Actualizat la: 13.06.2024

Instituționale 2015-2018

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 
 

C A N C E L A R I A     D E    S T A T

 

1.       

15.817.06.28F

Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană

Dr. Tofan Tatiana

Academia de Administrare Publică

 

 

2.       

 

15.817.06.29A

Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană

Dr. Șaptefrați Tatiana

Academia de Administrare Publică

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

 

1.       

 

 

15.817.05.13F

Monitorizarea fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de cîmp sub influenţa sistemelor de fertilizare şi a modului de folosire a ecosistemelor naturale în experienţa de staţionare multianuale

 

Dr. Indoitu Dumitru

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

2.       

 

15.817.05.14F

Îmbinarea acţiunii mutaţiilor genice şi genomale în vederea sporirii calităţii bobului şi efectului de heterozis la porumb

Dr . hab. Palii Andrei

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

3.       

15.817.05.25A

Elaborarea elementelor de bază ale tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova

Dr. hab. Cimpoieș Gheorghe

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

4.       

15.817.05.26A

Dezvoltarea capacității de sporire a calității biocombustibililor solizi în acord cu practicile și politicile de dezvoltare a securității energetic și a agriculturii durabile

 

Dr. hab. Marian Grigore

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

5.       

 

15.817.05.27A

Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile

 

Dr. Andriucă Valentina

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

6.       

15.817.05.28A

Elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative

Dr. Burdujan Victor

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

7.       

 

15.817.05.29A

Perfecţionarea tehnologiilor de întreţinere a livezilor de cireş şi măr, elaborarea tehnicilor de formare a calităţii fructelor competitive pe plan European

 

Dr. hab. Balan Valerian

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

8.       

 

15.817.05.30A

Argumentarea şi asigurarea unor standarde superioare la creşterea animalelor şi calitatea produselor animaliere prin utilizarea aditivilor fuajeri

 

Dr. Caisîn Larisa

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

9.       

15.817.05.31A

Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană

Dr. hab. Cimpoieș Dragoș

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

10.   

 

15.817.05.21A

Ameliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor

Dr. Curcubet Galina

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”

 

11.   

15.817.05.05A

Elaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar

Dr. Molotcov Iurii

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

 

12.   

15.817.05.06A

Elaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative

Dr. Pasat Igor

 

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

 

13.   

 

15.817.05.24A

Crearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfecţionarea tehnologiilor de soi ale plantelor de cîmp

Dr. Vozian Valeriu

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp (Selecţia)

 

14.   

15.817.05.12F

Managementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de cîmp pe cernoziomul tipic din RM

Dr. hab. Boincean Boris

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp (Selecţia)

 

15.   

 

15.817.05.22A

Crearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotic

Dr. Maticiuc Vasile

IP Institutul de Fitotehnie  „Porumbeni”

 

16.   

 

15.817.05.23A

Elaborarea algoritmului de evaluare а rezistenţei la secetă a formelor de porumb prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile RM

Dr. Rotari Eugen

IP Institutul de Fitotehnie  „Porumbeni”

 

17.   

15.817.05.02A

 

Tehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară

Dr. hab. Dadu Constantin

 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 

18.   

 

15.817.05.03A

Dezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor

Dr. Iorga Eugen

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

 

19.   

 

 

15.817.05.04A

Crearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi organic

Dr. Iliev Petru

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 

 

20.   

 

15.817.05.32A

Elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative 

Dr. hab. Soldatenco Eugenia

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 

21.   

 

15.817.05.18A

Elaborarea şi implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării procesului de prevenire, reducere şi monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepţie

Dr. Kuharuk Ecaterina

 

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

 

 

22.   

 

15.817.05.19A

Remediere preventivă a însușirii stratului arabil degradat al cernoziomurilor din Moldova de Sud pentru implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului no-till și/sau mini-till cu subsolaj

Dr. hab. Cerbari Valerian

 

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

 

 

23.   

 

15.817.05.20A

Evaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă

Dr. Lungu Vasile

 

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

 

 

24.   

 

15.817.05.33A

 

Studierea proceselor pedogenetice în solurile irigate, monitorizarea, prognozarea evoluției și elaborarea măsurilor pedoameliorative de refacere și sporire a fertilității lor

Dr. Filipciuc Vladimir

 

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

 

 

25.   

 

15. 817.05.01A

Asigurarea suportului științific la competitivitatea producțiilor zootehnice prin valorificarea biotehnologiilor în ameliorare, nutriție, reproducție și asanarea animalelor autohtone și de import

Dr. hab. Focșa Valentin

 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

 

1.       

 

 

15.817.02.24F

Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o noua generaţie. Sinteza,proprietăţi şi mecanisme de acţiune

Acad.

Gulea Aurelian

Universitatea de Stat din Moldova

 

2.       

 

 

15.817.02.25F

Structura şi funcţionarea epibiozelor  în hidroecosistemele naturale şi antropizate în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio-economic

Dr. Rusu Vadim

Universitatea de Stat din Moldova

 

3.       

