Actualizat la: 16.04.2024

Ofertă de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19

Guvernul Republicii Moldova mobilizează participarea domeniului de cercetare și inovare în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. În acest scop, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes.

 

Prezenta ofertă este anunțată prin intermediul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020) și urmărește depășirea pandemiei COVID-19, precum și armonizarea acțiunilor naționale la acțiunile europene, prevăzute în Planul de acțiuni ERAvsCorona aprobat la 07.04.2020, care poate fi găsit aici:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents

/ec_rtd_era-vs-corona.pdf

 

Teme de referință:

1) Soluții de atenuare a stării de urgență în sistemul educațional, fortificarea capacităților și asigurarea fără întrerupere a procesului de învățământ, inclusiv metode inovative de predare online și sporire a accesibilității.

2) Dezvoltarea tehnologiilor și bazelor de date eficiente în sprijinul managementului sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19, inclusiv digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional epidemiologic COVID-19.

3)Elaborarea soluțiilor inovative pentru protecția populației și a personalului expus profesional împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 și întru optimizarea măsurilor de control și răspuns.

4) Atenuarea impactului pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol.

5) Evoluția societății și evenimentele social-politice anti și post declanșării pandemiei COVID-19.

6)Elaborarea mecanismului privind accelerarea conectării organizațiilor din domeniile cercetării și inovării la infrastructurile de cercetare europene create în contextul pandemiei COVID-19.

 

Condițiile de participare:

1) Cercetările vor fi orientate spre combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării, ținând cont de integrarea rezultatelor din RM în Spațiul European de Cercetare.

2) Beneficiari ai finanțării pot fi organizațiile abilitate cu dreptul de a desfășura activități din domeniile cercetării și inovării urmare evaluării/acreditării. O organizație este în drept să depună maxim două expresii de interes (expresia de interes exprimată ulterior primelor două înregistrate vor fi considerate neeligibile).

3) În calitate de conducător al expresiei de interes poate fi doar persoana care deține titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, şi va confirma relevanța experienței la propunerea înaintată prin lucrările științifice publicate, precum şi alte activități științifice desfășurate în ultimii 5 ani.

4) În calitate de executor/conducător al expresiei de interes  pot participa cercetători ce nu ating 1,5 norma, în cazul atingerii prezentei norme pot fi antrenați cu titlu gratuit. Una și aceiași persoană poate participa doar într-o singură expresie de interes.

5) Beneficiarii sunt responsabili de componența echipei (inclusiv de competență şi experiența necesară pentru executarea activităților descrise) şi conștienți de infrastructura de cercetare/baza tehnico-materială (ex: laborator/centru) şi condițiile favorabile în care se vor efectua cercetările.

6) Este interzisă participarea cu activități anterior finanțate sau în curs de finanțare din alte surse naționale şi/sau străine. Se va exclude orice modificare după expirarea termenului de depunere a expresiei de interes.

7) Costul expresiei de interes nu va depăși 700 mii lei, alocați în două tranșe, conform planului de realizare.

8) Termenul de realizare a activităților nu va depăși 12 luni calendaristice.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile includ:

1) remunerarea personalului (funcțiilor științifice) care face parte din echipa de cercetare, antrenați conform legislației în sectorul bugetar, nu va fi mai mică de 75 % nici mai mare de 80% din costul total.

2) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării activităților (la necesitate).

5) editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare (la necesitate).

6) servicii conexe: lucrări experimentale și de producere (la necesitate).

7) cheltuielile pentru echipament de mică valoare (la necesitate).

8) Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul şi contabilul (economistul) organizației, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costurilor.

9) Cofinanțarea constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Cofinanțarea se va confirma prin scrisori de garanție și argumentată prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

10) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor  argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 

 Lista actelor din care constă expresia de interes:

1) Formularul-tip, cu anexele de rigoare;

2) Scrisoare de garanție, în caz de cofinanțare;

3) Declarație de confirmare a eligibilității potențialilor contractori;

4) alte documente, la necesitate.

 

Modalitatea de prezentare a documentelor:

Formularul-tip și documentele anexate se completează în limba română, (semnat și stampilat sau semnat digital de conducătorul organizației) și va fi expediată în format PDF la adresa agentia@ancd.gov.md (pentru suport tehnic se va apela la tel: 022 29 48 61, mobil:  067733094).

 

Termenul limită de depunere este: 22 mai 2020, ora 17.00.

 

Criteriile de expertiză sunt:

a) relevanța tehnico-științifică și excelența;

b) impactul socio-economic potențial și rentabilitatea;

c) programul de realizare a activităților, termenele și costurile solicitate;

d) componența echipei de cercetare.

 

Procesul de expertiză va fi desfășurat de doi experți în domeniu. În cazul divergenței poziției experților se va antrena al treilea expert. Media aritmetică a rezultatelor expertizelor convergente va servi rezultatul expertizei. Consiliul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare validează rezultatele expertizei și ierarhizează rezultatele conform priorităților naționale relevante expresiei de interes. Informațiile vor fi publicate pe pagina web oficială ancd.gov.md.

 

Calendarul planificat al ofertei:

Activitatea

Termeni estimativi

Lansarea ofertei

05.05.2020

Termenul limită pentru depunere

22.05.2020

Examinarea eligibilității documentelor

25.05.2020

Publicarea informației privind eligibilitatea/neeligibilitatea

 25.05.2020

Desfășurarea procesului de expertiză

 25.05.2020 – 08.06.2020

Validarea rezultatelor expertizei și aprobarea finanțării

10.06.2020

Publicarea listei finale selectate şi aprobate pentru finanțare 

10.06.2020

Procesul de contractare

 10.06.2020 – 30.06.2020

 

9. Surse instructive (partea tehnică și partea financiară).

1)   Modelul formularului – tip – găsiţi AICI;

2)   Modelul programului de realizare – găsiţi AICI;

3)   Modelul devizului de cheltuieli – găsiţi AICI;

4)   Modelul fişei sintetice – găsiţi AICI;

5)   Modelul fişei de evaluare – găsiţi AICI;

6)   Modelul declarației de confirmare a eligibilității potențialilor contractori - găsiți AICI;

 

De asemenea, informăm că Comisia Europeană a lansat o serie apeluri - soluții cu privire la pandemia de COVID-19 la care organizațiile din domeniile cercetării naționale sunt invitate să participe, informații suplimentare pot fi accesate aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Termen limită: 
Vineri, Mai 22, 2020 - 17:00