Actualizat la: 13.07.2022

Dezbatere publică la Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor bilaterale moldo-belaruse (2022-2023)

Published on: Mar, 05/11/2021 - 10:47

Se anunță pachetul de informații pentru concursul proiectelor bilaterale moldo-belaruse (2022-2023), în conformitate cu pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

Termenul de înaintare a propunerilor referitor la condițiile publicate în acest pachet de informații este 25.05.2021, inclusiv.

Depunerea propunerilor de proiecte va fi posibilă în perioada 01.06-30.06.2021. 

Propunerile cu privire la pachetul de informații se vor expedia în scris, la adresa Agenției, email: proiecte.itt@ancd.gov.md. Pentru informații suplimentare: 022-270-445.

 

1. Date generale: 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus lansează Concursul comun de proiecte bilaterale din domeniile cercetării și inovării.

 

Proiecte bilaterale – proiecte în consorțiul în care participă pe de o parte o organizație de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și pe de altă parte una sau mai multe organizații de peste hotare în vederea implementării unui proiect comun.

 

2.   Scopul, obiectivele și prioritățile strategice ale concursului

 

 Scopul concursului

Introducerea în circuitul economic al noilor tehnologii obținute în rezultatul implementării proiectelor comune de către cercetătorii din Republica Moldova şi Republica Belarus în cadrul priorităților strategice și ariilor tematice de interes comun.

 

Obiectivele concursului

1)      Promovarea activităților de cercetare și inovare cu impact socio-economic apropiat.

2)      Schimbul de experiență și a bunilor practici în domeniile cercetării și inovării.

3)      Stimularea inovării și creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanta aplicării rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

4)      Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru de cercetare-inovare al UE Orizont Europa.

5)      Creșterea vizibilității și sporirea competitivității rezultatelor obținute în rezultatul activităților de cercetare și inovare realizate în comun.

 

Prioritățile strategice și ariile tematice de interes comun ale concursului

 

Prioritatea strategică

Arii de interes comun/Direcții strategice:

I: Sănătate

 

a) Preparate farmaceutice și nutraceutice

b) Aspecte medico-biologice ale maladiilor transmisibile și netransmisibile

II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

a) Biotehnologii agroalimentare

 

III: Mediu și schimbări climatice

a) Energie sigură, curată și eficientă

 

IV: Provocări societale

a)   Inovaţiile sociale, educaționale şi culturale pentru adaptare, recuperare și reziliență post Covid-19

V: Competitivitate economică și tehnologii inovative

 

a) Nanotehnologii

b) Tehnologia informației și comunicațiilor și tehnologii interdisciplinare

c) Materiale, produse și tehnologii noi

 

3.  Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru organizațiile din Republica Moldova pentru anii 2022 – 2023 și repartizarea pe priorități vor fi stabilite în dependență de numărul proiectelor declarate câștigătoare de ambele părți, repartizate pe priorități conform HG nr.381/2019.

 

Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni (Ianuarie 2022 – decembrie 2023). Suma de finanțare din bugetul de stat se va planifica în limitele de 300,0 – 600,0 mii lei per proiect. Suma finală de finanțare per proiect se va stabili în limitele bugetului disponibil și în corespundere cu numărul de proiecte câștigătoare.

Cofinanțarea este încurajată și va fi realizată din alte surse decât cele bugetare.

 

4. Condiții de participare

4.1    Beneficiarii finanțării proiectelor bilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 16 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

4.2    La concurs pot participa organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova independent, sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;

4.3    În cazul clusterelor/parteneriatelor între organizații din Republica Moldova, subiecții parteneriatului agreează în acordul de colaborare liderul proiectului din țară, responsabil pentru depunerea și implementarea acestuia, activitățile ce vor fi realizate de fiecare partener, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile patrimoniale și alte condițiile de realizare a proiectului.

4.4    Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

4.5    Condiții înaintate față de organizații :

a)      organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

b)      organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

c)      organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

4.6    Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect bilateral

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

 

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (HG 382/2019):

a)      remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare (cercetători științifici), cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în vigoare și cadrul normativ aferent (nu se va depăși norma de 1,5 pentru activitatea științifică) – până la 60%, inclusiv contribuțiile angajatorului;

b)      procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului;

c)      organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc. la tema proiectului) pe durata desfășurării proiectului de cercetare cu scopul diseminării rezultatelor proiectului;

d)      deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e)      editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice la tematica proiectului, inclusiv cotizația de publicare;

f)       servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere);

g)      procurarea utilajelor de laborator - până la 30%.

 Cofinanțarea se acordă doar pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.6 lit. a)-g),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile proiectului.

4.7    Categoriile de cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic, inclusiv economico-financiar;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.6.

4.8    Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor și subcodurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate și anexate la devizul de cheltuieli:

a)      lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare și a categoriilor de salariați;

b)      listele materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și prețurilor reglementate de aceștia în vigoare la momentul elaborării cererii de finanțare.

4.9    Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

4.10  Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.5.

4.11  Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, directorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

4.12  Planul calendaristic se elaborează ținând cont de principiul de rambursare a cheltuielilor.

4.13  Nu va fi acceptat  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

4.14  În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi doar persoana, care deține titlul științific de doctor sau doctor habilitat, confirmă relevanța experienței în domeniul propunerii înaintate prin lucrările științifice publicate, precum și alte activități științifice din ultimii 5 ani.

4.15  Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător de proiect în alte concursuri lansate.

4.16  Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect și executor cu norma până la 0,5.

4.17 La examinarea eligibilității propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3, 4 și 5 din anunț.

 

5.     Lista actelor din care constă propunerea de proiect:

5.1       Formularul-tip a propunerii de proiect;

5.2       Devizul de cheltuieli;

5.3       Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

5.4       Declarația de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

5.5       Acord de parteneriat (după caz).

 

6. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și a documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și Republica Belarus vor lucra în comun la propunerea de proiect.

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova vor descărca și completa documentele indicate la p.5.

Formularul de aplicare împreună cu documentele suplimentare va corespunde originalului și se transmite într-un singur fișier PDF la adresa: proiecte.itt@ancd.gov.md și se prezintă pe suport de hârtie într-un exemplar original la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 10, boxa ANCD.

 

7.   Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30.06.2021, ora: 16.00.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai târziu decât cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect (HG 382/2019). În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului (în corespundere cu HG nr.382/2019).

 

8.   Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

a)      Relevanța tehnico-științifică și excelența.

b)      Impactul socioeconomic potențial al proiectului, corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea.

c)      Programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate.

d)      Componența echipei de cercetare. 

9. Calendarul concursului

Activitatea

Termen

Lansarea concursului și recepționarea propunerilor de proiecte

01.06.2021 - 30.06.2021

Schimbul de informații despre propunerile de proiecte recepționate între Agențiile din ambele țări

01.07.2021 - 12.07.2021

Publicarea rezultatelor examinării eligibilității

13.07.2021

Expertizarea propunerilor de proiecte

13.07.2021 - 31.08.2021

Schimbul de informații despre propunerile de proiecte expertizate între Agențiile din ambele țări și stabilirea câștigătorilor

01.09.2021 - 10.09.2021

Validarea proiectelor pentru finanțare

Septembrie 2021

Aprobarea finanțării

Octombrie 2021

Începerea implementării proiectelor

Ianuarie 2022

 

10. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

9.1 Fișa de evaluare științifică;

9.2 Fișa de evaluare economică;

9.3 HG 381/2019  cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;

9.4 HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

11. Date de contact:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, tel: 022-270-445, mob: 067733091,

E-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md .