 

 

15.817.02.26F

Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie

Dr. hab. Perjan Andrei

Universitatea de Stat din Moldova

 

4.       

 

 

15.817.02.27F

Procese de interacţiune a ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare cu defecte native şi de fon în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI

Dr. hab. Nedeoglo Dumitru

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

5.       

 

 

15.817.02.28F

Activizarea agenţilor chimici prin coordinare pentru obţinerea produselor inovative noi

Dr. Bulimaga Petru

Universitatea de Stat din Moldova

 

6.       

 

 

15.817.02.29F

Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale nanostructurizate

Dr. Nica Denis

Universitatea de Stat din Moldova

 

7.       

 

 

15.817.02.34A

Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare

Dr. Vatavu Sergiu

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

8.       

 

 

15.817.02.35A

Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din bazinul Nistrului de jos

Dr. hab. Gonța Maria

Universitatea de Stat din Moldova

 

9.       

 

 

15.817.02.36A

Implementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor pedofuncţionale în condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de Fertilizatori

Dr. hab.  Salaru Victor

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

10.   

 

 

15.817.02.37A

Modele matematice şi calcul performant în soluţionarea problemelor cu caracter aplicativ

Dr. Cataranciuc Sergiu

Universitatea de Stat din Moldova

 

11.   

 

 

15.817.02.38A

Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare

Dr. Căpățână Gheorghe

Universitatea de Stat din Moldova

 

12.   

 

 

15.817.02.39A

Celule solare multi-joncţiune pe baza straturilor subţiri nanostructurate din semiconductori organici şi anorganici

Dr. Potlog Tamara

Universitatea de Stat din Moldova

 

13.   

 

 

15.817.05.02F

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii

Dr. hab.  Crivoi Aurelia

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

14.   

 

 

15.817.06.19F

Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest

Dr. Șleahtițchi Maria

Universitatea de Stat din Moldova

 

15.   

 

 

15.817.06.20F

Centre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto- nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.

Dr. Niculiță Ion

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

16.   

 

 

15.817.06.21F

Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine

Dr. hab. Moșneaga Valeriu

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

17.   

 

 

15.817.06.22F

Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-religioase)

Dr. Gumenâi Ion

Universitatea de Stat din Moldova

 

18.   

 

 

15.817.06.23F

Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii

dr. hab.

Guţu Vladimir

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

19.   

 

 

15.817.06.24F

Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii:Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Eremia Ion

Universitatea de Stat din Moldova

 

20.   

 

 

15.817.06.06A

Interferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată. Aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie

Dr. Cojocaru

Natalia

Universitatea de Stat din Moldova

 

21.   

 

 

15.817.06.07A

Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea

Dr. hab.

Condrea Iraida

Universitatea de Stat din Moldova

 

22.   

 

 

15.817.06.14F

Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior

Dr. hab.

Racu Aurelia

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă”

 

23.   

 

 

15.817.06.15F

Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea și renovarea paradigmei educației contemporane

Dr. hab.

Borozan Maia

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

24.   

 

 

15.817.06.16F

Politică şi societate în Ţara Moldovei şi Basarabia în context european

Dr. Chicu Silvia

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

25.   

 

 

15.817.06.17F

Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional

Dr. Ursu Valentina

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

26.   

 

 

15.817.06.18F

Dezvoltarea curriculară a cursurilor opţionale pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu

Dr. Cartaleanu

Tatiana

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

27.   

 

 

15.817.06.19A

Dezvoltarea competenţelor profesionale la cadrele didactice şi manageriale preuniversitare în tehnologia e-Educaţie de formare continuă

Dr. Cojocaru

Valentina

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

28.   

 

 

15.817.06.20A

Modele interdisciplinare de resocializare a minorilor delicvenți

Dr. Vîrlan Maria

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

29.   

 

 

15.817.06.21A

Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență

Dr. Stamatin Otilia

Universitatea Pedagogică de Stat  ”Ion Creangă

 

30.   

 

 

15.817.02.18F

Cercetarea structurilor funcţional- topologice şi aplicaţiile lor

Acad.

Cioban  Mitrofan

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

31.   

 

 

15.817.02.19F

Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor

Dr. Postolachi Igor

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

32.   

 

 

15.817.02.40A

Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional

Dr. Moșanu-Șupac

Lora

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

33.   

 

15.817.06.10A

Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă

Dr. Calalb Mihail

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

34.   

 

15.817.06.11A

Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică

Dr.hab.  Lupu Ilie

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

35.   

 

15.817.06.12A

Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile

Dr. Mironov Ion

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)  

 

36.   

 

 

15.817.02.30F

Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură

Dr. hab.

Șaragov Vasilii

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

37.   

 

15.817.02.41A

Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda electroeroziunii

 

Dr.hab. Topală Pavel

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

38.   

 

15.817.06.23А

Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității

Dr. Morari Marina

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

39.   

 

15.817.06.24A

Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național

 

 

Dr. Bularga Tatiana

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

40.   

 

15.817.06.25A

Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar

Dr. Zorilo Larisa

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

41.   

