul etapelor prevăzute în contract, finanțarea de la bugetul de stat fiind alocată numai după confirmării cofinanțării.

Pentru toate cheltuielile finanțate din surse proprii, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanțarea. Cofinanțatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului de inovare și transfer tehnologic.

 

Notă:

Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări);

Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 

4. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

 

Propunerile de proiecte de inovare vor fi elaborate conform formularului-tip anexat şi însoţit de:

 

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) copia brevetului (dacă este cazul);

c) certificatul eliberat de Serviciul Fiscal sau extrasul din sistemul electronic fiscal semnat și ștampilat de participantul la concurs, privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national;

d) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori;

e) actul de confirmare a statutului de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului de inovare și transfer tehnologic;

f) CV-urile personalului angajat în proiect.

 

Formularul-tip a propunerii de proiect împreună cu actele suplimentare va fi salvat într-un singur fișier în format pdf și încarcat sistemul on-line pe pagina web ancd.gov.md la rubrica „Depunea proiectului” și apoi „Înregistrează propunerea” în cazul creării noului cont de utilizator sau la rubrica „Logare”, în cazul intrării în contul existent pe platformă (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 23-24-11, persoana de contact: Veronica Botezatu).

 

Dosarul imprimat,  semnat şi ştampilat de directorul de proiect, conducătorul și contabilul șef a organizației  se va prezenta pe suport de hârtie într-un exemplar la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1100, tel. 022-27-04-45. Persoana de contact: Alina Bregnova, specialist principal, alina.bregnova@ancd.gov.md.

 

    Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:

a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare. Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Procesul de expertiză”.

b) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

     Aprobarea rezultatelor concursului:

Evaluările experților independenți vor fi validate la ședința membrilor Consiliului ANCD. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de inovare și transfer tehnologic va fi publicată pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

5. Calendarul planificat al concursului

Activitatea

Termen

Recepționarea dosarelor

16.07.19 - 15.08.19

Anunțarea rezultatelor verificării primare

16.08.2019

Contestarea verificării primare

19.08.19 - 21.08.19

Organizarea expertizei a propunerilor de proiecte

22.08.19 - 05.09.19

Publicarea rezultatelor expertizei

06.09.19

Contestarea rezultatelor expertizei

09.09.19 - 11.09.19

Validarea proiectelor pentru finanțare

Septembrie 2019

Aprobarea finanțării

Septembrie 2019

Telefon: 
022 270445
Email: 
alina.bregnova@ancd.gov.md
Termen limită: 
Joi, August 15, 2019 - 17:00