Actualizat la: 22.10.2021

Procedura de modificare a echipei de cercetare în proiectele din domeniile cercetării și inovării

Lun, 06/15/2020 - 12:05 -- ancd_admin

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării a fost aprobat modelul contractului de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare, conform căreia beneficiarii (organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării) au încheiat contracte de finanțare cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

 

Astfel, în temeiul prevederilor pct. 4.1 din contractul de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare încheiat, beneficiarul este obligat să respecte componența echipei și corespunderea listei executorilor din contract cu lista executorilor din proiectele de cercetare aprobate, precum și să informeze în termen de 10 zile despre schimbarea condițiilor sau orice circumstanță care împiedică realizarea obligațiilor contractuale. Totodată, pct. 4.2 și 4.3 din contract prevăd că beneficiarul are dreptul să solicite modificarea/completarea contractului cu respectarea pct. 6.1, conform căreia modificarea poate fi încheiată printr-un acord adițional la inițiativa oricăreia dintre părți.

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare fiind responsabilă de finanțarea și monitorizarea proiectelor de cercetare, conform Hotărârii Guvernului 196/2018, informează că modificarea contractelor poate avea loc cu respectarea următoarelor cerințe:

1) Beneficiarul (organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării), la propunerea scrisă a conducătorului de proiect, va examina necesitatea modificării/completării contractelor de finanțare în cadrul ședinței Consiliului științific/Senatului organizației. Drept urmare Consiliul științific/Senatul va lua decezia de rigoare.

 

Atenție: Se permite modificarea echipei în proporție de maximum 30% pe întreaga durată a proiectului. Ponderea tinerilor în componența echipei de cercetare va rămâne neschimbată pe tot parcursul proiectului.

 

2) Beneficiarul va înainta o solicitare scrisă și întemeiată, contrasemnată de conducătorul proiectului, în adresa Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare cu precizarea necesității modificărilor (anexând cererea de eliberare din proiect/cererea de angajare, CV-ul candidatului, extrasul din Procesul verbal al Consiliului științific/ Senatul organizației beneficiare și alte documente justificative). Solicitarea se prezintă Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180 et. 10 bir. 1001 (în cancelarie).

 

Modelul solicitării poate fi găsit AICI.

 

3)  Agenția va examina solicitarea și va emite decizia de rigoare. În cazul aprobării modificării, părțile vor încheia un acord adițional cu privire la modificarea contractului.

 

Pentru informații suplimentare: 022-23-23-06, 022-27-27-58.