 

15.817.06.27A

Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă

Dr. Zastînceanu

Liubov

Universitatea de Stat ”Alecu Russo„ din Bălți

 

42.   

 

15.817.06.25F

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a Republicii Moldova

 

Dr. Aftimiciuc Olga

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

 

43.   

 

 

 

15.817.06.26F

Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)

 

Dr. hab.

ManolachiVeaceslav

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

 

44.   

 

 

 

15.817.06.30A

Monitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană

 

Acad.

Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice din Moldova

 

 

45.   

 

 

15.817.06.31A

Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova

 

Dr. hab.

Secrieru Angela

Academia de Studii Economice din Moldova

 

 

46.   

 

 

15.817.06.28A

Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european

Dr. hab.

Şavga Larisa

Universitatea Cooperatist Comercială

 

 

47.   

 

 

15.817.06.04F

Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii

 

Dr. hab.

Pogoa Lilia

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

48.   

 

15.817.06.05F

Epistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii

Dr. hab.

BolboceanuAglaida

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

49.   

 

 

15.817.06.15A

Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi

 

Dr. Marin Mariana

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

50.   

 

15.817.06.16A

Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general

Dr. Franţuzan

Ludmila

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

51.   

 

 

15.817.06.17A

Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală- familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

 

 

Dr. Cara Angela

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

52.   

 

15.817.06.18A

Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calitătii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie

Dr. Clichici Veronica

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

53.   

15.817.03.01A

Către o autonomie energetică a Republicii Moldova

Dr. Ion Stratan

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

54.   

15.817.02.28A

Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente

Dr. Sergiu Zaporojan

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

55.   

 

15.817.02.29A

Nanomateriale multifuncționale și dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi și calcogenuri pentru biomedicină

Dr. Eduard Monaico

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

56.   

 

15.817.02.30A

Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale

Dr. hab. Pavel Tatarov

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

57.   

 

 

15.817.02.31A

Elaborarea tehnologiilor de obținere și a utilajului de fabricare a nanofirului în izolație și a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive și feromagnetice

Dr. hab. Sergiu Dimitrachi

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

58.   

 

15.817.02.32A

Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații avansate

Dr. hab. Sîrbu Nicolae

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

59.   

 

 

15.817.02.33A

Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European

Dr. Viorica Cazac

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

60.   

 

15.817.02.20F

Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare și materiale noi

Acad. Ion Bostan

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

61.   

15.817.02.21F

Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning

Dr. Petru Todos

Universitatea Tehnică a Moldoei

 

 

62.   

15.817.02.22F

Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte cuantice

Dr. hab. Anatolie Casian

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

63.   

15.817.02.23F

Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți

Dr. Viorica Marina

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

64.   

 

15.817.05.04F

Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie

 

Dr. hab. Mircea Bernic

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

65.   

15.817.06.22A

Rolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane

Dr. hab. Ploşniţa Elena

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

 

66.   

15.817.06.33A

Sintezele ştiinţifice ale patrimoniului etnografic şi natural

Dr. Buzilă Varvara

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

 

67.   

 

15.817.06.08A

Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creația componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare

 

Dr.  Balaban Larisa

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

 

 

68.   

 

15.817.02.14A

Elaborarea metodelor de obţinere a    terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova” (2015-2018)

 

Dr. hab.

Ungur Nicon

Institutul de Chimie

 

 

69.   

15.817.02.15A

Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova

Dr. hab.

Povar Igor

Institutul de Chimie

 

70.   

 

15.817.02.16A

Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică

Dr. hab.

Lupaşcu Tudor

Institutul de Chimie

 

71.   

15.817.02.17A

Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice

Dr. hab.

Macaev Fliur

Institutul de Chimie

 

72.   

 

15.817.02.18A

Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziţionale cu nuclearitate variată în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate.

Dr. hab.

Bulhac Ion

Institutul de Chimie

 

73.   

 

15.817.02.19A

Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor minerale

Dr. Bogdevici Oleg

Institutul de Chimie

 

74.   

 

 

15.817.02.01F

Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice

Dr. Lozan Vasile

Institutul de Chimie

 

75.   

 

15.817.02.02F

Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6

Dr. Gorincioi Natalia

Institutul de Chimie

 

76.   

15.817.02.03F

Invarianţi algebrici şi geometrici în studiul calitativ al sistemelor diferenţiale polinomiale

Dr. hab.

Vulpe Nicolae

Institutul de Matematică şi Informatică

 

77.   

15.817.02.04F

Tendinţe moderne în algebră, topologie şi geometrie: cercetări fundamentale şi aplicaţii

Dr. hab.

Caşu Alexei

Institutul de Matematică şi Informatică

 

78.   

15.817.02.01A

Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării

Dr.hab.

Lozovanu Dmitrii

Institutul de Matematică şi Informatică

 

 

79.   

15.817.02.02A

Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant

Dr. Ciubotaru

Constantin

Institutul de Matematică şi Informatică

 

80.   

