Actualizat la: 24.04.2020

Dezbatere publică: Pachetul de informații pentru concursul ”Programe de postoctorat” pentru anul 2020

Published on: Lun, 10/07/2019 - 16:21

Se anunță pachetul de informații pentru concursul „Programe de postdoctorat” pentru anul 2020, propunerile și obiecțiile cu privire la pachetul de informații se vor expedia în scris, la adresa Agenției, email: info@ancd.gov.md, sau m. Chiținău, bd. Ștefan cel Mare și Sfant 180, et. 10, of. 1001. Pentru informații suplimentare: 022-272758.

 

Termenul de înaintare a propunerilor și obiecțiilor este 22 octombrie 2019, inclusiv.

 

 

CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT”

 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2020 în vederea finanţării proiectelor desfășurate în scopul realizării cercetărilor științifice fundamentale și aplicative avansate, având ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare, în corespundere cu Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020.

 

1. Prioritățile strategice și numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat sunt stabilite de Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460/2019, ce poate fi accesat AICI.

 

2. Cuantumul total al mijloacelor financiare destinate pentru finanțarea anuală a proiectelor din bugetul de stat se estimează la suma de 2300 mii lei.

 

Cuantumul estimativ conform priorităţilor strategice sunt:

1) Sănătate (3 proiecte) - 300 mii lei

2) Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor (3 proiecte) - 300 mii lei

3) Provocări societale  (17 proiecte) - 1700 mii lei

Notă: Cuantumul mijloacelor financiare indicate pot fi modificate în conformitate cu legislația.

 

3. Condițiile de participare la concurs:

1) La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării, abilitată în condițiile legii. Organizația va asigura accesul candidatului la programul de postdoctorat.

2) Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor. Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.

3) Propunerile de proiect vor prezenta clar și explicit planul individual de cercetare, în special: tema de cercetare, scopul și obiectivele stabilite, rezultatele scontate, indicatorii monitorizați, etapele de realizare a proiectului de cercetare și durata programului de postdoctorat.

4) Alocaţia anuală din bugetul de stat pentru proiect nu va depăşi 100 mii lei. Finanțarea de la bugetul de stat pentru un proiect este prevăzută pentru 24 luni. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice i se acordă o perioadă de grație de un an fără finanțare de la bugetul de stat, durata programului de postoctorat este de cel mult de 3 ani.

5) Pe durata realizării programului de postdoctorat, postdoctorandul care nu este angajat al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării se poate încadra temporar pe o normă completă sau prin cumul în funcția de cercetător științific în organizațiile respective, în conformitate cu prevederile legislației muncii.

6) Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

7) Este interzisă participarea la concurs cu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

8) Postdoctorandul și organizația din domeniile cercetării și inovării sunt responsabili atît de rezultatele științifice ale programelor de postdoctorat cît și de respectarea eticii și bunei conduite în cercetarea științifică. Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate prezentate public comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat cu obținerea titlului de doctor habilitat.

9) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului la concurs. Dosarele (propunerile de proiect) care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare din bugetul de stat includ:

1) Bursa lunară a postdoctorandului – în mărimea unui salariu mediu primit până la înscrierea la postoctorat, dar nu mai mult decât salariul mediu pe economie din anul precedent (conform Hotărârii Guvernului nr. 21/18.01.2019 – constituie 6975 lei);

2) Cheltuieli pentru mobilitate pe durata desfășurării proiectului de cercetare;

3) Editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizațiilor de publicare;

4) Asigurarea serviciilor conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere).

5) Cheltuieli de cercetare, după caz. Postdoctorandul poate beneficia, după caz, de un consultant științific cu titlul științific de doctor habilitat.

6) Nu sunt eligibile pentru proiectele de cercetare și inovare cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic.

7) Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral din cadrul programului de postdoctorat. Cofinanţarea se va confirma prin scrisori de garanţie și argumentată prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii, în cazul acceptării proiectului spre finanţare. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

8) Volumul mijloacelor financiare se repartizează de organizația din domeniul cercetării și inovării care este responsabilă de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

9) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

10) Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea activităților unui alt postdoctorant de pe aceiași sau altă poziție. Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de organizația din domeniul cercetării și inovării în bugetul de stat.

 

4. Lista actelor din care constă dosarul de proiect

1) Formularul-tip, cu anexele de rigoare (obligatoriu: copia diplomei de doctor în știință (candidații care au susținut studiile de doctorat în străinătate cu excepția României vor prezenta adițional copia certificatului de recunoaștere și echivalare în RM a diplomei), CV cu mențiunea publicațiilor științifice, copia buletinului de identitate și a carnetului de muncă);

2) Scrisoare de garanție, după caz;

3) Actul internațional, în cazul cetățenilor străini;

4) alte documente, după caz.

 

5. Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect

Dosarul (formularul-tip și documentele anexate) se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea” (pentru suport IT se va apela la tel: 022-23-24-11). Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica "Documente utile".

 

Dosarul urmează a fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef /economist pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103,  tel. 022-27-27-58; 022-23-23-06.

 

6. Termenul limită de depunere a dosarelor este: 25 noiembrie 2019, ora 17.00.

 

7. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sunt:

a) relevanța tehnico-științifică și excelența;

b) impactul socio-economic potențial al proiectului corelat cu rezultatele scontate și rentabilitatea;

c) programul de realizare a activităților în cadrul proiectului, termenele și costurile solicitate;

d) componența echipei de cercetare.

 

Expertiza propunerilor de proiecte se realizează prin expertiza individuală și ierarhizarea rezultatelor de către Consiliul Agenției. În cazul în care mai multe propuneri de proiecte în concurs din cadrul aceleiași priorități strategice au acumulat un număr egal de puncte, Consiliul Agenției va acorda prioritate propunerilor conform criteriilor stabilite de legislație.

Rezultatele expertizei propunerilor de proiecte se ierarhizează în ordine descrescătoare a valorii punctajului obținut și se fac publice pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

8. Calendarul concursului

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea concursului

25.10.2019

Termenul limită pentru înaintarea dosarelor

25.11.2019

Examinarea eligibilităţii propunerilor de proiecte

    29.11.2019-    04.12.2019

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarelor

04.12.2019

Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea propunerilor de proiecte

  04.12.2019-  06.12.2019

Expertiza dosarelor eligibile

 04.12.2019-27.12.2019

Publicarea rezultatelor expertizei cu remiterea fişelor de evaluare

27.12.2019

Contestarea rezultatelor expertizei

  27.12.2019-31.12.2019

Examinarea contestaţiilor ca urmare a rezultatelor expertizei

 02.01.2020-09.01.2020

Validarea rezultatelor expertizei şi contestaţiilor de către Consiliul ANCD și aprobarea finanţării

10.01.2020

Publicarea listei finale selectate şi aprobate pentru finanțare 

13.01.2020

Contractarea proiectelor de cercetare

 13.01.2020-31.01.2020

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară).

1)   Modelul formularului – tip

2)   Modelul programului de realizare

3)   Modelul planului anual de realizare a proiectului 

4)   Modelul devizului de cheltuieli 

5)   Modelul fişei de evaluare a propunerii de proiect - găsiţi AICI;

6)   Ghidul de utilizare a platformei la depunerea online a dosarelor - https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vFUk1AZcIyY

7)   HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării -

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/metodologie_de_finantare.pdf

 

10. Date de contact: m.Chişinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11, bir. 1101, 1103, tel: 022 022 272758; 232306.