 

15.817.02.05F

Condensarea Bose-Einstein a excitonilor si atomilor în nano- și microstructuri sub influența câmpurilor electromagnetice

Acad.   Moscalenco Sveatoslav

Institutul de Fizică Aplicată

 

81.   

15.817.02.06F

 

Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimental, modelare și aplicații

Acad.

Culiuc Leonid

Institutul de Fizică Aplicată

 

82.   

15.817.02.07F

Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonică avansată

Dr. hab.

Enachi Nicolae

Institutul de Fizică Aplicată

 

83.   

15.817.02.08F

Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară

Acad.

Moscalenco Vsevolod

Institutul de Fizică Aplicată

 

84.   

15.817.02.09F

Coerențe cuantice și nano-fotonică

Dr. hab.

Macovei Mihai

Institutul de Fizică Aplicată

 

85.   

15.817.02.03A

Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice

Dr. hab.

Iovu Mihail

Institutul de Fizică Aplicată

 

86.   

 

15.817.02.04A

Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică

Acad.

Arușanov Ernest

Institutul de Fizică Aplicată

 

87.   

15.817.02.05A

Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară

Mem. Cor.

Dicusar Alexandr

Institutul de Fizică Aplicată

 

88.   

15.817.02.06A

Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline

Dr. Șikimaka Olga

Institutul de Fizică Aplicată

 

89.   

15.817.02.07A

Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice

Acad.

Bologa Mircea

Institutul de Fizică Aplicată

 

90.   

15.817.02.10F

Condițiile de formare și estimarea regională a resurselor naturale ale apelor subterane (studiu de caz: Republica Moldova)

Dr. hab.

Moraru Constantin

Institutul de Geologie şi Seismologie

 

 

91.   

15.817.02.11A

Dezvoltarea metodelor şi sistemelor de monitorizare cu considerarea condiţiilor specifice ale zonei seismice Vrancea

Dr. Stepanenco Nila

Institutul de Geologie şi Seismologie

 

92.   

15.817.02.12A

Cercetări ale acțiunilor și mișcărilor seismice asociate cutremurilor din zona Vrancea în scopul sporirii securității seismice a Republicii Moldova

Dr. hab.

Alcaz Vasile

Institutul de Geologie şi Seismologie

 

93.   

 

15.817.02.13A

Studii de sinteză privind structura geologică şi stratigrafia formaţiunilor sedimentare, a Republicii Moldova, cu scopul extinderii bazei de substanţe minerale utile autohtone

Dr. Nicoara Igor

Institutul de Geologie şi Seismologie

 

94.   

 

15.817.02.11F

 

Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000

Dr. Munteanu Andrei

Institutul de Zoologie

 

95.   

 

15.817.02.12F

Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova

Acad. Toderaş Ion

Institutul de Zoologie

 

96.   

 

15.817.02.27A

Stabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților de hidrobionți și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivității ecosistemelor acvatice

Dr. hab.

Zubcov Elena

Institutul de Zoologie

 

97.   

 

15.817.02.13F

Cercetarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice şi editarea monografiei „Flora Basarabiei”.

dr. Veaceslav Ghendov

Grădina Botanică (Institut)

 

98.   

 

15.817.02.14F

Cercetarea vegetaţiei forestiere şi de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova

Dr.hab. Postolache Gheorghe

Grădina Botanică (Institut)

 

99.   

 

15.817.02.22A

Conservarea diversităţii specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai valoroase în economia naţională

Dr. Bucaţel Vasile

Grădina Botanică (Institut)

 

100.      

15.817.02.23A

Introducerea şi valorificarea speciilor de plante utile pentru economia naţională

Dr. Teleuță Alexandru

Grădina Botanică (Institut)

 

101.      

15.817.02.24A

Cercetarea,conservarea ex situ şi utilizarea genofondului de plante de teren protejat în Republica Moldova

Dr. Ţîmbalî Valentina

Grădina Botanică (Institut)

 

102.      

15.817.02.25A

Cercetarea mecanismelor adaptive la plantele ornamentale în condiţii ex situ pentru conservarea, ameliorarea şi valorificarea lor în Republica Moldova

Dr. Sîrbu Tatiana

Grădina Botanică (Institut)

 

103.      

15.817.02.26A

Fundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R. Moldova.

Dr. Ciorchină Nina

Grădina Botanică (Institut)

 

104.      

15.817.02.15F

Organizarea spațială a sistemelor teritoriale sub acțiunea factorilor naturali și antropici

Dr. hab.

Nedealcov Maria

Institutul de Ecologie şi Geografie

 

105.      

 

15.817.02.20A

Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Dr. hab.

Bulimaga Constantin

Institutul de Ecologie şi Geografie

 

106.      

 

15.817.02.21A

Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conser-vării și extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor Directivelor UE

Dr. Anatol

Tărîţă

Institutul de Ecologie şi Geografie

 

107.      

 

15.817.02.16F

Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare

Dr. hab.

Sidorenko Anatolie

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

108.      

15.817.02.17F

Procese şi fenomene fizice în nanostructuri hibride şi materiale multifuncţionale

Dr. Zasaviţchi Efim

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

109.      

15.817.02.08A

Materiale nanostructurate cu bandă interzisă largă pentru dispozitive optoelectronice şi plasmonice

Dr. hab.

Rusu Emil

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

110.      

 

15.817.02.09A

Micro şi nanostructuri funcţionale din semiconductori organici şi anorganici pentru microelectronică. Convertoare de energie.

Dr. hab.

Nikolaeva Albina

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

111.      

15.817.02.10A

Elaborarea dispozitivelor medicale

Dr. Nica Iurie

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

112.      

15.817.03.01F

Elaborarea mecanismelor de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive

Dr. hab.

Berzan Vladimir

Institutul de Energetică

 

 

113.      

15.817.03.02A

Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie

Dr. Tîrşu Mihai

Institutul de Energetică

 

 

114.      

15.817.04.01F

Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare a acesteia

Acad.

Furdui Teodor

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

 

 

115.      

15.817.04.01A

Alimentația în raport cu tipurile constituției. Impactul alimentației asupra sanogenității gameților masculini

Dr. hab.

Strutinschi Tudor

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

 

 

116.      

15.817.05.01F

Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină

Acad.

Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

117.      

 

15.817.05.16A

Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali și levurilor ca strategie de sporire a performanțelor biotehnologice

Dr. Ciloci Alexandra

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

 

118.      

15.817.05.17A

Potențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți

Dr. Corcimaru Serghei

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

 

119.      

15.817.05.05F

 

Principii biotehnologice de studiu al  interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali

Dr. Andronic Larisa

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

120.      

 

15.817.05.06F

Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protective integrată a culturilor agricole

Dr. hab.

Voloșciuc Leonid

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

121.      

15.817.05.07F

 

Formarea sindromului C4 la C4 și C3 plante: analiza structurală, funcțională și moleculară

Dr. hab.

Balaur Nicolae

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

122.      

 

15.817.05.08F

 

Evaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea  metodelor de inducere a cros-toleranței

Dr. hab.

Ştefîrţă Anastasia

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

123.      

 

15.817.05.09F

 

Elaborarea tehnologiilor inovaționale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potențialului  entomoacarifaunei benefice și aplicarea procedeelor bioraționale de protecție a plantelor

Dr. Batco Mihail

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

124.      

15.817.05.10F

Tehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor

Dr. Tumanova Lidia

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

125.      

15.817.05.11F

 

Sisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole

Dr. hab.

Botnari Vasile

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

126.      

15.817.05.07A

 

Elaborarea tehnologiilor inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în controlul impactului  insectelor dăunătoare și a agenților patogeni

Dr. hab.

Voineac Vasile

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

127.      

 

15.817.05.08A

 

Organizarea genetico-ecologică a caracterelor  valoroase complexe (rezidență, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea și reproducerea soiurilor  performante

Dr. hab.

Lupașcu Galina

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

128.      

 

 

15.817.05.09A

 

Valorificarea plantelor medicinale pentru menținerea, fortificarea sănătății prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare și extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioară

Dr. hab.

Gonceariuc Maria

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

129.      

 

15.817.05.10A

 

Studiul structurii chimice și activității biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi și imobilizați de polimeri de suport pentru utilizarea în tehnologiile de cultivare a plantelor

Dr. Ivanova Raisa

 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

130.      

 

15.817.05.11A

 

Estimarea rolului agenților biologici în reglarea  densității organismelor dăunătoare și elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele  culturilor de cîmp

Dr. hab.

Nastas Tudor

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

131.      

15.817.05.12A

 

Studiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturarea fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată

Dr. hab.

Bujoreanu Nicolae

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

132.      

 

15.817.05.13A

 

Influența proceselor de inițiere și reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra proceselor de dezvoltare și rezistență a plantelor față de factorii de stres abiotic

Dr. hab.

Dascaliuc Alexandru

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

133.      

 

15.817.05.14A

Identificarea factorilor de risc fitosanitar și  optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrală a culturilor agricole

Dr. hab.

Todiraș Vladimir

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

134.      

 

15.817.05.15A

 

Elaborarea și  managementul  Sistemului național de conservare a agrobiodiversității vegetale pentru agricultură și securitatea alimentară a Republicii Moldova

Dr. Ganea Anatolie

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

135.      

15.817.06.01F

Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor

Dr. hab.

Stăvilă Tudor

Institutul Patrimoniului Cultural

 

 

136.      

15.817.06.02F

Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă

Dr. hab.

Leviţki Oleg

Institutul Patrimoniului Cultural

 

 

137.      

15.817.06.03F

 

Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova

 

Dr. Procop Svetlana

Institutul Patrimoniului Cultural

 

 

138.      

15.817.06.06F

Direcţii actuale în cercetarea limbii române

Dr. Bărbuţă Ion

Institutul de Filologie

 

139.      

15.817.06.07F

Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în contextul european şi universal

 

Acad. Cimpoi Mihai

Institutul de Filologie

 

140.      

15.817.06.32A

Portal de resurse lingvistice pentru limba română

Dr. hab. Druţă Inga

Institutul de Filologie

 

141.      

15.817.06.08F

Cercetări enciclopedice în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere.

 

Dr. Manolache Constantin

Biblioteca Științifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut)

 

142.      

15.817.06.09F

Presa basarabeană scrisă în perioada antebelică şi interbelică

Dr. hab.

Ețcu Ion

Biblioteca Științifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut)

 

143.      

15.817.06.09A

 

Istoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: studii, documente și materiale (1946–2016)

 

Dr. Xenofontov Ion

Biblioteca Științifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut)

 

144.      

15.817.06.10F

Redimensionarea politicii externe și interne

Dr. hab.

Burian Alexandru

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 

145.      

15.817.06.11F

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European

Dr. hab.

Juc  Victor

 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 

146.      

15.817.06.12F

Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului European

Dr. hab.

Cușnir Valeriu

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 

147.      

15.817.06.13F

Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii  şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană

 

Dr. Mocanu Victor

 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 

148.      

15.817.06.29F

Basarabia sub dominaţia absolutismului ţarist şi tendinţa de emancipare naţională (1812-1918)

 

Dr. Negru Gheorghe

Institutul de Istorie

 

149.      

15.817.06.30F

Integrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere

Dr. hab.

Pascaru Ana

Institutul de Istorie

 

150.      

15.817.06.14A

Univers politic, cultural-spiritual și rural în Țara Moldovei de la medieval la modern (în context european)

Acad.

Eșanu Andrei

Institutul de Istorie

 

151.      

 

15.817.06.01A

Abordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi dezvoltarea în Republica Moldova

Dr. hab.

Gagauz Olga

Institutul Național de Cercetări Economice

 

152.      

15.817.06.02A

Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului

Dr. Perciun Rodica

Institutul Național de Cercetări Economice

 

153.      

15.817.06.03A

Elaborarea normativelor și veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015-2018

Dr. hab.

Bajura Fiodor

 

Institutul Național de Cercetări Economice

 

154.      

15.817.06.04A

Analiza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova

Dr. Cara Oleg

Institutul Național de Cercetări Economice

 

155.      

15.817.06.05A

Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa

Dr. hab.

Aculai Elena

Institutul Național de Cercetări Economice

 

156.      

15.817.05.03F

Rezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice

Acad.

Duca Maria

 

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

 

157.      

15.817.06.27F

Limba şi folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova

Dr. Spînu Stela

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

 

158.      

15.817.06.13A

Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM

Dr.  Cojocaru Igor

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

 

1.       

15.817.04.10F

Particularităţile morfo-imunohistochimice şi caracterul tranziţiei epitelio-mezenchimale  în carcinoamele zonelor de joncţiune ale epiteliului de diferite tipuri

dr. Natalia Doicov

Institutul Oncologic

 

2.       

 

15.817.04.11A

Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza evidenţierii particularităţilor clinicomorfo- imunologice

Acad.

Țîbîrna Gheorghe

 

Institutul Oncologic

 

3.       

 

15.817.04.12A

Tratamentul combinat şi complex în cancerul gastric slab diferenţiat şi anaplazic

dr. hab. Ghidirim Nicolae

 

Institutul Oncologic

 

4.       

 

15.817.04.13A

Algoritmul de tratament al metastazelor hepatice în cancerul colorectal

dr. Zabunov Alexandru

 

Institutul Oncologic

 

5.       

 

15.817.04.14A

Particularitățile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare

dr. hab. Sofroni Larisa

 

Institutul Oncologic

 

6.       

 

15.817.04.15A

Tratamentul neoadjivant (chimioradio-terapeutic) în adenocarcinoamele rectale

dr. hab. Rusu Profirii

 

Institutul Oncologic

 

7.       

 

15.817.04.16A

Managementul și strategia depistării precoce a maladiilor oncologice ușor detectabile –cancerul glandei mamare, de col uterin, colorectal și pulmonar

dr. hab. Cernat Victor

 

Institutul Oncologic

 

8.       

15.817.04.17A

Tratamentul complex al cancerului de corp uterin stadiile I-III cu risc intermediar și crescut

dr. hab. Sofroni Dumitru

 

Institutul Oncologic

 

9.       

15.817.04.18A

Particularităţile clinico-imagistice, imunobiologice şi de tratament chirurgical al tumorilor oaselor şi ţesuturilor moi la copii şi adulţi

dr. hab. Mereuță Ion

 

Institutul Oncologic

 

10.   

15.817.04.30A

Mortinalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale

dr. Gațcan Ștefan

Institutul Mamei și Copilului

 

11.   

 

15.817.04.31A

Aplicarea diferențiată a metodelo clasice, laparascopic asistate de minim-invazie în tratamentul chirigical al malformațiilor intestinale la copii

dr. Boian Gavril

 

Institutul Mamei și Copilului

 

12.   

 

15.817.04.32A

Evaluarea factorilor determinanți ai morbilității copiilor prin maladii genetice și profilaxia lor în populația Republicii Moldova

dr. Ușurelu Natalia

 

Institutul Mamei și Copilului

 

13.   

 

15.817.04.33A

Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie

dr. Curteanu Ala

 

Institutul Mamei și Copilului

 

14.   

15.817.04.49A

Abordarea multidisciplinara a maladiilor neurooncologice în baza diversităţii morfologice şi agresivităţii biologice prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minimal invazive

dr. hab. Timirgaz Valerii

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

 

15.   

15.817.04.50A

Abordarea multidimensională a patologiei neuromusculare şi spinale. Studiu clinic, neuroepidemiologic şi neurofiziologic cu elaborarea strategiilor terapeutice

dr. Pleșca Svetlana

 

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

 

16.   

15.817.04.51A

Cercetarea multidimensională a tulburărilor de mişcare şi fenomenului algic cu elaborarea metodelor terapeutice non-farmacologice

dr. hab.Odobescu Stela

 

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

 

17.   

 

15.817.04.45A

Evaluarea eficienței revascularizării primare mecanice a infarctului miocardic acut cu elevarea segmentului ST asupra dinamicii remodelării vasculare și cardiace

dr. hab.

Popovici Mihail

Institutul de Cardiologie

 

18.   

 

15.817.04.46A

Abordări inovative în managementul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice versus intervenționale

dr. hab.

Carauș Alexandru

 

Institutul de Cardiologie

 

19.   

 

15.817.04.47A

Evaluarea modificărilor structurale a miocardului şi predictorilor clinico- electrofiziologici pentru tahiaritmii ventriculare la pacienţi cu infarct miocardic suportat

dr. hab.

Grosu Aurel

 

Institutul de Cardiologie

 

20.   

 

15.817.04.48A

Telemonitoring în reabilitarea complexă a pacienţilor cu insuficiență cardiacă ischemică

dr. hab.

Vataman Eleonora

 

Institutul de Cardiologie

 

21.   

 

15.817.04.23A

Particularităţile imune ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu rezistenţă primară şi secundară

dr. hab.

Ghinda Serghei

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

22.   

 

15.817.04.24A

Studierea dereglărilor (eficacității administrării endolimfatice indirect a preparatului Rifonat în tratamentul tuberculozei pulmonare) tuhomeostazei proteice şi optimizarea măsurilor curative de reabilitare endoecologică în tuberculoza pulmonară

 

dr. hab.

Djugostran Valeriu

 

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

23.   

 

15.817.04.25A

Aspectele clinice și patogenice de diagnostic şi tratament ale hipertensiunii pulmonare în cadrul bronhopneumopatiei obstructive cronice

dr. hab.

Pisarenco Serghei

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

24.   

 

15.817.04.26A

Analiza complexă multifactorială a situaţiei epidemice (epidemiologice) în teritorile cu nivel diferit a incidenţei tuberculozei

dr. hab.

Iavorschi Constantin

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

25.   

 

15.817.04.27A

Optimizarea diagnosticului rapid al cazurilor de tuberculoză rezistentă prin perfecționarea metodelor de testare a sensibilității

dr.

CruduValeriu

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

26.   

 

15.817.04.28A

Aspecte de diagnostic şi management al tratamentului tuberculozei cu rezistenţă extinsă (XDR şi XXDR)

dr. hab.

Sain Dmitrii

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

27.   

 

15.817.04.29A

Aspecte medico-sociale, microbiologice și imunogenetice a tuberculozei dezvoltate în focar

 

dr.Tudor Elena

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

 

28.   

 

15.817.04.19A

Electrostimularea sfincterului esofagian inferior cu microstimulator implantat încărcabil prin transfer de energie fără fir la pacienţi cu boala de reflux gastro-esofagian

 

dr. Ungureanu

Sergiu

 

Spitalul Clinic Republican

 

29.   

 

15.817.04.20A

Particularitatile clinico-evolutive si de diagnostic ale maladiilor articulare inflamatorii in Republica Moldova

dr. hab.

Groppa Liliana

 

Spitalul Clinic Republican

 

30.   

 

15.817.04.21A

Algoritme de tratament chirurgical al malformațiilor cardiace congenitale cu hipertenzie pulmonară

Dr. Repin Oleg

 

Spitalul Clinic Republican

 

31.   

 

15.817.04.22A

Tratamentul chirurgical al afecțiunilor complexului valvular aortic și aortei ascendente

Dr. Morozan Vladislav

 

Spitalul Clinic Republican

 

32.   

 

15.817.04.08A

Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM

dr. Zota Eremei

 

Institutul de madicină urgentă

 

33.   

 

15.817.04.09A

Optimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică

 

dr. hab.

Ciobanu Gheorghe

 

Institutul de madicină urgentă

 

34.   

 

15.817.04.10A

Optimizarea strategiiei şi tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate şi fracturilor multiple la pacienţii cu traumatism toracic

 

dr. hab.

Kusturov Vladimir

 

Institutul de madicină urgentă

 

35.   

 

15.817.04.02A

Studierea particularităţilor clinico-epidemiologice ale infecţiilor respiratorii virale acute cu optimizarea măsurilor de control şi răspuns

 

dr. Scoferţa Petru

 

Agenția Națională de Sănătate Publică

 

36.   

 

15.817.04.03A

Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice

dr. hab.

Spînu Constantin

Agenția Națională de Sănătate Publică

 

37.   

 

15.817.04.04A

Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale

dr. hab.

Friptuleac Grigore

Agenția Națională de Sănătate Publică

 

38.   

 

15.817.04.05A

Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei

dr. hab.

Bahnarel Ion

 

Agenția Națională de Sănătate Publică

 

39.   

 

15.817.04.06A

Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării

 

dr. Pantea Valeriu

Agenția Națională de Sănătate Publică

 

40.   

 

15.817.04.07A

Estimarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psiho-sociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor

dr. hab.

Opopol Nicolae

 

Agenția Națională de Sănătate

Publică

 

41.   

 

15.817.04.34A

Calitatea vieţii populaţiei vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova

 

dr. Negară Anatolie

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

42.   

 

15.817.04.35A

Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune antioxidantă, antiinflamatoare şi hepatoprotectoare

 

 dr. Ciobanu Nicolae

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

43.   

 

15.817.04.36A

Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv, transplant de ficat, chirurgie endocrină

dr. hab.

Hotineanu Vladimir

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

44.   

 

15.817.04.37A

Diagnosticul, tratamentul chirurgical miniminvaziv şi reabilitarea pacienţilor cu ciroză hepatică decompensată şi afecţiuni hepatice de focar

dr. hab.

Anghelic Gheorghe

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

45.   

 

15.817.04.38A

Bolile cronice difuze ale ficatului– manifestări extrahepatice

dr. hab.

Dumbrava Vlada-Tatiana

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

46.   

 

15.817.04.39A

Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul glaucomului cu implantarea şuntului cu supapă elaborat.

dr. hab.

Bendelic Eugen

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

47.   

 

15.817.04.40A

Standartizarea diagnosticului şi tramentul patologiei şi traumatismelor organilor cavităţii abdominale

acad.

Ghidirim Gheorghe

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

48.   

 

15.817.04.41A

Obezitatea – aspecte clinico-metabolice, de profilaxie şi tratament în condiţiile Republicii Moldova

 

dr. Vudu Lorina

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

49.   

 

15.817.04.42A

Identificarea şi validarea biomarcherilor genetici şi epigenetici în bolile cronice non- transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice

dr. hab.

Curocichin Ghenadie

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

50.   

 

15.817.04.43A

Promovarea şi implementarea practică a Bioeticii medicale în Republica Moldova

dr. hab.

Ojovan Vitalie

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

51.   

 

15.817.04.44A

Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză

 

dr. hab.

Valica Vladimir

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

52.   

 

15.817.04.02F

Epilepsia farmacorezistentă: factorii de risc, aspectele polimorfismului clinic, neuroimagistic, neurofiziologic şi rolulu lor în evaluarea prechirugicală.

acad.

Groppa Stanislav

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

53.   

 

15.817.04.03F

Studiu asupra infecţiilor nosocomiale cu Acinetobcater, Legionella şi Staphylococcus meticilin-rezistent în Republica Moldova: epidemiologie, diagnosticare, tratament,prevenire

dr. hab.

Prisacari Viorel

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

54.   

 

15.817.04.04F

 

Ingineria tisulară în crearea şi restabilirea ţesutului hepatic

dr. hab.

Nacu Viorel

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

55.   

 

15.817.04.05F

Identificarea mecanismelor сelulare şi moleculare ale acţiunii compuşilor bioactivi autohtoni  noi şi argumentarea folosirii lor în chemoprevenţia şi tratamentul unor procese tumorale

 

dr. hab.

Gudumac Valentin

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

56.   

 

15.817.04.06F

Studiul particularităţilor epidemiologice, clinico- imunologice şi molecular- genetice a maladiilor imunodeficitare cu elaborarea procedeelor inedite pentru imunoreabilitare, inclusiv remedii autohtone

 

dr. hab.

Andrieş Lucia

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

57.   

 

15.817.04.07F

Anomalii congenitale bronhopulmonare, reno-urinare, de tract digestiv (esofag, duoden, intestin subţire), şi a sistemului locomotor la nou-născuţi, copil, adolescent. Corecţii chirurgicale

 

acad.

Gudumac Eva

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

58.   

 

15.817.04.08F

Studierea consumului de substanţe psihoactive şi a măsurilor de profilaxie a acestuia la tinerii din instituţiile medii şi superioare de învâţâmănt din Republica Moldova

dr. hab.

Revenco Mircea

 

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

 

59.   

 

15.817.04.09F

Evaluarea imunofenotipică a subtipului molecular în tumoarea primară şi metastazele limfonodale în carcinomul invaziv de glandă mamară

dr. David Valeriu

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”